Dienstverlening fiche (NL)

advertisement
FICHE
Het is belangrijk dit document volledig in te vullen. Het dient als basis voor het screenen van de
opdracht, het aantrekken van geïnteresseerde studenten en het toewijzen van de meest geschikte
promotor.
I.
CONTACTGEGEVENS
Naam organisatie of bedrijf:
Straat + nr.:
PC + Plaats:
Sector:
Rechtsvorm:
Website:
KBO-nummer:
voertaal: NL / FR / EN
Naam vertegenwoordiger bedrijf (ondertekent de overeenkomst):
Functie:
Naam begeleider student (aanspreekpunt voor de student):
Functie:
Telefoon/GSM:
E-mail:
II.
PROJECT/OPDRACHT
Beschrijf hier uw opdracht zo specifiek mogelijk. Te weinig informatie of onduidelijkheden over wat er
verwacht wordt, kunnen een reden zijn om het project niet te weerhouden.
Wat houdt de opdracht in of zou ze kunnen inhouden.
-onderzoek naar invulling of techniek
-oplossing voor een specifiek probleem
-vraag naar breder denkkader
-…
(toevoegen van alle bestanden die nodig zijn om het project te kunnen inschatten: tekeningen, foto’s,
briefing, locatiegegevens, materiaalgegevens,…)
Wat is het doel van de opdracht, wat wordt er verwacht als resultaat?
-concrete plannen en studies
-concrete uitvoering
-kader en schets van mogelijkheden
-(geschreven of uitgevoerd) werkstuk of maquette
Op welke termijn ziet u het project:
-start briefing
-resultaten
-zijn er specifieke data die de timing bepalen?
Is de opdracht gebonden aan een plaats:
-locatiegegevens
-contact
Zijn er andere partners betrokken in het project:
-contact
Hebt u zicht op te verwachten onkosten voor dit project, los van de onderlinge vergoedingen:
-verplaatsingen
-gastsprekers, genodigden
-materialen
Zijn er specifieke vaardigheden verbonden aan het project:
-machines
-software ICT-vaardigheden:
-talenkennis
Mag dit project uitgevoerd worden binnen een internationale context met voertaal EN:
-ja/nee
Stel dat het project niet zou passen binnen het actuele curriculum, is het volgende dan bespreekbaar:
-we geven uw vraag door aan alumni
ja/nee
-we nemen het op in een volgend academiejaar
ja/nee
III.
WIN-WIN
Een samenwerking met Interieur&Design van Thomas More betekent een meerwaarde voor beide
partijen. TM gaat hierbij het engagement aan om het project op te nemen in het curriculum, intern te
begeleiden en te jureren. De know-how, de aanpak en de resultaten zijn een vrucht van arbeid van
studenten én professionele begeleiders.
Voor de uitvoering van een project, in welke vorm dan ook, wordt een vergoeding gevraagd: deze kan,
naargelang de opdrachtgever en de aard van het project verschillen:
-middelen: financiële bijdrage voor uitvoering van taken
-diensten: aanleveren van kennis (gastsprekers, bezoeken, uitvoering prototypes,
stageplaatsen…)
-materialen: leveren van materialen en producten voor de opleiding
-communicatie: grote media-aandacht of publicaties, prestige,…
Op welke manier kan de opleiding en/of de student een meerwaarde halen uit deze opdracht?
IV.
RECHTEN
Rechten en plichten worden in een volgend stadium vastgelegd in een contract.
Algemeen wordt gesteld dat:
- de eigendomsrechten op de kennis- of projectresultaten zullen worden overgedragen naar de
aanvrager.
- de intellectuele eigendomsrechten op de kennis, technologie en op de rechtstreekse resultaten niet
worden overgedragen. In geval van commercialisering van de resultaten van het project, zullen
billijke vergoedingen worden afgesproken in een bijkomende overeenkomst.
- vertrouwelijke informatie van de aanvrager worden zo ook behandeld en bewaard.
- publicaties omtrent de opdracht worden volgens wederzijdse afspraken vastgelegd in het contract.
- de overeenkomst is geen resultaatsverbintenis, maar een engagement met wederzijdse afspraken.
Aansprakelijkheden worden omschreven en beperkt in de overeenkomst.
Een standaardovereenkomst kan u steeds worden bezorgd ter inzage.
Download