Van visie naar concreet gedrag

advertisement
Bijlage: VVE-Kwaliteitskaarten
Van visie naar concreet gedrag
Indien iedereen zich kan vinden in de ontwikkelde visie, dient deze wel vertaald te worden naar
concreet gedrag in de praktijk van alle dag. Wat zie ik terug van alle mooie woorden? Wat
betekent het voor mijn handelen?
Het volgende schema kan je helpen om met elkaar de belangrijkste kenmerken van de visie te
vertalen naar de praktijk van alle dag. Het geeft je tevens de mogelijkheid om er een soort
kijkwijzer van te maken, waarmee je met elkaar in gesprek kunt blijven over de wijze waarop je
in je werk staat.
Beschrijf hier de gezamenlijke visie
(Bijvoorbeeld)
Persoonlijke drijfveren
Wij willen iets betekenen in het leven van kinderen en hen een goede start meegeven
voor de rest van het leven.
Visie op ontwikkeling
Een kind is vanaf zijn geboorte een uniek en competent persoon met een innerlijke
drang om die competentie steeds verder te ontwikkelen.
Wij zien ontwikkeling als een natuurlijk proces dat wordt beïnvloed door kindfactoren,
gezinsfactoren en omgevingsfactoren. Deze factoren zijn er de oorzaak van dat er
verschillen in ontwikkeling ontstaan tussen kinderen.
Visie op onderwijs
We willen ieder kind in onze samenleving de kans geven haar of zijn competenties te
ontwikkelen.
Door middel van het bieden van onderwijs en begeleiding leveren we een bijdrage aan
vergroting van ontwikkelingskansen van kinderen, waarbij we de nadruk leggen op hun
competenties en niet op hun tekorten.
Visie op de omgeving
Ouders/verzorgers dragen zorg, zijn verantwoordelijk, voor de opvoeding van hun kind.
Een deel van de opvoeding vindt plaats buiten het gezin.
Instanties als thuiszorg, peuterspeelzaal, kinderopvang en school zijn voor
ouders/verzorgers partners in opvoeding als het gaat om het bevorderen van een
optimale ontwikkeling van jonge kinderen.
Samenwerking, wederzijdse betrokkenheid en gedeelde zorg zijn van belang voor de
ondersteuning die het kind krijgt en ook voelt.
Gemeenschappelijkheid van de opvoedingsdoelen is hierbij van belang.
Iedere partner levert daaraan zijn bijdrage afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de
kinderen en de verschillende opvoedingsposities van de partners.
1
Bijlage: VVE-Kwaliteitskaarten
Kernwaarden van onze visie
Wij maken ons sterk voor een positieve start van de schoolcarriere van onze kinderen.
Wij gaan uit van de competenties en talenten van kinderen.
Wij werken samen met ouders en andere betrokkenen.
Kernwaarden
Concreet gedrag
Uitgaan van
We volgen de brede ontwikkeling van
competenties.
kinderen en geven feedback op wat ze goed
Waargenomen
doen.
We doen een uitgebreide rapportage naar
ouders over alle mogelijke competenties die
kinderen bezitten.
Het is van belang dat er afspraken gemaakt worden over de wijze waarop je met elkaar in gesprek
blijft over de visie en de wijze waarop die in de praktijk vorm geeft. Dit kan door de leidinggevende
worden gedaan, maar ook heel goed d.m.v. collegiale consultatie, vormen van intervisie, het visiteren
van elkaar (scholen onderling).
2
Download