Individueel akkoord betreffende omzetting ecocheques

advertisement
Individueel akkoord betreffende omzetting ecocheques
Tussen:
.................................................
.................................................
.................................................
vertegenwoordigd door .................................................
hierna genoemd de werkgever,
en
.................................................
.................................................
.................................................
hierna genoemd de werknemer,
wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1
In toepassing van de sectoraal geldende bepalingen worden de voorziene ecocheques voor een duur
van ................................................. omgezet in een gelijkwaardig voordeel.
Onderstaande individuele overeenkomst regelt de concrete modaliteiten inzake de omzetting.
Artikel 2
In de onderneming worden de ecocheques omgezet in …………………………….…………………………………
…………………………………………………
Artikel 3
Vanaf ………………………. bedraagt de tussenkomst van de werkgever in de …………………………………. ……
EUR.
Artikel 4
Deze overeenkomst is van rechtswege en zonder kennisgeving ontbonden vanaf het ogenblik dat
een op de partijen toepasselijke rechtsbron van gelijke of hogere hiërarchische waarde de werkgever
niet langer verplicht om ecocheques of een gelijkwaardig voordeel toe te kennen.
Artikel 5
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf …………….. en houdt op van kracht te zijn op …………………
Gedurende haar looptijd vervangt deze overeenkomst elke andere overeenkomst gesloten inzake de
……………………..
1
Artikel 6
De werknemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het voorwerp van deze overeenkomst bij hem
geen recht doet ontstaan voor de toekomst, op het moment dat de overeenkomst ophoudt van
kracht te zijn conform artikel 4 of 5.
Opgemaakt te …………………………………..…. op ……………………….
De werkgever,
De werknemer,
2
Download