Algemene Voorwaarden - Voo-Do

advertisement
Algemene verkoopsvoorwaarden Voo-do
1. Al onze facturen zijn betaalbaar in onze woonplaats, contant, netto en zonder korting.
2. Meegedeelde prijzen en aanwijzingen op onze bestellingsbonnen/offertes verplichten onze venootschap slechts na
schriftelijke bevestiging. De geldigheid van het aanbod wordt beperkt tot 8 kalenderdagen. Elk afgeleverde bestelling door de
koper genomen bindt de koper, maar verbind ons enkel na onze schriftelijke bevestiging.
3. De leveringstermijn en leveringsdatum worden enkel ter informatie meegedeeld, overschrijding van deze termijn geeft de
klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van het contract.
4. De leveringstermijn begint van zodra het voorschot werd betaald op het rekeningnummer van de maatschappelijke zetel,
indien er een voorschot werd gevraagd of zodra de bestellingsbevestiging ondertekend voor overeenkomst op de
maatschappelijke zetel werd overhandigd. Alle bezwaren of onenigheden moeten ons binnen de acht dagen na ontvangst van
de goederen en/of de werkzaamheden meegedeeld worden en sluiten de betaling niet uit.
5. Voor alle onenigheden zijn alleen de Rechtbanken van Leuven (België) bevoegd.
6. Elk betalingsachterstal die de 15 dagen overschrijdt na factuurdatum, geeft het recht op inning van deze en afhankelijk van
de verrichting kunnen er kosten aangerekend worden.
In geen enkel geval, zullen de voorschotten of de provisies terugbetaald worden, zij vormen de resulterende schade-belang van
het afstand doen. Deze beschikkingen impliceren nog derogatie van deze toekennende clausule van rechtspraak. In geval van
niet betaling op de termijn die in artikel 1 is vastgesteld,zal hij, van rechtswege door de schuldenaar verplicht worden een
achterstallige rente die aan de koers van 12% op het verschuldigd bedrag berekend is en het resterend verschuldigd bedrag
wordt met een vaste vergoeding van 15% krachtens de schade-belangen met een minimuum van € 100 verhoogd.
7. De eventuele supplementen aan onze kostenramingen of beschrijvingen zullen aan de rechtvaardigste prijs in rekening
gebracht worden.
8. De ontwerpen en plannen die aan de klant worden voorgelegd, blijven onze eigendom en worden ons terugbezorgd.
9. De prijzen die werden gegeven voor alle plaatsingen en/of werkzaamheden zijn opgesteld in overweging van de plaatsingen
en/of de vertrekken vrij zijn van inboedel of vrij gemaakt voor een vlottere,onmiddelijke en snelle toegang. In geval van
renovatie, is de koper er zich van bewust van het feit dat hij een overmaat aan stof ondergaat te wijten aan de afbraak van
plafonnages en ander materialen. Daarom als de koper besluit de inboedel in de vertrekken te laten, zal hij ervoor moeten
zorgen dat de inboedel zover mogelijk verwijderd is van de arbeidsplaats en het zoveel mogelijk beschermt tegen stof.
10. In principe wordt het vervoer van onze goederen door ons uitgevoerd.Diegene die het vervoer door een derde laat
uitvoeren (privé transportbedrijf, spoorwegen ,...) zijn de risico's altijd voor de ontvanger. In dit geval is de venootschap niet
verantwoordelijk voor de vertragingen, schade...die tijdens het vervoer is voorgekomen.
11. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor aangebrachte schade aan onze goederen en/of werkzaamheden,
ongeacht de oorzaak.
12. De verschillen in nuances die tussen steekproeven en gebruikte materie voorkomen, kunnen niet tegen ons gekant worden,
aangezien we de beschouwde combinaties bij het dicht mogelijkste hebben uitgevoerd.
13. Onze prijzen worden automatisch aangepast in geval van stijging van lonen, de sociale kosten, prijzen van de materie.
14. De verkochte goederen gaan pas in eigendom van de koper slechts na betaling van de verschuldigde totale sommen met
inbegrip van de eventuele kosten, intresten,straffen.
De koper zal dus in geen geval over de goederen kunnen beschikken die nog niet volledig betaald is, meer bepaald hij zal de
eigendom van de goederen niet aan derden kunnen overbrengen of in waarborg kunnen geven.
15. Wij reserveren ons het recht elk wijziging aan te brengen in de productie die door ons nuttig geacht wordt voor de
verbetering van onze producten. Zonder voorafgaande kennisgeving, noch schadevergoeding van om het even welke aard kan
ons ten laste gelegd worden.
16. Wanneer de koper ons het uit elkaar nemen van zijn oude materialen toevertrouwt (raamwerk of andere), vestigen wij zijn
aandacht op volgend punt:
De materialen blijven eigendom van de koper en zij zullen niet door ons ontruimd worden
Dit werk zal dus het onderwerp moeten zijn van een voorafgaande overeenkomst die
op de bestellingsbon aangegeven wordt..
Voor al onze overeenkomsten zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.
Offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn door u gekend.
Download