Geheimhoudingsverklaring Voorbeeld

advertisement
Bedrijfslogo
Geheimhoudingsovereenkomst Voorbeeld
ONDERGETEKENDEN,
Bedrijf 1, statutair gevestigd en kantoor houdende te <<POSTCODE>> <<PLAATSNAAM>> aan
de <<ADRES>>, ingeschreven in het Handelsregister on nummer <<NUMMER>>, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<NAAM>> (hierna te noemen “……….”)
EN
Bedrijf 2, statutair gevestigd en kantoor houdende te <<POSTCODE>> <<PLAATSNAAM>> aan
de <<ADRES>>, ingeschreven in het Handelsregister on nummer <<NUMMER>>, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<NAAM>> (hierna te noemen “……….”)
Alle twee de partijen hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en individueel “Partij”
IN OVERWEGING NEMENDE DAT
-
Bedrijf 1 specialist is op het gebied van <<BESCHRIJVING>> en ervaring heeft op dit
gebied;
-
Bedrijf 2 een bedrijf is dat <<BESCHRIJVING>>;
-
Bedrijf 1 een patentaanvraag in een ver gevorderd stadium heeft lopen voor het
<<BESCHRIJVING>> (hierna te noemen “………………”);
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN
Artikel 1 Onderzoek en gevolgen
1.1
Partijen beogen onderzoek uit te voeren naar de technische en commerciële
haalbaarheid van toepassing van de <<BESCHRIJVING>> voor de ………markt.
Onderdelen hierin zijn: technische haalbaarheid, het aantal te verwachten klanten,
mogelijke kost- en verkoopprijs, de mogelijke hoeveelheid afzet van de te ontwikkelen
producten en winsten. Partijen stellen resultaten van het onderzoek geheel te r
beschikking aan elkaar.
1.2
De kosten van de voorgenomen ontwikkeling worde naar rato door beide partijen
gedragen .
1.3
Indien alle Partijen naar aanleiding van het voornoemde rapport besluiten dat toepassing
van <<BESCHRIJVING>> specifiek voor de …..markt zowel technisch als commercieel
haalbaar en wenselijk is, beogen Partijen een product te ontwikkelen, te (laten)
produceren, te verkopen en te leveren binnen voornoemde toepassing. Partijen zullen
daartoe te zijner tijd een licentieovereenkomst aangaan, waarbij Bedrijf 2 verantwoordelijk
zal worden voor productie, marketing en verkoop van het te ontwikkelen product. De
ontwikkeling van het product zal een verantwoordelijkheid zijn van alle Partijen
gezamenlijk. Geen van de Partijen is verplicht om op voorhand in te stemmen met de
licentieovereenkomst.
Bedrijfslogo
1.5
Ieder der Partijen beoogt (financieel) rendement te behalen met de toepassing van het
<<BESCHRIJVING>> voor de …..markt en het voornoemde product.
Artikel 2 Intellectuele Eigendomsrechten
2.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de <<BESCHRIJVING>> liggen bij
Bedrijf 1. Deze rechten omvatten onder meer het patent en de daaraan gerelateerde
knowhow.
2.2
Alle intellectuele eigendomsrechten die mochten ontstaan bij gezamenlijk, nader te
verrichten onderzoek komen naar rato te berusten bij de partijen.
Artikel 3 Geheimhouding
3.1
Elk der Partijen zal geheimhouding betrachten omtrent informatie - in de ruimste zin des
woord - die betrekking heeft op de andere Partij en die in het kader van deze
overeenkomst te hare kennis wordt gebracht of te hare beschikking wordt gesteld, en zal,
anders dan voor het doel van deze overeenkomst, daarvan op generlei wijze gebruik
maken of mededelingen daaromtrent doen aan derden of deze op enigerlei wijze
beschikbaar stellen aan derden, behoudens en voor zover het informatie betreft, die,
anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van die
Partij, publiekelijk bekend is of krachtens enige toepasselijke wetsbepaling, voorschrift of
andere regelgeving bekend moet worden gemaakt.
3.2
Ieder der partijen zal de geheimhoudingsplicht als genoemd in het voorgaande artikellid
onverminderd opleggen aan haar medewerkers en aan derden waar zij gebruik van maakt
in de uitvoering van deze overeenkomst.
3.3
Bij iedere overtreding van de is dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht verbeurt de
overtredende Partij aan de andere Partijen, zonder dat enige ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct en ineens opeisbare boete van
honderdduizend Euro (€100.000,-) per voorval. Een en ander laat de overige rechten
en/of verhaalsmogelijkheden van Partijen onverlet.
Artikel 4 Duur en beëindiging
4.1
De looptijd van deze overeenkomst start op <<DATUM>> en eindigt van rechtswege op
<<DATUM>>.
4.2
Deze overeenkomst eindigt enkel tussentijds in een van de volgende gevallen:
a) Bij wederzijdse schriftelijke overeenkomst tussen Partijen;
b) Schriftelijk door een der Partijen in geval toerekenbaar tekortkomen in de nakoming
van een andere Partij, waarbij die Partij schriftelijk een termijn van 30 dagen is gegeven
om haar verplichtingen alsnog na te komen;
c) Ingeval een Partij haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel haar
bedrijf wordt geliquideerd of beëindigd;
d) Indien Partijen een overeenkomst aan gaan die deze overeenkomst vervangt;
e) Indien een Partij besluit om niet de licentieovereenkomst als bedoeld in artikel 1.5 aan
te gaan.
Bedrijfslogo
4.3
De artikelen 2, 3, 5 en 6 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst onverminderd
van toepassing.
Artikel 5 Exclusiviteit
5.1
Bedrijf 2 zal niet producten gelijkend op Bedrijf 1 haar <<BESCHRIJVING>> ontwikkelen,
produceren en/of verkopen of met een andere partij of met andere partijen een
overeenkomst aangaan voor ontwikkelen, productie en/of verkopen van produ cten
gelijkend op de betrokken <<BESCHRIJVING>> anders dan met Bedrijf 1 of een door hen
schriftelijk en uitdrukkelijk goedgekeurde derde.
5.2
Indien Bedrijf 2 tevens geïnteresseerd is in het ontwikkelen, produceren, verkopen en/of
leveren van toepassingen van <<BESCHRIJVING>> buiten de …..markt, zal zij hier niet
eerder mee beginnen dan na schriftelijke overeenkomst daartoe met Bedrijf 1.
Artikel 6 Geschilbeslechting en rechtskeuze
6.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2
Geschillen in verband met of voortkomend uit deze overeenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in ……………..
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND IN TWEEVOUD,
Voor en namens,
Download