Algemene voorwaarden Robelia 1. In het geval van wanbetaling

advertisement
Algemene voorwaarden Robelia
1. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van
Robelia, heeft Robelia het recht de samenwerking op te schorten of te beëindigen met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand teneinde een goede afwikkeling mogelijk te maken.
2. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U zult niets plaatsen
waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. Pagina’s die, naar het oordeel van Robelia
aanstootgevend materiaal bevatten worden verwijderd.
3. Uw Wordpress website mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Robelia neemt geen
verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de klant op de website. De inhoud en
strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval aanstootgevend zijn zulks ter
beoordeling van Robelia. Het plaatsen of linken van illegale software is niet toegestaan.
4. De klant verklaart Robelia niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit
activiteiten van de klant, en verplicht zich Robelia direct op de hoogte te stellen als de klant enige
claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de klant op het Internet. Deze
verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
5. De klant verklaart Robelia nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de
internetserver en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
6 Robelia optimaliseert de websites voor de gangbare browsers Internet Explorer, Firefox en Google
Chrome. De haalbaarheid van een ontwerp of voorstel is ter beoordeling van Robelia. Indien
aanpassingen nodig zijn om de standaard functionaliteit van Wordpress te verbeteren of aan te
passen zal dit gelden als meerwerk.
7. Robelia staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN). Mocht
Robelia klachten ontvangen over SPAMMEN van de klant dan zal Robelia na berichtgeving daarvan
de internetserver uitschakelen, en de bestanden van de klant van zijn internetserver verwijderen.
8. Het gebruik van scripts en andere programma's op de gehuurde internetserver is toegestaan
zolang dit het functioneren van de internetserver niet in gevaar brengt. Dit vooraf ter beoordeling
van Robelia.
9. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij de klant de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand voor het einde van de betreffende periode.
10. Het onderhoudscontract wordt u aangeboden en behelst de activiteiten die de correcte werking
van de website nodig maken. De ingangsdatum is het online gaan van de website.
Download