fase_7.2_werkblad_opmaken_van_een_jaaractieplan

advertisement
Beleidsplanningsproces: FASE 7.2 opmaken van een (jaar)actieplan
WERKBLAD OPMAKEN VAN EEN (JAAR)ACTIEPLAN
Het globale samenvattende actieplan kan starten met een korte inleidende tekst, waarin de organisatie toelicht en
motiveert waarom gekozen wordt voor deze prioritaire acties.
Stappenplan
1. De organisatie vertrekt vanuit de concrete doelstellingen uit het beleidsplan en legt daarbij eventuele
prioriteiten vast (men verwijst zoveel mogelijk naar de nummering in het beleidsplan).
2. De organisatie beschrijft de concrete actie(s) waarmee ze aan deze doelstelling zal werken.
3. Men geeft het resultaat dat men met deze actie(s) wil bereiken tegen het einde van de actie (naargelang
de planning, het betrokken jaar, of een vroeger of later tijdstip). Men geeft ook een of meerdere
indicatoren op waarmee men het al dan niet behalen van het vooropgestelde resultaat zal meten.
4. Indicatoren kunnen zowel betrekking hebben op het proces van de acties als op het realiseren van de
concrete doelstelling.
5. De organisatie geeft de middelen op die zij voor de acties zal gebruiken (financiële en/of andere).
Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent tel.: +32 9 243 12 90 fax: +32 9 243 12 99 [email protected] www.vlaamsesportfederatie.be
1/1
Download