Addendum raamovereenkomst strooizout

advertisement
Addendum 2 behorende bij
“Deelovereenkomst voor het leveren van Individuele voorziening Begeleiding Jeugdhulp 9 maanden tot achttien jaar en Maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo 2015 nieuwe
cliënten’’
Datum: 20141023
Versie 013 Geldrop-Mierlo| Robbe THG
De navolgende partijen:
De gemeente Geldrop-Mierlo, zetelend Hofstraat 4 te Geldrop, ten dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer B.H.M. Link, hierna te noemen (ook): ‘de gemeente’,
en
………………………………………………………………………………, gevestigd te …………………………........,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …………………………….…...,
in de functie van …………………………………………….., hierna genoemd “Dienstverlener”,
hierna tezamen genoemd “Partijen”
Overwegende:
-
dat Gemeente gebruik heeft gemaakt van artikel 2.38 derde lid van de
Aanbestedingswet
dat
voor
opdrachten
betreffende
diensten
voor
“gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening”, zoals opgenomen in
bijlage II-B van richtlijn nr. 2004/18/EG, met inachtneming van het tweede lid, de
procedure voor B-diensten toe heeft gepast waarbij de inkoop conform het
‘Bestuurlijk Aanbesteden’ model is doorlopen met betrekking tot de inkoop van
begeleiding
(individueel
en
groep)
en/of
Jeugdzorg,
hierna
te
noemen
‘Begeleiding’ voor de bovengenoemde gemeenten;
-
dat partijen de nadere voorwaarden voor deze opdrachtverstrekking in een
overeenkomst hebben vastgelegd;
-
dat Partijen (uitvoerings)bepalingen wensen te wijzigen;
-
dat deze wijzigingen zijn gespecificeerd in bijlage 1;
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1
1.1
Dit
Algemene bepalingen
addendum
behoort
bij
de
“Deelovereenkomst
Individuele
voorziening
Begeleiding Jeugdhulp -9 maanden tot achttien jaar en Maatwerkvoorziening
Pagina 1 van 3
Paraaf Dienstverlener:….……
Begeleiding Wmo 2015 nieuwe cliënten”, hierna te noemen overeenkomst, welke
door Partijen is aangegaan.
1.2
De afspraken zoals opgenomen in de overeenkomst blijven onverkort van kracht,
tenzij daarvan in dit addendum en/of de daarbij behorende bijlagen wordt
afgeweken.
Artikel 2 Tarieven
2.1
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.11 uit bijlage 2 van de overeenkomst
zijn de tarieven 2016 niet geïndexeerd met een percentage gelijk aan dat van de
indexatie van de prijs in het macrobudget. Gemeenten en Dienstverleners hebben
tijdens de fysieke overlegtafel van 12 oktober 2015 besproken dat de tarieven
2015 tot 1 juli 2016 gelijk blijven. De Dienstverleners zijn aan de fysieke
overlegtafel van 30 november 2015 akkoord gegaan met deze aanpassingen.
Artikel 3 Toegevoegde producten
3.1
In aanvulling op het bepaalde in bijlage 5 van de overeenkomst worden voor 18+
cliënten drie codes en prijzen met ingang van 13 juli 2015 aan de productenlijst
toegevoegd.
3.2
Het bepaalde in artikel 6.1 is nader uitgewerkt in bijlage 1. Deze bijlage maakt
integraal onderdeel uit van dit addendum.
Artikel 4
4.1
Vrijwaring
De vrijwaringsbepaling in artikel 14 lid 1 van de inkoopvoorwaarden leveringen en
diensten is beperkt.
De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn namelijk ook van toepassing in geval van
vrijwaring.
Pagina 2 van 3
Paraaf Dienstverlener:….……
Artikel 5
5.1
Rangorde
Daar waar sprake is van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van dit addendum
inclusief bijlagen en de oorspronkelijke overeenkomst, gaat in rangorde dit
addendum inclusief bijlagen boven de oorspronkelijke overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt
Plaats:
Plaats:
Datum:
Datum:
Gemeente
Dienstverlener
Voor deze:
Voor deze:
…………
……………
Pagina 3 van 3
Paraaf Dienstverlener:….……
Download