Bijlage 1a: Algemene Verkoopsvoorwaarden. 1. De goederen

advertisement
Bijlage 1a:
Algemene Verkoopsvoorwaarden.
1. De goederen blijven eigendom van BVBA Verdho tot op het ogenblik
van de volledige betaling van hun prijs. De klant verbindt er zich toe de
goederen niet te verkopen, te verwerken of te vervreemden, zolang zij
eigendom blijven van BVBA Verdho.
2. In geval van laattijdige levering welke ook de oorzaak is, zal de verkoper
niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden en zal hij tot geen enkele
schadeloosstelling gehouden zijn.
3. De goederen worden geacht geleverd en aangenomen te zijn ten zetel
van de verkoper en reizen op risico van de koper.Eventuele klachten,
zowel inzake facturatie als inzake de geleverde diensten,dienen op
straffe van verval binnen de 8 dagen na verzendingsdatum der factuur bij
aangetekend schrijven te worden gericht aan BVBA Verdho.
4. De verbintenissen die Verdho heeft aangegaan, zijn slechts bindend na
schriftelijke bevestiging van zijnentwege. De klant verbindt zich echter
geldig door mondelinge bestelling. Het meedelen van prijzen, tarieven,
leveringstermijnen en verkoopsvoorwaarden houdt geen verbintenis in,
in hoofde van Verdho, zolang deze niet uitdrukkelijk bevestigd werden.
5. De koper verbindt zich er toe de artikelen aan de normale marktprijs te
verkopen, met
uitsluiting van elke liquidatieprijs of gekoppelde verkoop welke de
goede faam van de producten zou kunnen aantasten.
6. De facturen zijn kontant betaalbaar.
Bij niet-betaling zal van rechtswege en zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is, een intrest van 1,25% per maand
verschuldigd zijn vanaf de 10e kalenderdag na verzending van de factuur.
Bovendien zal het verschuldigd bedrag, bij niet-betaling binnen de
termijn van 10 dagen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
verhoogd worden met 15% en met een minimum van 65 euro, ten titel
van schadeloosstelling ingevolge de niet tijdige uitvoering der
betalingsverplichting.
7. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd,
zelfs ingeval er verscheidene verweerders zijn of bij vorderingen in
vrijwaring.
8. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zullen ten allen tijde
voorrang hebben op de algemene en bijzondere voorwaarden van de
koper behoudens uitdrukkelijk akkoord van de verkoper.
Download