Voor de Belastingen is alleen sprake van telewerken als er een

advertisement
Voor de Belastingen is alleen sprake van telewerken als er een schriftelijke, gedagtekende
overeenkomst ligt tussen werkgever en telewerker. Hier een voorbeeld van een degelijke
overeenkomst.
Partijen,
Ondergetekenden,
Bevoegd gezag, in de persoon van directeur/hoofd afdeling …………..
hierna te noemen ‘leidinggevende’
en
de heer/mevrouw ………………………….
wonende te ………………………………..
postcode, woonplaats ……………………..
telefoonnummer thuis …………………….
telefoonnummer werk ……………………
personeelsnummer ……………………….
(badgenummer …………………………...)
hierna te noemen ‘medewerker’
spreken het volgende af:
Beveiliging
De medewerker is gehouden de ter beschikking gestelde apparatuur en
softwareprogramma’s zorgvuldig te gebruiken. Voorts dient de medewerker de bepalingen
uit de Wet Persoonregistratie nauwgezet op te volgen. Het niet zorgvuldig behandelen van
privacygevoelige gegevens danwel misbruik hiervan wordt door de werkgever bestraft.
De medewerker verklaart altijd voldoende maatregelen te nemen ter bescherming van
organisatiegevoelige gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij/zij in ieder geval zelf
voldoende maatregelen treft, zodat in geval van diefstal of verlies van betreffende
apparatuur, zo weinig mogelijk gevoelige informatie in andere handen kan komen. Gevoelige
informatie wordt bijvoorbeeld, in plaats van op de harde schijf, op een uitneembare schijf of
diskette elders verantwoord opgeborgen. Zeer gevoelige informatie wordt bij voorkeur niet
naar huis meegenomen.
De medewerker past ….. per week/maand een antiviruscontrole toe, van een door of
namens de leidinggevende geaccordeerd programma.
Arbeidsomstandigheden
De medewerker zorgt ervoor dat de inrichting van zijn werkkamer/werkplek voldoet aan de
eisen gesteld in de
Arbeidsomstandighedenwet, en met name de bepalingen in het Arbobesluit met betrekking
tot het Beeldschermbesluit en Thuiswerkers. De medewerker kan hieromtrent advies vragen
aan de Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD) en/of bij de arbo- of telewerkcoördinator.
Indien de medewerker niet over meubilair beschikt of indien het meubilair niet voldoet aan
de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet, is hij verplicht het meubilair te accepteren dat
hem door de dienst ter beschikking wordt gesteld.
(Optioneel: Omtrent een eventuele inspectie door de werkgever van de thuiswerkplek wordt
het volgende afgesproken:)
………………………………………………………………………………………………….
Wijziging overeenkomst
De leidinggevende heeft het recht om deze overeenkomst, na overleg met de medewerker,
aan te passen.
Beëindiging overeenkomst
Deze overeenkomst kan op elk moment door elk van de partijen worden beëindigd.
Aldus overeengekomen te ……………. de………… 20
Handtekening leidinggevende:
Handtekening medewerker:
Download