Gert-Jan Meijer, gemeente Den Haag

advertisement
Knoop Moerwijk
Ruimteconferentie 2008
28 oktober 2008
Gert-Jan Meijer, gemeente Den Haag
Structuurvisie Den Haag 2020,
Wéreldstad aan Zee
Knoop Moerwijk nu
•
•
•
•
Verscholen
Barrières
Onveilig
Leeg en onbenut
Knoop Moerwijk 2020
Gebiedsontwikkeling en Infrastructuur
•
•
•
•
Levendig en stedelijk maken
Eigen identiteit in stad en regio
Verkeersoplossingen
Duurzame gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
• Binnenstedelijke
woningbouwopgave (Rijk,
Provincie Zuid-Holland,
regio Haaglanden,
gemeente Den Haag)
• Voorzieningen, waaronder
een trekker, bv. een
onderwijsvoorziening
Infrastructuur
• Auto: capaciteitsvergroting
+ betere doorstroming
• OV: ketenmobiliteit, beter
treinproduct, beter
bereikbaar station en
aanpak stationsomgeving
• Water: wonen aan en
recreatie op het water
• Fiets: fietspaden met
verbinding stad en
groenstructuur
Ontwikkelingsvisie
• Masterplan voor de lange
termijn met een duidelijk en
onderscheidend profiel
• Korte termijn acties: schoon,
heel en veilig
• Voor de middellange termijn:
een ontwikkelingsstrategie
voor deelgebieden
Knoop Moerwijk en Stedenbaan
• Stedenbaan als kader
voor Knoop Moerwijk,
Knoop Moerwijk als
pilot voor Stedenbaan
Ontwikkeling door samenwerking
• Samenwerking tussen verschillende
overheden (gemeente, regio, provincie
en rijk)
• Samenwerking van overheden met de
spoorse partijen: NS en Pro Rail
• Publiek-private afspraken met
ontwikkelaars en woningcorporaties per
deelgebied
Financieel instrumentarium
• Den Haag: Investeringprogramma Stedelijke
Ontwikkeling
• Haaglanden en provincie Zuid Holland:
investeringsprogramma’s
• Rijk: ISV, Verstedelijkingsafspraken, MIRT
Zet samen met ons het spoor uit!
28 oktober 2008
Financieel instrumentarium
• Den Haag: Investeringprogramma Stedelijke
Ontwikkeling
• Haaglanden en provincie Zuid Holland:
investeringsprogramma’s
• Rijk: ISV, Verstedelijkingsafspraken, MIRT
Discussiestellingen (1)
• Gebiedsontwikkeling en infrastructuur moeten
op alle niveaus integraal opgepakt worden om
de groei in de Randstad in goede banen te
leiden en de kwaliteit van leven en de
economische concurrentiepositie te
verbeteren.
Discussiestellingen (2)
• Samenwerking binnen de overheid tussen
gemeente, regio, provincie en rijk, met
marktpartijen en met de spoorsector
zijn noodzaak voor succesvolle ruimtelijke
ontwikkeling en duurzame bereikbaarheid
Discussiestellingen (3)
• Voor ontwikkeling stationsgebieden is een
Masterplan met een duidelijk en
onderscheidend profiel voor het gebied als
geheel en een ontwikkelingsstrategie per
deelgebied samen de weg naar het succes
Discussiestellingen (4)
• Binnenstedelijke woningbouwontwikkeling
levert de gemeente geen geld op, maar kost
geld. Voorinvesteringen en branding door
samenwerkende overheden, NS en ProRail zijn
nodig om locaties te kunnen ontwikkelen.
Projectontwikkelaars voeren geen
onrendabele projecten uit.
Download