voorbeeldbrief van een ingebrekestelling

advertisement
punt 2. stappenplan bestaand huis: niet nakoming door (ver)koper
Voorbeeldbrief ingebrekestelling verkoper koopovereenkomst bestaande
eengezinswoning (koper stuurt deze brief)
Aangetekend verzenden en/of fax met verzendbevestiging
Naam verkoper
Adres
Woonplaats
Betreft: ingebrekestelling
Geachte heer/mevrouw <naam>
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
U heeft op <datum> de overeenkomst inzake het verkopen van uw woning
ondertekend. Daardoor heeft u zich verbonden om alle daarin opgenomen
verplichtingen na te komen.
Helaas heb ik geconstateerd, dat u <hier een omschrijving geven van de
omstandigheid die volgens de koper niet nagekomen wordt, bijvoorbeeld niet bij
notaris verschenen>. U heeft dus niet voldaan aan artikel <….> van de
koopovereenkomst. Ik stel u hierbij dan ook in gebreke.
Conform artikel 11.1 van de koopovereenkomst stel ik u hierbij in de gelegenheid om
binnen 8 dagen na dagtekening alsnog aan voornoemde verplichting te voldoen.
Indien u daaraan niet voldoet, komt u in verzuim te verkeren.
Ik behoud mij het recht voor om eventuele schade die ik lijd als gevolg van niet tijdige
nakoming van u te vorderen.
Indien u niet binnen genoemde termijn nakomt, acht ik mij vrij om een beroep te doen
op artikel 11.2 of 11.3 van de overeenkomst. Dit houdt in dat ik of alsnog nakoming
vorder, waarbij u per dag een boete van 3 promille van de koopsom verschuldigd
bent. Of dat ik de overeenkomst ontbind, waarbij u het bedrag zoals gesteld in artikel
11.2 van de overeenkomst (zijnde € …), verschuldigd bent.
Vooralsnog vertrouw ik erop dat het niet zover behoeft te komen en dat u binnen
voornoemde termijn van 8 dagen alsnog zult voldoen aan uw verplichtingen.
Met vriendelijke groet,
Naam koper
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Download