Overeenkomsten: wanneer is een overeenkomst geldig?

advertisement
© NEVI
pag.: 1 van 1
code: INP-CON-kre-019-bl.doc versie 1
Overeenkomsten: wanneer is een overeenkomst geldig?
Een overeenkomst moet aan drie eisen voldoen, wil hij geldig zijn:
• De overeenkomst moet bepaalbaar zijn (art. 6:227 BW). De partijen moeten weten
waarom het gaat. In een overeenkomst moet informatie zijn opgenomen over: wat,
hoeveel, wanneer, waar, en in de meeste gevallen de prijs. Dat noemt men de kernbedingen van de overeenkomst. De kernbedingen behoeven niet beperkt te blijven tot
deze onderwerpen. Wat vermeld moet zijn, hangt af van datgene wat wordt
overeengekomen.
• Tussen partijen moet wilsovereenstemming bestaan (art. 6:217 BW juncto artt.3:32
en 33 BW). Met andere woorden: de partijen moeten hetzelfde willen. Bijvoorbeeld bij
een koopovereenkomst: de verkoper moet de wil hebben om de zaak in eigendom over
te dragen en de koper moet de wil hebben de eigendom te verkrijgen. Daarnaast moet
de koper de wil hebben het overeengekomen bedrag te betalen en de verkoper de wil
om de eigendom over te dragen tegen de overeengekomen prijs.
• De overeenkomst mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde en de goede
zeden (art. 3:40 BW).
afbeelding: totstandkoming overeenkomst
partij A
wil
partij B
overeenstemming
+
verklaring
wil
+
overeenstemming
verklaring
=
=
eenzijdige
rechtshandeling
eenzijdige
rechtshandeling
meerzijdige
overeenkomst
Hoe kunnen we weten wat een ander wil? Dat blijkt uit de verklaring die de ander aflegt. De
wilsovereenstemming blijkt uit overeenstemmende wilsverklaringen die door de partijen
worden afgelegd. We kunnen hierover stellen: verklaring = wil. In het Nederlands recht
geldt de vertrouwensleer. Deze houdt in dat diegene aan wie een verklaring wordt afgelegd
er op mag vertrouwen dat die verklaring de wil van de verklarende persoon weergeeft.
Daarbij geldt als algemene regel dat de verklaringen zowel mondeling als schriftelijk
kunnen worden afgelegd. Een mondeling afgelegde verklaring heeft als nadeel dat deze
altijd kan worden ontkend. Daarom is het verstandig de verklaringen schriftelijk vast te
leggen, zodat er een bewijs beschikbaar is.
Download