Verkoopsvoorwaarden

advertisement
VERKOOPSVOORWAARDEN
1.
2
3
4
5
6
7
8.
9.
Algemene voorwaarden
1.1
De klant wenst gebruik te maken van de diensten van Gradacom,zoals omschreven in ons dienstenpakket en tegen momenteel geldende tarieven
1.2
Gradacom behoudt zich het recht de vermelde prijzen aan te passen volgens de evolutie van de prijzenindex
Prijzen
2.1
Ze prijslijst
Aansprakelijkheid
3.1
Klachten betreffende geleverde diensten en goederen dienen per aangetekend schrijven aan Gradacom overgemaakt te worden binnen de 4 dagen na levering en in elk geval voor het in productie nemen
van geleverde patronen. De goederen worden geacht na deze periode te zijn aanvaard. In geen geval is Gradacom verantwoordelijk voor gevolgverlies. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding
geven tot vergoeding van maximaal het factuurbedrag indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan worden gemeld per aangetekend schrijven. De goederen mogen evenwel niet verwerkt of
behandeld zijn.
Betalingsvoorwaarden
4.1
De 1ste bestelling wordt contact betaald of d.m.v.voorlegging van betaalbewijs bij levering.Indien de eerste bestelling per koerier of per post bezorgd wordt,gebeurt dit enkel onder rembours.Vanaf de 2 de
bestelling geschied de betaling binnen de 30 dagen op voorwaarde dat te leveren prestatie de 1250€ niet overschrijden.Vanaf 1250€ wordt een voorschot van 50% opgevraagd bij uitlevering.De overige
50% wordt dan overgemaakt binnen de 10 dagen na levering.
4.2
Voor te leveren diensten over langere perioden zijn betalingsvoorwaarden af te spreken tussen Klant en Gradacom
4.3
Gradacom behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prestatie.Bij het niet naleven van bijgaande betalingsvoorwaarden behoudt Gradacom het recht de levering
uit te stellen tot naleving van bijgaande overeenkomst
4.4
De betaling uit hoofde van deze overeenkomst zullen ofwel per cheque,contant of per overschrijving op rekening van Gradacom worden gedaan.
4.5
In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de klant automatisch nalatigheidsintresten verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan,naargelang de periode dat de
klant met betaling in gebreke blijft.
4.6
Bij niet-betaling op vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 125€ ten titel van conventioneel schadebeding en als forfaitaire
schadevergoeding.
Transportkosten
5.1
Transportkosten voor het laten toeleveren van goederen zijn ten laste van de klant.De klant kan de koerierdienst naar keuze bepalen ,zoniet kiest Gradacom zelf de transporteur.
Overmacht
6.1
Indien Gradacom verhinderd is één van zijn verplichtingen na te komen ingevolge feiten en omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar mogelijkheden liggen en aan overmacht te wijten zijn zullen
de prestaties worden opgeschort tot de verhindering niet meer bestaat.
6.2
Wordt niet als overmacht beschouwd:het niet of niet tijdig nakomen door een derde van verplichtingen die jegens één der partijen op zich heeft genomen,tenzij deze derde zich kan beroepen op
overmacht.In dit geval dient de nalatige partij de overmacht van de derde aan te tonen
6.3
Indien de onderbreking wegens overmacht langer dan 6 maanden duurt of het vaststaat dat deze langer dan 6maanden zal duren,kan elk van de partijen de overeenkomst met aangetekend schrijven stop
zetten
Ontbinding
7.1
Ingeval één der partijen:

Een voorlopige opschorting van enige vervolging vraagt of krijgt.

Zich in staat van faillissement bevindt.

Zelf zijn faillissement aanvraagt.

Een gerechtelijke of buitenechtelijk akkoord voorstelt.

ingeval die partij in liquidatie treedt.

ingeval van volledige inbeslagname bij de klant.
heeft de andere partij het recht de overeenkomst met die partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden door gewone schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst of zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is.In dat geval heeft de ontbindende partij recht op schadevergoeding
Mededelingen
8.1.
Alle schriftelijke mededelingen van de ene partij naar de andere partij,gedaan in het kader van deze overeenkomst,zal naar het in deze overeenkomst vermelde adres van de klant worden gestuurd en
tegelijkertijd aan Gradacom
Betwisting
9.1.
Voor elk geschil betreffende onderhavig contract of factuur zijn uitsluitend de Rechtbanken van eerste aanleg en koophandel te Gent en/of Vredegerecht Deinze bevoegd..
Naam klant:
Datum :
Naam ondertekenaar :
Functie :
Handtekening :
Wij danken u bij voorbaat deze formulieren te willen mailen naar onderstaande.
GRADACOM BVBA
Centrumlaan 108
9800 Deinze
Tel: 09/371 45 86
E-mail : [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards