algemene verkoopsvoorwaarden

advertisement
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.
Onze aanbiedingen en prijzen, ook die van onze vertegenwoordigers, onze agenten en onze bedienden, alsmede die, welke vermeld
staan in onze catalogi en prijslijsten, zijn in het algemeen vrijblijvend en verbinden ons niet, tenzij zij nadrukkelijk schriftelijk
bevestigd zijn. Wij houden ons echter het recht voor onze verkoopsprijzen te wijzigen, ook als de order bevestigd zou zijn, wanneer er
veranderingen optreden in de factoren, die aan de berekening van de prijs ten grondslag liggen. Met deze veranderingen bedoelen wij,
wijziging van de koers van buitenlandse valuta, verhoging van de invoerrechten en/of invoertaksen, financiële maatregelen van
regeringen ter bescherming of bevordering van uitvoer of invoer, heffing van belastingen, e.a. .
2.
De bestellingen worden altijd uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden der leverende fabrikanten en firma’s of die van onze
onderaannemers, en wel wat betreft gebruikelijke toleranties op gewicht, lengtes, afmetingen, kwaliteiten, enz.
3.
Levertijden worden opgegeven zonder verbintenis van levering op een bepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoeringvan de
bestellingen of leveringen welke deze ook kan zijn, kan voor ons geen boete of schadevergoeding met zich meebrengen, noch ons
verantwoordelijk houden, tenzij dit voor ons in het bijzonder en schriftelijk van te voren is overeengekomen
4.
Alle gevallen van overmacht, stakingen, oproer, oorlog, ongevallen, gebrek aan grondstoffen, enz, ontslaan ons van alle verplichtingen.
Zij geven de koper echter niet het recht zijn overeenkomst te vernietigen. Dit geldt ook wanneer dergelijke omstandigheden zich
zouden voordoen bij onze leveranciers
5.
De goederen worden verkocht goedgekeurd in onze magazijnen of als zodanig beschouwd zijnde goedgekeurd. Alle goederen worden,
vanaf vertrek bij de verkoper vervoerd en geleverd op risico van de koper, welke ook de wijze van transport is.
6.
Alle goederen en uitvoeringswerken worden verondersteld aanvaard te zijn uiterlijk acht dagen de levering of het beëindigen van de
werken . Iedere reclamatie of protest over hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering geuit na vermelde datum, worden als niet ontvankelijk
beschouwd. Alle klachten dienen bij aangetekend schrijven aan ons overgemaakt met kopie van leveringsbon en factuur
7.
Daar wij eventueel kopers zijn van artikelen, die we verkopen, dienen onze klanten zich rekenschap te geven van de onmogelijkheid
waarin wij verkeren, om deze artikelen te garanderen en van onze verplichting, om elke verantwoordelijkheid van de hand te wijzen.
Wij streven er echter naar door een strenge keuze van leveranciers, alleen producten te verkopen met een maximum van
betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Verantwoordelijk voor het goed functioneren van de geleverde artikelen zijn de fabrieken, die deze
gemaakt hebben en ons hebben geleverd. Wij wijzen uitdrukkelijk van de hand, alle verantwoordelijkheid voor een slecht functioneren
en voor gebreken en de onkosten, schade, schade-eisen, verwijlintresten, ongelukken, enz, die daarvan het gevolg zouden kunnen zijn.
In dergelijke gevallen zijn de fabrikanten verantwoordelijk en reclamaties moeten aan hen gericht worden, hetzij rechtstreeks, hetzij
door onze bemiddeling.
8.
In de gevallen waarin wij het geleverde werk of product dienen te waarborgen, verlenen wij garantie gedurende 12 maanden na
levering. Deze garantie blijft strikt beperkt tot de vervanging van het als defect zijnde erkende onderdeel, of product of werk, zonder
dat daarbuiten nog enige schadeloosstellingvan welke aard dan ook geëist kan worden, noch schadevergoeding voor ongevallen aan
personeel of zaken, die zich zouden kunnen hebben voorgedaan, verzendkosten, montagekosten, gebruiksderving van toestellen en
voertuigen, verwondingen, directe of indirecte schade, verplaatsingskosten of werkuren van ons personeel. De waarborg kan, zelfs
binnen de overeen gekomen termijn, niet ingeroepen worden indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming of indien het verkeerd gebruikt werd.
9.
In geval van niet-betaling op vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen met een
minimum van 125 €. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs nietvervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar zonder dat een aangetekende ingebrekestelling verschuldigd is. De kosten
voor dagvaarding en alle eventuele andere kosten vallen steeds ten laste van de koper. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit
te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven
door de verkoper zal hiervoor volstaan.
10. Alle betalingen : alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar in onze bedrijfszetel. De betalingen geschieden uiterlijk binnen de 30
dagen vanaf de datum van de factuur. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente geven berekend op
basis van de door de nationale bank voor de niet-gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de
uitgifte van de factuur, vermeerderd met 2%. Klachten, zelfs gegrond, kunnen de verplichting tot betaling niet ontslaan. Indien het
krediet van de koper een minder gunstige keer neemt volgens onze beoordeling, behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke
verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen van de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen.
Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de hele bestelling of een gedeelte daarvan te annuleren met alle
kosten lastens de koper en zonder dat wij tot schadevergoeding kunnen gehouden zijn t.o.v. de koper of t.o.v. derden.
11. De goederen blijven onze eigendom, totdat zij volledig betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad is de koper niet
gemachtigd de geleverde goederen te verpanden of te belenen in de meest uitgebreide zin van het woord. In geval van niet-betaling is
de koper gehouden de niet verkochte of bewerkte goederen op eerste verzoek aan ons terug te zenden.
12. Wij behouden ons het recht voor elke bestelling in rekening te brengen, zodra deze klaar is in onze magazijnen, wanneer de koper ons
niet tijdig zijn aanwijzingen voor de aflevering doorgeeft
13. Wij wijzen de algemene aankoopvoorwaarden, die op de brieven of documenten van onze klanten voorkomen uitdrukkelijk van de
hand. Alleen de algemene verkoopsvoorwaarden van C.T.C. nv zijn van toepassing. Uitzonderingen hierop dienen door ons schiftelijk
bevestigd te worden.. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de algemene verkoopvoorwaarden vermeld op de bestelbonnen van
C.T.C.nv en deze vermeld op de facturen van C.T.C. nv zijn het de algemene verkoopvoorwaarden die vermeld staan op de factuur van
C.T.C. nv die primeren.
14. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast
met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement,
dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 2 te 8200 Brugge (tel.: 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34).
deze Clausule maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
Download