Impact van milieucontouren op stedelijke ontwikkeling

advertisement
Impact van milieucontouren op stedelijke ontwikkeling
Piet Lagas (PBL)
3 november 2009
Milieucontouren
Historie
 1875 Hinderwet
 1993 Wet Milieubeheer
Milieuvergunning
 Verlening door Prov./gemeenten aan bedrijven
 BBT eisen (Best Beschikbare Technieken)
 Vergunningen beschermd; alleen toetsen
2
Belang van milieucontouren in vergunning
 Beschermen van mensen
 gezondheidseffecten
 Luchtverontreiniging PM10
 hinder/overlast
 Geluid en geur
 risico’s
 Kans op een ramp/ongeluk (Externe veiligheid)
 Hoogspanningslijnen
 Bedrijfszekerheid bieden aan bedrijven
 Soms ook uitbreiding mogelijk maken
3
Bepaling Milieucontour
 Grotere bedrijven  meten en rekenen vooraf
 Kleinere bedrijven  Groene Boekje
 VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering
 Per bedrijfscategorie:
 Geurcontour
 Stof
 Geluidcontour
 Gevaar (EV-contour)
 Voorbeeld Koffiebranderij: 500, 30, 200, 10  500m
4
LUCHTKWALITEIT
 NO2-conc > 40 ug/m3 ;
 pm10 conc > 40ug/m3
 Gezondheidseffecten pm10
  Langs snelwegen geen
gevoelige bestemmingen
5
Geluidcontouren
 norm 65 dB
verkeerslawaai
 Norm 55 dB
industrielawaai
6
Externe veiligheid
 Norm: geen woningen
binnen 10-6 contour
10-6 contour = Kans op
een dodelijk slachtoffer
kleiner dan eens in de
miljoen jaar




LPG-stations;
EVR-bedrijven;
Spoorweg emplacementen
Langs snelwegen (VGS)
7
Geurbelasting
 Acceptabel niveau
 Industrie
 Koffiebranderij (DE)
 Asfaltcentrale
 Diervoederfabriek
 Verkeer
 Agrarische bedrijven
8
Milieucontouren en Ruimtelijke
ontwikkeling
 Milieucontouren vaak te ruim
 geluidcontouren bedrijven (uitbreiding/zekerheid)
 EV contouren basisnet (groeiprognoses)
 Verkregen rechten (via vergunningen) beschermd
 Verkleinen van milieucontouren leidt tot problemen
 Bedrijven zijn bedrijfszekerheid kwijt
 Bewoners gaan klagen/procederen
 Vermindering van vergunningen (deregulering)
 Activiteitenbesluit; omgevingsvergunning
 Beleidsadviezen mbt milieu en ruimte
9
Beleidsadviezen
milieu en gebiedsontwikkeling

Doorbreek de impasse… tussen milieu en gebiedsontwikkeling (TUDelft; feb 2009)




Milieutoetsen globaal vooraf en precies achteraf
Integrale benadering en participatie
Wet Gebiedsontwikkeling en Milieu (modernisering van
Interimwet Stad & Milieu)
Dynamiek in gebiedsgerichtbeleid
ontwikkelen door herschikken (VROMraad; juni 2009)
 RO-mogelijk maken én zonder oprekking van normen
 Meer manoevreerruimte voor bestuurders
 Milieu-ruimteplan in Wro – als experimenteerartikel
10
Milieucontouren Gemeente Utrecht 2005
Is er nog ruimte om te bouwen?
Moet het beleid vernieuwd worden?
Wat is er nog mogelijk aan
gebiedsontwikkeling?
11
Verdere programma
 Beleidsruimte voor verstedelijking
Arno Bouwman; PBL
 Actieprogramma vernieuwing instrumentarium
milieu en ruimtelijke ontwikkeling
Monique Arnolds; VROM
 Zo kan het ook! Stedelijk ontwerpen met het oog op
lucht en geluid“
Praktijkvoorbeelden van creatieve ontwerp
oplossingen
Petra Sala; Urbis
12
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards