Startvragen voor de beginnende klimaatonderzoeker: algemene

advertisement
City Counsellors Project
www.worldschool.nl
Startvragen voor de beginnende klimaatonderzoeker:
algemene oriëntatie op klimaatverandering
Wat moet je in ieder geval weten voordat je een betekenisvol onderzoek kunt gaan doen naar
klimaat gerelateerde thema’s ? Wat zijn binnen de klimaat discussie belangrijke begrippen, feiten en
theorieën waar je iets over zou moeten weten?
Hieronder staan een aantal voorbeelden van vragen, die je als beginnende klimaat onderzoeker zou
kunnen hebben. Ze staan in een willekeurige volgorde. Waarschijnlijk kun je de lijst uitbreiden met
jouw eigen vragen, activiteiten en producten.
Voorbeelden van vragen
•
Wat verstaan we onder
een klimaat ?
•
Wat zijn broeikasgassen,
welke zijn er en wat is hun
rol bij klimaatverandering
?
•
Hoe groot is de toename
van CO2 in de atmosfeer
door de verbranding van
fossiele brandstoffen?
•
Welke factoren,
menselijke dan wel
natuurlijke zijn van belang
bij klimaatverandering?
•
Wanneer is sprake van
een klimaatverandering?
•
Wat zijn op dit moment
de dominante theorieën
met betrekking tot de
klimaatverandering?
•
Wat is een ecologische
voetafdruk?
•
Welke effecten van
klimaatverandering zijn te
verwachten of spelen nu
al een rol (in Nederland,
Voorbeelden van activiteiten
•
Het opvragen/ opzoeken van
statistische gegevens bij het
KNMI om inzicht te krijgen in
klimaatsveranderingen die in
de twintigste eeuw plaats
vonden.
•
Het aanleggen van een goed
gedocumenteerde
begrippenlijst met alle voor
klimaatonderzoek belangrijke
begrippen
•
Download een simulatie van
klimaatverandering van het
internet
•
Bereken jouw ecologische
voetafdruk
•
Volg (TV) programma’s over
duurzaamheid en klimaat
•
Leg een lijst aan van
verschijnselen/ maatregelen/
producten uit je eigen directe
omgeving die te maken
hebben met klimaat/
duurzaamheid.
•
Leg een lijst aan van
onderzoeksgebieden van
diverse kennisinstituten/
Voorbeelden van producten
•
Korte samenvattingen van
belangrijke informatie
•
Een geologische tijdschaal
met daarop de warmere en
koudere periodes in het
verleden
•
Een korte notitie over het
belang en de noodzaak om
op middelbare scholen
grondige aandacht te
besteden aan de
klimaatproblematiek.
•
Leg een soort klimaat Wiki
aan: alles over het klimaat!
Ieder stukje degelijk,
grondig, toegankelijk
geschreven en bruikbaar
voor leeftijdsgenoten.
•
Leg thematische mappen
aan over klimaat/
duurzaamheid en: water,
energie, voeding,
regenwoud en bossen,
bouwen, oceanen, enz.
•
Maak een wand fries over
de belangrijkste gegevens
met betrekking tot de ‘key
vervolgopleidingen die te
maken hebben met
klimaatverandering.
Europa, elders)?
•
Wat verstaan we onder
klimaatbestendigheid?
•
Wat is mitigatie en wat is
adaptatie?
•
Wat is een klimaatscan?
•
Zal de zeespiegel de
komende 100 jaar stijgen
en hoe dragen
verschillende processen
hieraan bij?
•
Wat is een bruikbare en
veel gebruikte definitie
van het begrip
duurzaamheid
•
Wat houdt
klimaatneutraal of CO2neutraal in?
•
Wat zijn emissierechten?
•
Enz.
indicators’ die wijzen op de
klimaatverandering.
•
•
Leg een lijst aan van
belangrijke nationale,
Europese en internationale
organisaties die actief zijn op
onderwerpen die te maken
hebben met klimaat
verandering
•
Enz.
enz
Algemene literatuur en bronnen:
http://www.klimaatonderzoeknederland.nl ; veel wetenschappelijke achtergronden ( voor
bestuurders); een grote diversiteit aan thema’s en voorbeeldprojecten
http://www.changemagazine.nl ; gedegen , uitgebreide, toegankelijke informatie over zeer veel
klimaatonderwerpen
http://climate.nasa.gov ; een zeer informatieve en aantrekkelijke site van de ruimtevaart organisatie
NASA over de klimaatverandering; kijk vooral ook bij de ‘key indicators’
http://www.opgewarmdnederland.nl ; o.a. wetenschappelijke achtergronden
http://www.milieudefensie.nl/klimaat/links/index.htm ; diverse links over klimaat
http://www.mnp.nl ; de kleine vraagbaak van het Kyoto Protocol van het Milieu en Natuur
Planbureau
http://www.pbl.nl ; Planbureau voor de Leefomgeving, ons nationale instituut voor onderzoek
gericht op beleid met betrekking tot milieu, ruimte en natuur
http://www.klimaatportaal.nl ; PCCC (Platform Communication on Climate Change) ook met een
pagina met veel gestelde vragen
http://www.changemagazine.nl ; gedegen en uitgebreide informatie over zeer veel verschillende
klimaat onderwerpen
http://www.duurzaamnieuws.nl ; veel actuele informatie over klimaat ontwikkelingen, abonneer je
gratis!
http://www.knmi.nl; Klimaatverandering en broeikaseffect
http://www.wordiknat.nl ; ontdek hier of jouw huis onderwater staat wanneer het zeeniveau stijgt
met …. meter
http://www.worldmapper.org ; De ‘Echte’ wereld, Bij Worldmapper krijgt elk land een grootte
aangemeten aan de hand van een specifiek onderwerp, zoals vlees consumpte. Er zijn 600 soorten
kaarten!
http://www.breathingearth.net ; Ademende aarde, simulatie CO2 uitstoot, op een wereldkaart kun
je zien hoeveel CO2 er per land wordt uitgestoten, ook achtergrondinformatie
http://www.vwo-campus.net/dossier/70 ; Klimaatverandering: een veelzijdig probleem
Het VN- klimaat panel IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change; geeft
wetenschappelijke, technische en sociaal economische informatie over klimaatverandering
http://www.globalcarbonproject.org ; The Global Carbon Project
http://www.wmo.int ; World Meteorological Organization, heeft ook meetstations voor
broeikasgassen in ruim 50 landen
Zie verder:
De Laatste Generatie, F.Pearce, ISBN 9789062244744
Hitte, G.Monbiot, ISBN 9789062244690
Het Klimaat Onthuld, W.J. Burroughs, ISBN 906097557X
The Weather Makers, T. Flannery, ISBN 0441876900 ; heeft ook een gelijknamige website
Broeikaseffect, Klimaatverandering en het weer, P.Vellinga en W.J. van Verseveld, Instituut voor
Milieuvraagstukken van de VU Amsterdam, ISBN 9053836535
Download