Samenwerkingsovereenkomst tussen

advertisement
Samenwerkingsovereenkomst tussen
de organisatie en de arbeidszorgmedewerker
Doel van arbeidszorg:
Het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten en individuele begeleiding met het oog op het
bevorderen van de kansen tot (re)integratie in de maatschappij van personen die omwille van
persoonsgebonden redenen geen toegang (meer) hebben tot het arbeidscircuit en als gevolg hiervan
zich in een situatie van sociale uitsluiting bevinden of er dreigen in terecht te komen.
Deze overeenkomst regelt de wederzijdse engagementen in het kader van arbeidszorg tussen
enerzijds
de organisatie die arbeidszorg aanbiedt
Naam organisatie(rechtspersoon): …………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Vertegenwoordigd door (naam en functie)…………………………………………
hierna de dienst genoemd
en anderzijds
naam: ………………………………………..
geboren te…………………op…………….
adres: …………………………………………
…………………………………………
hierna de arbeidszorgmedewerker genoemd.
Het betreft hier in geen geval een arbeidsovereenkomst en de samenwerking is derhalve ook niet
onderworpen aan de reglementering betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Art.1
De overeenkomst vangt aan op ……………………….. en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Bij de start wordt het aantal uren aanwezigheid per week overeengekomen op………………
Dit aantal kan in de loop van het traject variëren afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van
de arbeidszorgmedewerker en na overleg met de individuele begeleider.
Art.2
De dienst verbindt er zich toe de belangen van de arbeidszorgmedewerker te behartigen m.b.t.
arbeidszorg en erover te waken dat de arbeidszorgmedewerker in regel is met alle voorwaarden in
verband met het behouden van zijn/haar tegemoetkoming/uitkering.
Art. 3
De dienst garandeert een streven naar optimalisatie van de mogelijkheden van de
arbeidszorgmedewerker, rekening houdend met zijn/haar verwachtingen en beperkingen en binnen
een foutvriendelijk klimaat.
Binnen de beperkingen van de dienst worden activiteiten aangeboden op maat van de
arbeidszorgmedewerker en worden stressverwekkende factoren zo veel mogelijk geweerd uit de
werkomgeving en -omstandigheden.
De activiteit wordt aangepast aan de individuele medewerker en is maatschappelijk zinvol.
Art. 4
Met het oog op het ontwikkelen van de mogelijkheden en kansen van de arbeidszorgmedewerker
wordt na 3 maanden en in samenspraak met de arbeidszorgmedewerker een individueel
begeleidingsplan opgesteld dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst. Het begeleidingsplan
wordt besproken met de relevante toeleidende organisaties en de trajectbegeleider.
Het bevat naast intake en oriëntering, minimum een motivatie en beschrijving van de activiteiten
(aard, omvang, plaats) en de aard van de begeleiding, een (intern) doorgroeiplan en een
vormingsvoorstel.
De taakomschrijving wordt bij aanvang opgemaakt in samenspraak met de arbeidszorgmedewerker en
maakt deel uit van deze overeenkomst.
Art.5
De dienst behandelt alle informatie die ze van en aangaande de arbeidszorgmedewerker verkrijgt
vertrouwelijk.
De arbeidszorgmedewerker geeft, met het oog op optimale trajectbegeleiding, de toestemming om
relevante gegevens te bespreken binnen de dienst en met de externe trajectbegeleider.
Art.6
Het beoogde traject wordt aan de hand van evaluaties op geregelde tijdstippen gaandeweg
bijgestuurd en/of aangevuld. Deze evaluaties betreffen zowel de begeleiding als de evoluties en het
welzijn en -voelen van de arbeidszorgmedewerker.
(Minstens) eenmaal per jaar wordt de externe begeleidingsdienst bij deze evaluaties betrokken.
Indien van toepassing voor en gewenst door de arbeidszorgmedewerker, wordt eventuele
(her)inschakeling op de arbeidsmarkt betracht.
Art. 7
De dienst zorgt ervoor dat de arbeidszorgmedewerker op een veilige en hygiënische manier de
activiteiten kan uitvoeren.
De arbeidszorgmedewerker van zijn/haar kant verbindt er zich toe de geldende voorschriften en
afspraken in verband met hygiëne en veiligheid na te leven.
Deze afspraken worden vermeld in een huishoudelijk reglement dat bij de aanvang van de
overeenkomst aan de arbeidszorgmedewerker wordt meegedeeld.
Art. 8
De dienst verzekert de volgende risico's:
…………………………………..
Om aanspraak te kunnen maken op tegemoetkoming van deze afgesloten verzekeringen dient de
arbeidszorgmedewerker elk ongeval of schadegeval dat in aanmerking komt voor vergoeding
onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke van de dienst.
Art. 9 (Facultatief)
De arbeidszorgmedewerker ontvangt een onkostenvergoeding van maximaal 1 euro per uur
aanwezigheid. Deze vergoeding kan in geen geval beschouwd worden als een vorm van loon.
Van de arbeidszorgmedewerker wordt geen financiële bijdrage verwacht. Eventuele activiteiten in het
kader van vorming of opleiding worden door de dienst bekostigd.
Art. 10
De overeenkomst kan op elk moment beëindigd worden door de arbeidszorgmedewerker mits hij/zij
…………………………………………………………………… daarvan op de hoogte brengt.
De dienst kan de overeenkomst verbreken wanneer de arbeidszorgmedewerker na herhaaldelijke
aanmaningen zich niet houdt aan afspraken in verband met de veiligheid voor zichzelf of voor
anderen.
Andere redenen tot verbreking worden in overleg met de externe trajectbegeleiding bepaald en aan
de arbeidszorgmedewerker mondeling en schriftelijk meegedeeld.
Art. 11
Conflictbehandeling: in geval van een conflict dat intern niet kan opgelost worden, kan de
arbeidszorgmedewerker zich richten tot de Lokale Werkwinkel.
In tweevoud opgemaakt te ……
op ……/…/……
Elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.
De betrokkene,
Namens vzw………………..
(naam organisatie),
voor akkoord,
voor akkoord,
(naam + voornaam)
(naam + voornaam)
Download