Actieplan Bodem en Water in 2014

advertisement
Actieplan Bodem en Water in 2014
Op 18 februari 2014 is een bestuurlijke overeenkomst getekend tussen de drie partijen LTO
Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland over deelname in het programma en
de verdere ontwikkeling ervan. Speerpunten, criteria en organisatiestructuur zijn bepaald, activiteiten gestart en uitgevoerd én toekomstplannen ontwikkeld.
In 2014 heeft het Actieplan een plek weten te verwerven in Flevoland. Er is een continue behoefte aan nieuwe kennis. Het Actieplan draagt daaraan bij. Ook buiten Flevoland is het Actieplan opgemerkt. De goede samenwerking tussen Waterschap, Provincie en LTO Noord én het
nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt als voorbeeld voor andere gebieden en
Provincies. Het Actieplan Bodem en Water Flevoland is uniek in Nederland.
Speerpunten
Bodemkwaliteit
Goede bodemkwaliteit betekent hoge productie in combinatie met het vermogen om water,
voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen beter te benutten.
Schone erven
Voorkomen dat door het schoonmaken van materialen op het erf gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.
Klimaatadaptieve Drainage
Een maatregel die kan bijdragen aan de vermindering van de bodemdaling van venige bodems en de toenemende verzilting kan terugdringen. Een pilot in de Noordoostpolder is gestart.
Ontwikkeling Actieplan
-
Stuurgroep vergaderde twee keer en het projectteam vier maal.
-
Analyse van maatregelen die onder POP3 kunnen vallen én inzetbaar zijn in Flevoland.
-
Keuze
o
o
o
-
Procescriteria zijn benoemd en leidend:
o initiatief ligt bij de ondernemer
o van koploper naar peloton
o beter en meer water via bewust bodemgebruik.
-
Jaarprogramma 2015 is vastgesteld.
gemaakt van specifieke maatregelen:
Zicht op Bodemstructuur,
Van Biomassa naar Organische Stof
Spaarwater
www.bodemenwaterflevoland.nl
-
Voorzitter LTO Noord Flevoland bezoekt drie ondernemers met Commissaris van de Koning en Dijkgraaf.
Actieplan officieel van start
Lancering promo Actieplan
Bijeenkomst ‘Goede grond is goud
voor gewas’ voor Flevolandse
ondernemers
Ontwikkeling van Innovatiepanel Biomassa als
onderdeel van project Van Biomassa naar Organische Stof onder leiding van Waterschap.
Demonstratie biofilter en
andere maatregelen
Verkennen van de mogelijkheid van een investeringsregeling voor biofilters waarboven de
spuitinstallaties kunnen worden schoongemaakt.
Presentatie Actieplan bij
Waterschap Zuiderzeeland en bij agrarisch panel Waterschap Zuiderzeeland
Presentatie Actieplan bij Provincie
Flevoland
Bijeenkomst Diepploegen
Bijeenkomst voor
kennisleveranciers
Artikelen in diverse regionale media en vakbladen, onderhoud website en ontwikkelen huisstijl.
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
Opstarten van
klimaatadaptieve drainage.
Resultaten
Gebiedspilot
Noordoostpolder
Download