Algemene leveringsvoorwaarden

advertisement
HeidevetdClossics
r
NervisslrootlS o S0l3RSZwolle
r
03&42271 53 106-1523
ALGBMENE VOOR1VAARDEN HEIDEVELD CLASSICS
Deze Algemene Voonvaarden maken deel uil van iederc overeenkomst, gesloten
1265.
[email protected]
tussen Heideveld Classics en een koper en zijn daarop integraal van toepassing.
DEFINITIES
In deze Àlgemene Voorwaarden rvordt verstaan onder:
- de auto: een peÍsonenaulo, een daarvan afgeleide combinati€- ofbestelauto, rvaarvan het
totaalgewicht inclusiefhet laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kgi
- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van
inkoop aan de verkoper wordt veikochti
- de overeenkomst: de overcenkomst van koop en verkoop van een nieurve ofgebruikte (doorgaans klassieke) auto;
- de vcrkoper: Heideveld Classics:
- de koper: degene die ingevolge de oveÍe€nkomst een nieurve ofgebruikte (doorgaans klassiek€) auto koopt;
- de garantíe: de garantie die door Heideveld Classics eventueel wordt veͧtrekt.
KOOP EN VERKOOP
Artikel I - D€ aanbieding
De aanbieding van de veikoper wordt mondeling, schriÍlelijk, ofelektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht.
gedurende dàaaóii aangggeven termijn. Do aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
óe elektronischc aanvaarding van de ainbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen tennijn voor
aanvaarding is gesteld. bliift het aanbod geduÍende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.
Artikel 2 - De oveÍeenkomst
De ovcrcenkomst dient altild schriftelijk. dan wel elektronisch te rvorden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te
woÍden verstÍekt. Hel ontbreken van een schriffelijke ofelektÍonisch vastgelegde overeenkomst maakt deze oveÍeenkomst echter niet nietig.
Artikel 3 - De inhoud van de ov€Í€enkomst
Voor de inhoud van de overcenkomst wordt venvezen naaÍ de ondertekendÉ koopovercenkornsl zelf
Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging
Wijzigingen in belaslingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde aan de koper dooóerekend.
Artikel 5 - Het risico voor de (verkochte en de in te kopen) auto
De auto is tot het tiidstip van feitelijke levering voor rckening en risico van de verkoper. De eventu€el in te kopen auto lvordt pas eigendom van de verkoper
zodra de feitelilke ievering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tiidstip ís dë in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle
kosten voor ziií rekeninglgieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg
van hel niet kunnen inlevercn van het complele kentekenbowijs.
Artikel 6 - De leveringsdaturn
De in de koopovereenkomst g€noetnde leveringsdatum betreft uitsluitend een streefdattlm'
Artikel 7 - Annulering
De koper kan de koojovereenkomst niei annuleren. behoudens ingeval van betaling door de koper aan de verkoper van een bedrag vanz0o/o var. de
overeengekomen koopprijs, zoals vermeld in de koopovereenkomst.
Na aÍtevering van de auto door verkoper aan koper kan de koopovereenkomst niet meer rvorden geannuleerd,
Artikel 8 - RetentieEcht
Zolang de kooppriis zoals genoemd in de koopovercenkomst niet volledig is voldaan door de koper aan de verkoper voorafgaand aan de aflevering heefl
verkoper het recht van Íetentie.
GARANTIE
Artikel 9 - GaÍantie op de auto
Op de auto is geen andere garantie van toepassing dan zoals uitdrut<kelijk in de koopovereenkomst zelfis opgenomen,
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel l0 - De betaling
De schulden van de koier aan de verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden uiterliik bij afleveting van de auto ofvoorafgaand aan de
aflevering middels bijsclrijving van het (nog) verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- ofgirorekening in de koopovèenkomst.
Ariikel
ll
- Eigendomsvooóehoud
De geleverde auto blijff eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is venchuldigd niet ten volle heeft
voldaan, Zolang de auto nia in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor ziin rekening W.A. + casco te v€rzekeren en te doen
onderhouden. Èe verkoper zal tot generlei vriiwaring van de lioper voor diens aansprakelijklreid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de
koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte
eigendomsvooóehoud.
Artikel
12 - Afivijkingen
Afivijkingen. waàronàer begrepen aanwllingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene VoorwaaÍden. zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partlien
schri0elijk zijn vastgelegd.
Artikel l3 - Toepasselijk recht
en eventuele geschillen
Op de koopovereenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Ingeval van geschillen over (de uitvoering van) de koopovereenkomst is de Rechtbank Overijssel. locatie Zrvolle bij uitsluiting bevoegd van deze geschi[[en
kennis te nemen en daarover te oordelen.
ING 95í2728 IBAN: NL80 INGB 0009 512728 BlCt INGNL2A
KvK Zwolle 05066170 - BTW nr. NL 105141197801
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de bovengonoemde Algemene
Voorwaarden die integraal onderdeel ullmaken van deze oveÍeenkomst,
tenzij daarvan ln deze overeenkomst uitdrukkeliJk ls afgeweken.
www.fo rd m u siangclassícs. com
Download