Voorwaarden Hosting en Website Onderhoud Systeem - e

advertisement
Voorwaarden Hosting en Website Onderhoud Systeem e-Active
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“e-Active”: e-Active V.O.F.., gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan het adres Terborchstraat 7, 8011 GB
Zwolle;
“Website Onderhoud Systeem”: het systeem van e-Active waarmee een website kan worden onderhouden en
bekeken.
“klant”: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met e-Active voor het Website Onderhoud Systeem.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen e-Active en een klant waarop
e-Active deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk is afgeweken.
Op elke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn tevens de Algemene Voorwaarden
van e-Active van toepassing.
e-Active behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, klant krijgt hiervan 60 dagen van te voren
bericht.
In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van e-Active, heeft eActive het recht klant toegang tot het Website Onderhoud Systeem te ontzeggen en de website van klant af te
sluiten.
Klant verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. Klant zal niets op zijn website
plaatsen waarvan klant niet zeker is dat klant het copyright bezit.
Klant is verantwoordelijk voor de informatie die klant plaatst op zijn website.
De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of
anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van e-Active.
Klant verklaart e-Active niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van
klant, en verplicht zich e-Active direct op de hoogte te stellen als klant enige claims ontvangt die voortvloeien
uit activiteiten van klant op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van de
overeenkomst.
Klant verklaart e-Active nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de website en/of verlies van
data en/of derving van inkomsten door technische of andere storingen. e-Active verplicht zich technische of
andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
e-Active staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht e-Active
klachten ontvangen over SPAMMEN door klant zal e-Active zonder vorm van bericht de website en email
faciliteiten van klant uitschakelen.
Klant gaat een overeenkomst met e-Active voor het Website Onderhoud Systeem aan voor tenminste 3
maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht
wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
Indien klant of de website van klant het functioneren van de server van e-Active in gevaar brengt zal e-Active
zonder vorm van bericht de website en e-mail faciliteiten van klant uitschakelen.
Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer
punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
Download