CONFIDENTIALITEITSOVEREENKOMST Deze overeenkomst werd

advertisement
CONFIDENTIALITEITSOVEREENKOMST
Deze overeenkomst werd opgesteld op ................
Tussen :
.............................................................................................................
En :
.............................................................................................................
Ref
:
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................
OVERWEGENDE DAT :
Bij besprekingen tussen vertegenwoordigers van partijen waarbij een zakelijke samenwerking
onderzocht wordt is het mogelijk dat partijen elkaar vertrouwelijke informatie met betrekking tot
produkten, produktieprocessen en commerciële aktiviteiten moeten openbaren.
Teneinde de wederzijdse rechten van partijen met betrekking tot de informatie die zij openbaren te
beschermen en misverstanden te voorkomen, partijen het van belang achten de voorwaarden vast
te stellen waaronder zodanige informatie wordt geopenbaard.
KOMEN OVEREEN HETGEEN VOLGT :
1.
In deze Overeenkomst wordt onder "Vertrouwelijke Informatie" verstaan elke informatie in
welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig van een partij bij deze
Overeenkomst (of van een daarmee verbonden onderneming), met inbegrip van elke
samenvoeging van op zichzelf algemeen bekende informatie op een wijze die niet algemeen
bekend is, en die alsdusdanig als "vertrouwelijk", of gelijkaardige vermelding, werd aangeduid
in het kader van voornoemde uitwisseling, met dien verstande dat mondelinge informatie
binnen de 30 dagen van haar onthulling, schriftelijk werd bevestigd.
2.
Het begrip "Vertrouwelijke Informatie" omvat niet de informatie :
(i) die algemeen bekend is op het ogenblik van bekendmaking;
(ii) die na bekendmaking aan de verkrijgende partij algemeen bekend is geworden op een
andere wijze dan als gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst;
(iii) waarvan de verkrijgende partij kan aantonen dat deze haar al bekend was, anders dan
onder een bestaande geheimhoudingsverplichting of andere gebruiksbeperking,
voorafgaand aan de bekendmaking door de andere partij;
(iv) waarvan de verkrijgende partij kan aantonen dat deze onafhankelijk door haar verkregen
werd als gevolg van research of ontwikkeling van haar eigen werknemers, die niet bekend
waren met de inhoud van de informatie die bekend gemaakt is is door de andere partij;
(v) waarvan de verkrijgende partij kan aantonen dat deze aan hem/haar bekend was gemaakt
door een derde die daartoe gerechtigd was en die aan de verkrijgende partij geen
geheimhoudingsverplichting of andere gebruiksbeperking heeft opgelegd.
3.
Onder "verbonden ondernemingen" van een partij bij deze Overeenkomst wordt verstaan de
moeder- en/of dochtervennootschap(pen), alsmede alle dochtervernnootschappen van
voornoemde moedervennootschap.
4.
Geen der partijen zal aan derden bekend maken dat zij besprekingen met elkaar voeren.
5.
Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij van de ander verkrijgen niet aan derden bekend
maken en zullen deze alleen gebruiken om de zakelijke mogelijkheden waarover partijen
spreken, te beoordelen.
6.(1) Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel mag iedere partij de Vertrouwelijke Informatie die
zij verkrijgt van de andere partij alleen bekend maken aan haar management en werknemers
die rechtstreeks betrokken zijn bij de beoordeling van genoemde zakelijke mogelijkheden.
Iedere partij zal er zorg voor dragen dat haar management en werknemers door dezelfde
verplichtingen gebonden zijn met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, als deze die zijn
opgenomen in deze Overeenkomst en zij zal zich zoveel mogelijk inspannen opdat het
genoemde management en bedoelde werknemers zich houden aan die verplichtingen. Iedere
partij zal volledig aansprakelijk zijn voor elke niet toegelaten openbaring of elk niet toegelaten
gebruik van de Vertrouwelijke Informatie door haar management en werknemers.
(2) Philips is bovendien gerechtigd de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan het
management en werknemers van de met haar verbonden ondernemingen bekend te maken
onder dezelfde voorwaarden waaronder zij deze Vertrouwelijke Informatie kan bekend maken
aan haar eigen werknemers, met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel opgenomen
verplichtingen.
7.
Alle dokumenten, gedrukt of geschreven ontwerpen, tekeningen, maquettes, monsters,
computer software of alle andere informatie die door de ene partij aan de andere verstrekt
worden gedurende de besprekingen betreffende genoemde zakelijke mogelijkheden, zullen op
verzoek van de partij die ze verstrekt heeft onmiddellijk (tezamen met eventuele copieën
daarvan) teruggegeven worden.
Beide partijen aanvaarden dat de Vertrouwelijke Informatie de eigendom blijft van de
verstrekkende partij, en dat deze na afloop van deze overeenkomst zal teruggegeven worden.
8.
Niets in deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden als zijnde de overdracht of toekenning
van eender welk licentierecht, en/of overdracht van een octrooi of ander intellectueel of
industrieel eigendomsrecht, noch zal het doorgeven van vertrouwelijke informatie, garantie zijn
voor het niet schenden van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.
9.
Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch
recht en zal in geval van geschil worden voorgelegd aan de Brusselse rechtbanken.
10.
Deze overeenkomst zal automatisch een einde nemen indien partijen een nadere
overeenkomst sluiten met betrekking tot het voorwerp van de inleidende besprekingen waarbij
afspraken worden gemaakt over het gebruik en de bekendmaking van Vertrouwelijke
Informatie.
11.
Deze overeenkomst geldt voor 5 (vijf) jaar volgend op de datum vermeld op de eerste bladzijde
van deze overeenkomst.
Aldus, ondertekend in twee exemplaren, door de gemachtigde vertegenwoordigers van partijen.
Naam :
Funktie :
Naam :
Funktie :
namens :
namens :
Handtekening :
Handtekening :
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards