Voorbeeldbrief - Vereniging Eigen Huis

advertisement
punt 3b stappenplan bestaand huis: niet nakoming door (ver)koper
Voorbeeldbrief niet-nakoming koper (na ingebrekestelling) koopovereenkomst
bestaande eengezinswoning (verkoper stuurt deze brief)
Aangetekend verzenden en/of fax met verzendbevestiging
Naam koper
Adres
Postcode en woonplaats
Betreft: nakoming
Geachte heer/mevrouw <naam>
Op <datum> heb ik u in gebreke gesteld in de nakoming van de koopovereenkomst.
Ondanks dat u daarbij in de gelegenheid bent gesteld om binnen 8 dagen alsnog de
overeenkomst na te komen, heb ik geconstateerd dat u tot op heden nog steeds niet
aan de overeenkomst heeft voldaan.
U bent daarom na het verstrijken van voornoemde termijn in verzuim in de nakoming
van de overeenkomst.
Hierbij verlang ik nogmaals nakoming van de overeenkomst.
Conform artikel 11.3 van de koopovereenkomst, bent u vanaf het moment dat u in
verzuim bent komen te verkeren tot aan de dag dat u alsnog voldoet aan de
koopovereenkomst, een boete van drie promille van de koopsom per dag aan mij
verschuldigd.
Ik behoud mij hierbij het recht voor om aanvullende schadevergoeding van u te
vorderen alsmede eventuele kosten van verhaal.
Ik verzoek u hierbij en voor zover nodig sommeer ik u om de overeenkomst alsnog
na te komen, met betaling van de boete met ingang van de negende dag na de
ingebrekestelling, zijnde <datum> tot de datum dat u alsnog aan de overeenkomst
voldoet
Indien u hier niet aan voldoet, acht ik mij vrij om rechtsmaatregelen te treffen.
Vooralsnog vertrouw ik erop dat het niet zover behoeft te komen en dat u de
overeenkomst alsnog nakomt.
Met vriendelijke groet,
Naam verkoper
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards