geheimhoudingsovereenkomst

advertisement
Geerts & Vanderveeren advocaten
GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden :
1)
2)
is uiteengezet wat volgt :
De …………………………. heeft de intentie ……………………………………… over te dragen
of te verkopen en verkent hiervoor de markt.
De principiëel geïnteresseerde partij wenst hierover gedetailleerde informatie te bekomen.
Partijen erkennen dat het noodzakelijk is om deze informatie geheim te houden en als vertrouwelijk
te behandelen, dit volgens de hierna uiteengezette modaliteiten.
is overgekomen wat volgt :
Artikel 1 - Voorwerp van de geheimhouding:
------------------------------------------------------Onder vertrouwelijke en geheime informatie verstaan partijen:
- eerst en vooral de kennis dat de …………………………………….. te koop is,
- de later over te maken documenten, met inbegrip van de boekhouding,
- alle mondelinge en schriftelijke informatie, die niet openbaar bekend is en die het voorwerp
uitmaakt van eventuele besprekingen tussen partijen,
Artikel 2 – Gebruik van de vertrouwelijke/geheime informatie:
----------------------------------------------------------------------------De principiëel geïnteresseerde partij zal de verkregen informatie enkel en alleen aanwenden met het
oog op het overwegen van de koop van de ……………….. of delen ervan. Zij zal er geen enkel
(commerciëel) voordeel uit halen of proberen uit te halen. Zij verbindt er zich toe alle personen die
betrokken zijn bij het gebruik van deze informatie, zowel interne als externe medewerkers, deze
overeenkomst te doen naleven en daar de volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid voor te dragen.
Artikel 3 – Verplichtingen tot geheimhouding:
-------------------------------------------------------De principiëel geïnteresseerde partij zal noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks contact op nemen
met de werknemers, de leveranciers, de cliënten, de overige aandeelhouders of vennoten van de
onderneming, zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van ………………… Zij
verbindt er zich toe alle informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend voor eigen
rekening te gebruiken.
..../....
Geerts & Vanderveeren advocaten
- p.2 Artikel 4 – Duur, einde en teruggave:
---------------------------------------------Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde tijd.
De verbintenis tot geheimhouding blijft bestaan na het zonder (definitieve) overeenkomst
beëindigen van de eventuele onderhandelingen/besprekingen tussen partijen.
Indien er na kennisname van de informatie geen interesse is of indien er onderhandelingen volgen
waarbij dat die al dan niet uitmonden in een (definitieve) overeenkomst, wordt de informatie
terugbezorgd aan de ………………………….. Eventuele kopies ervan worden vernietigd.
Artikel 5 – Sancties:
-----------------------Zonder afbreuk te doen aan gelijk welke andere vordering, erkent de principiëel geïnteresseerde
partij het recht van de ……………. op schadevergoeding bij inbreuken op deze overeenkomst. Per
inbreuk is de principiëel geïnteresseerde partij een schadevergoeding verschuldigd van minimum
12.500,00 € (EURO) forfaitair, onverminderd het recht van de ………………. om een hogere
schadevergoeding te eisen. De inbreuken zijn bewezen indien een aangetekende zending erover niet
binnen de vijf dagen omstandig geprotesteerd wordt.
Artikel 6 – Algemene beschikkingen :
---------------------------------------------1. Nietigheid van één clausule brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.
2. Eventuele onderhandelingen/besprekingen tussen partijen doen tussen hen geen contractuele of
andere verbintenissen van welke aard ook ontstaan, behoudens desgevallend de definitieve
overnameovereenkomst.
3. De huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbank van koophandel
te Leuven is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
Opgemaakt in tweevoud, waarvan een origineel voor elke partij, te ……………..op
............................ ,
de …………..………….,
de principiëel geïnteresseerde partij,
Download