2030 Ik, , van ben door de op gemachtigd om toe te treden tot het

advertisement
2030
Ik, [naam van de burgemeester (of equivalente andere vertegenwoordiger)], [burgemeester
(of functie)] van [naam van de lokale overheid] ben door de [gemeenteraad (of equivalent
besluitvormingsorgaan)] op [datum] gemachtigd om toe te treden tot het
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, met volledige kennis van de
verbintenissen die in het officiële Verbintenissendocument zijn vastgesteld en hieronder zijn
samengevat.
Derhalve verbindt mijn lokale overheid zich er in hoofdzaak toe:
de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen
2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie
en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering.
Om deze verbintenissen om te zetten in praktische maatregelen, zal mijn lokale overheid de
volgende stapsgewijze benadering volgen door:
een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s
van en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren;
een actieplan voor duurzame energie en klimaat in te dienen binnen twee jaar na de
bovenstaande datum van het besluit van de gemeenteraad;
minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en
klimaat te rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie,
monitoring en verificatie.
Ik aanvaard dat mijn lokale overheid van het initiatief wordt geschorst – met voorafgaande
schriftelijke kennisgeving door het secretariaat van het Burgemeestersconvenant – indien de
voornoemde documenten (namelijk het actieplan voor duurzame energie en klimaat en de
monitoringverslagen) niet binnen de vastgestelde termijnen worden ingediend.
[Naam en volledig adres van de lokale overheid]
[Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon]
HANDTEKENING
Download