NDA

advertisement
Geheimhoudingsovereenkomst
(hierna te noemen “Overeenkomst”)
Tussen:

___________________________, met officieel adres te _________________________________,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________________________________________
en

_________________________, met officieel adres te __________________________________,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________________________________________
hierna gezamenlijk genoemd de “Partijen” of elk afzonderlijk als “Ontvangende Partij” of
“Mededelende Partij” naargelang het toepasselijke geval.
1. Onderwerp
Partijen hebben de bedoeling met elkaar gesprekken aan te gaan betreffende:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hiertoe zal vertrouwelijk informatie tussen partijen worden uitgewisseld.
2. Vertrouwelijke Informatie
Voor het doel van deze Overeenkomst wordt onder Vertrouwelijke Informatie het volgende
verstaan: elke kennis, elk financieel gegeven of operationeel gegeven, handelsgeheim, ervaring of
knowhow, ideeën en concepten en informatie van welke aard in welke vorm ook met betrekking
tot technologieën, financiën en kosten, marketing en business en dergelijke die meegedeeld
worden door de Mededelende Partij onder deze Overeenkomst en die als Vertrouwelijke
Informatie wordt bestempeld. Vertrouwelijke Informatie die mondeling wordt meegedeeld wordt
binnen de twee weken na mededeling op schrift gesteld en als dusdanig bestempeld of middels
de bijlage tijdens de bijeenkomst(en) bevestigd.
3. Vertrouwelijke Informatie slaat niet op:

Informatie die in het bezit was van de Ontvangende Partij voor de datum van
ondertekening van deze Overeenkomst.

Informatie die publiek gemaakt wordt evenwel zonder inbreuk te plegen op deze
Overeenkomst.

Informatie die door de Ontvangende Partij zelf verworven wordt zonder gebruik te maken
van de Vertrouwelijke Informatie.
4. Geheimhouding
De Ontvangende Partij zal gedurende drie jaar na ontvangst van de Vertrouwelijke Informatie:

op geen enkel manier Vertrouwelijk Informatie meedelen aan een derde partij.
Paraaf partijen
Confidential
21-5-2012
1/ 4
TKI-WoZ en of FLOW is/ zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit document zou
kunnen voorkomen.




geen Vertrouwelijke Informatie meedelen aan een persoon binnen zijn organisatie tenzij
deze persoon een redelijke behoefte heeft aan deze Vertrouwelijke Informatie voor de
uitvoering van het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld.
geen Vertrouwelijke Informatie meedelen aan haar (externe) adviseurs anders dan na
voorafgaande oplegging van een geheimhoudingsverplichting en enkel indien noodzakelijk
en dan slechts voor de uitvoering van het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld.
de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen en hierbij alle gepaste maatregelen
nemen om dergelijke vertrouwelijkheid te verzekeren.
de Vertrouwelijke Informatie niet anders te gebruiken of laten gebruiken dan voor het doel
van deze Overeenkomst.
De Ontvangende Partij verbindt er zich toe om de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk terug te
geven aan de Mededelende Partij wanneer zij hierom verzoekt. De Ontvangende Partij zal geen
enkele kopie, in welke vorm ook, van het geheel of een deel van de Vertrouwelijke Informatie
achterhouden.
5. Toegestane mededeling
Wanneer de Onvangende Partij op last van een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie de
Vertrouwelijke Informatie dient mee te delen dan is dit toegestaan op voorwaarde dat zij alle
redelijke middelen gebruikt om de Mededelende Partij voor de effectieve mededeling hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte te brengen.
6. Garantie
De Partijen geven geen enkele zekerheid of garantie betreffende de accuraatheid of volledigheid
van de Vertrouwelijke Informatie en de Mededelende Partij heeft geen enkele aansprakelijkheid
ten aanzien van de Ontvangende Partij met betrekking tot schade in relatie tot, of uitgaande van,
het gebruik dat gemaakt wordt van de Vertrouwelijke Informatie.
7. Eigendomsrechten op de Vertrouwelijke Informatie
Partijen gaan ervan uit dat alle meegedeelde Vertrouwelijke Informatie eigendom is van de
Mededelende Partij. Mededeling van Vertrouwelijke Informatie onder deze Overeenkomst kan op
geen enkele wijze toestemming inhouden aan de Ontvangende Partij om gebruik te maken van
kennis en/of intellectuele eigendom van de Mededelende Partij of om daar door derden gebruik
van te laten maken of om deze kennis en/of intellectuele eigendom te exploiteren of te laten
exploiteren.
8. Toepasselijk Recht
Deze Overeenkomst is opgesteld volgens en wordt beheerst door het Nederlandse Recht. De
Partijen gaan ermee akkoord om elk geschil dat ontstaat uit, of in relatie tot, deze Overeenkomst
ter beslechting exclusief voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de
gedaagde.
Paraaf partijen
Confidential
21-5-2012
2/ 4
TKI-WoZ en of FLOW is/ zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit document zou
kunnen voorkomen.
9. Looptijd
Deze overeenkomst zal automatisch worden beëindigd na i) een (1) jaar indien Partijen in die
periode nog geen informatie hebben uitgewisseld, ii) een looptijd van twee (2) jaar, of iii) het
sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen betreffende het Onderwerp van
deze Overeenkomst
Overeengekomen te Almere op d.d. 24 mei 2012, in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarbij
elke Partij erkent één origineel exemplaar ontvangen te hebben.
Bedrijf: _______________________________ Bedrijf: __________________________________
Naam: ________________________________ Naam: __________________________________
________________________________
__________________________________
handtekening
handtekening
Paraaf partijen
Confidential
21-5-2012
3/ 4
TKI-WoZ en of FLOW is/ zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit document zou
kunnen voorkomen.
Annex aan de geheimhoudingsverklaring tussen
__________________________________
en
__________________________________
A. Beschrijving van de meegedeelde en geaccepteerde Vertrouwelijke Informatie op de dag van
de ondertekening van deze Overeenkomst:
Meegedeeld door: ______________________________________________
Naam van de vertegenwoordiger:__________________________________
Documenten:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mondelinge informatie:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B. Andere informatiedragers (CD/ diskettes/ video’s /……….…)
Meegedeeld door: ______________________________________________
Naam van de vertegenwoordiger: __________________________________
Informatiedrager:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Paraaf partijen
Confidential
21-5-2012
4/ 4
TKI-WoZ en of FLOW is/ zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in dit document zou
kunnen voorkomen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards