student nda

advertisement
OVEREENKOMST
NAAM EN ADRES BEDRIJF
Hierna "het BEDRIJF"
en
NAAM STUDENT, wonende te ADRES STUDENT (hier "de STUDENT"), student aan de
K.U.LEUVEN, Faculteit NAAM VAN DE FACULTEIT, onder begeleiding van NAAM PROF (hierna "de
BEGELEIDER")
En
De Katholieke Universiteit Leuven, hier vertegenwoordigd door de dienst K.U. Leuven Research &
Development (afgekort LRD), gevestigd te 3000 Leuven, Minderbroedersstraat 8A – bus 5105 (hierna
“de UNIVERSITEIT”)
OVERWEGENDE DAT:
Aan de STUDENT de gelegenheid wordt gegeven om gedurende een beperkte periode en binnen het
kader van het onderzoek gevoerd door de UNIVERSITEIT, onder supervisie van de BEGELEIDER, en
het BEDRIJF, ervaring op te doen met het oog op het afstuderen.
De UNIVERSITEIT zal er in de mate van haar mogelijkheden op toezien dat de STUDENT zijn/haar
verplichtingen onder deze overeenkomst nakomt.
Het BEDRIJF, de Universiteit en de STUDENT daartoe ter zake het volgende zijn overeengekomen.
Artikel 1 - Voorwerp
Tussen het BEDRIJF en de UNIVERSITEIT, onder supervisie van de BEGELEIDER, is onderzoek
lopende op basis van TYPE SAMENWERKING (SBO,OZM,...) in het kader van het project TITEL
PROJECT.
(eventueel nadere beschrijving van de concrete doelstelling van de samenwerking met het BEDRIJF,
bvb. testen uitvoeren)
NAAM STUDENT zal betrokken worden bij Project NAAM/BESCHRIJVING PROJECT onder de
supervisie van de BEGELEIDER.
Artikel 2 – Duur en beëindiging
Deze overeenkomst is effectief van STARTDATUM en zal lopen tot EINDDATUM. De STUDENT zal
gedurende deze periode betrokken worden bij het lopende onderzoek.
Beide partijen zijn gerechtigd om deze overeenkomst te beëindigen indien de andere partij de
geheimhoudingsverplichtingen en de algemene gedragsregels, evenals de hem of namens de leiding
gegeven aanwijzingen, onvoldoende in acht neemt. Deze beëindiging zal effectief worden wanneer niet
geremedieerd werd aan een vastgestelde tekortkoming binnen een termijn van dertig (30) dagen na
het aangetekend versturen van een ingebrekestelling, met kopie per fax of aangetekend aan de
BEGELEIDER.
Artikel 3 - Confidentialiteit
De gegevens en resultaten welke in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst beschikbaar
zullen komen, kunnen door de Universiteit worden aangewend voor haar interne onderzoek en
onderwijsdoeleinden en door de STUDENT voor zijn/haar afstuderen. Elke andere aanwending zal
altijd slechts na overleg met het BEDRIJF plaatsvinden en in een vorm gebeuren zodanig dat het
BEDRIJF daarin niet herkenbaar is. Niettegenstaande het voorgaande, verplichten de Universiteit en
de studenten zich tot strikte geheimhouding betreffende bedrijfsaangelegenheden waarvan het
1
vertrouwelijke karakter geacht kan worden hen bekend te zijn. Voor publicaties in welke vorm dan ook
van dergelijke aangelegenheden is voorafgaande goedkeuring van het BEDRIJF vereist. De
verplichting tot geheimhouding geldt echter niet voor informatie (i) waarvan de ontvangende partij kan
aantonen dat zij al in haar bezit was op het ogenblik dat zij van de mededelende partij voor het eerst
bekomen werd; (ii) die, op het ogenblik dat zij van de mededelende partij bekomen werd, al algemeen
bekend was; (iii) die, nadat zij van de mededelende partij bekomen werd zonder schuld van de
ontvangende Partij algemeen bekend is geworden; (iv) die de ontvangende partij van een derde
bekomen heeft, die de betreffende informatie te goeder trouw bezit en gerechtigd is deze aan de
ontvangende partij mede te delen; (v) waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat zij op
onafhankelijke wijze door haar zelf ontwikkeld werd.
De bedrijfseigendommen van ieder van de partijen, evenals alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen,
procesbeschrijvingen,
optische
media
enz.,
betrekking
hebbende
op
bedrijfsaangelegenheden van het BEDRIJF, worden aan het einde van de Overeenkomst
geretourneerd, met uitzondering van schriftelijke documentatie, voor zover nodig voor het bepalen van
de verplichtingen van de partijen hieronder.
Artikel 4 – Rechten op resultaten totstandgebracht door de student
Wat betreft de rechten op resultaten totstandgebracht door het BEDRIJF en/of de UNIVERSITEIT,
geldt het regime vermeld in de basisovereenkomst en/of de samenwerkingsovereenkomst.
Voorzover de STUDENT in het kader van de uitvoering van de stage werken tot stand brengt die
bescherming genieten onder de auteurswet, draagt de STUDENT hierbij de vermogensrechten op
deze werken over aan de UNIVERSITEIT en dit in hun meest volledige actuele en toekomstige
wettelijke omvang.
In bovenvermelde hypothese draagt de STUDENT eveneens zijn morele rechten over aan de
UNIVERSITEIT in de mate dat dit wettelijk toegelaten is.
De STUDENT zal met het oog op de uitoefening van de vermogensrechten door de UNIVERSITEIT
en/of het BEDRIJF, deze laatsten spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen van elke creatie en
vinding die hij/zij tot stand brengt alsmede hen daarover alle nuttige gegevens verstrekken, met
inbegrip van tekeningen, broncodes en aan de creatie of vinding ten grondslag liggende ideeën.
Het BEDRIJF zal echter op basis van deze overeenkomst geen rechten claimen op reeds bestaande
werken of vindingen welke reeds voor aanvang van deze overeenkomst door de UNIVERSITEIT en/of
de STUDENT aantoonbaar zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van publicaties etc.
Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging en/of de
interpretatie van deze Overeenkomst en die niet op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost,
zullen voor de Rechtbanken van Leuven gebracht worden.
Opgemaakt te PLAATS op DATUM.
Handtekeningen:
Het BEDRIJF:
NAAM + FUNCTIE
2
De STUDENT
NAAM
De UNIVERSITEIT
Prof.dr. Koenraad Debackere
Afgevaardigd Bestuurder LRD
Paul Van Dun
Algemeen Directeur LRD
Voor akkoord :
NAAM BEGELEIDER
3
Download