achtergrond - Wijkraad Kleverpark

advertisement
Op weg met de nieuwe hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer
Aan alle relaties
Haarlem, 18 juni 2013.
Onderwerp: Open dag GOB 3 juli 2013
Geachte relatie,
Op 1 mei 2013 heeft de gemeente Haarlem haar organisatie aangepast. Binnen het fysieke domein zijn de
hoofdafdelingen Wijkzaken en Stedelijke Projecten opgegaan in de nieuwe hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en
Beheer (GOB).
Met deze verandering willen wij meer slagkracht in de gebieden van Haarlem en een integrale samenhang tussen
beleid en uitvoering. Daarom ontwikkelen en versterken wij het gebiedsgericht werken. Daarnaast willen wij met
minder geld nog steeds een maximale kwaliteit van de openbare ruimte. Dat doel willen wij bereiken door in een
kleine, open en transparante organisatie te werken. Wij houden als gemeente de regie, maar doen niet meer alles
zelf. Voor veel werkzaamheden worden bijvoorbeeld met marktpartijen raamcontracten of
dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.
In een hoofdafdeling waar zoveel budgetverantwoordelijkheid zit is een adequate bedrijfsvoering een eerste
vereiste. Samen zijn wij op weg om hierin de benodigde stappen te zetten. De budgethouder centraal zetten is
voor ons het uitgangspunt om vanuit de bedrijfsvoering het nemen van verantwoordelijkheid te benadrukken,
maar ook de budgethouder in een positie te brengen dat hij of zij adequaat kan sturen en verantwoordelijkheid
kan nemen. Een belangrijke verandering ligt ook in de overgang van een project- naar een proces gestuurde
organisatie, waarbinnen alle taken niet meer per definitie door medewerkers binnen GOB worden uitgevoerd.
De hoofdafdeling bestaat uit vijf afdelingen waarbinnen alle functiegroepen zijn ondergebracht. In de lijn
hiërarchie hebben vijf managers de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en doelen van de organisatie en de
medewerkers. Parallel aan de lijn hebben vijf gebiedsmanagers de verantwoordelijkheid om met gebiedsteams te
werken aan de vorming van een gebiedsopgave en de uitvoering van een gebiedsprogramma. De sturing van de
organisatie is gebaseerd op het principe van een netwerkorganisatie.
Samengevat rusten de doelen van deze nieuwe hoofdafdeling op vijf pijlers:

Gebiedsgericht werken als sturing principe.

Intensiveren van contractmanagement, uitbesteden van taken.

Professionaliseren van de bedrijfsvoering.

Sturingsmodel van de organisatie, waarbinnen het nemen van eigen verantwoordelijkheid voorop staat.

Investeren in een open cultuur gericht op samenwerken en elkaar aanspreken.
De organisatie zit nu in een moeilijke fase. Afscheid nemen van collega’s die niet geplaatst zijn, het overdragen
van werk, het opstarten van een nieuwe organisatie met veel nieuwe functies, andere processen en werkwijzen
(inwerken) en niet te vergeten het werk aan de winkel dat toch dagelijks doorgaat zijn zaken die onze dagelijkse
praktijk bepalen. Op dit moment zijn wij dan ook kwetsbaar. Ik vraag dan ook begrip wanneer wij in dit tijdsbestek
als organisatie niet altijd even adequaat kunnen handelen. Een nieuwe organisatie staat er niet binnen een dag.
Dit jaar staat voor ons in het teken van het op orde krijgen van onze basis en het vormgeven van onze doelen.
Onze ambities kunnen wij niet waarmaken zonder samenwerking met onze partners in de Stad, (externe) relaties
en collega’s in de gemeentelijke organisatie, daarom is het van belang dat wij alle veranderingen in het werk en
organisatie met u gaan delen. Voor een nadere kennismaking met GOB organiseren wij voor het zomerreces een
open huis.
De bijgevoegde brochure en PowerPoint geven een beeld waar de organisatie voorstaat. U krijgt misschien met
andere contactpersonen te maken, daarom is er ook een overzicht van de gebiedsteams gemaakt. Mocht u
vragen hebben dan kunt u die kwijt via [email protected] Ik hoop u op 3 juli 2013 te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Ben Groeneveld
Hoofdafdelingsmanager Gebiedsontwikkeling en Beheer
Samen met onze partners, inwoners en het bestuur dragen we zorg voor de inrichting en het beheer van de stad en werken we aan een
aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. We benoemen welk resultaat we willen behalen voor een gebied vanuit opgaven
van de politiek, de partners, ondernemers en bewoners. Zie ons als de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. Onze afdeling is
klein, professioneel en flexibel: we luisteren, nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op samen. Samen voor de stad en het bestuur.
Met elkaar werken we aan een maximum resultaat voor elk gebied, met een minimum aan overlast voor de Haarlemmers.
Download