Beleidsplan Stichting Vrienden van de Vlasborch 2010-2012

advertisement
Beleidsplan Stichting Vrienden van de Vlasborch 2016-2018
Inleiding, achtergrond
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vlasborch (VvV) beschouwt de stichting als een “goed-doelstichting”. Het bestuur heeft kennis genomen van de nieuwe fiscale voorschriften voor algemeen nut beogende
instellingen, zoals die per 1 januari 2008 gelden. Door het bestuur is bij de belastingdienst een verzoek tot
erkenning voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) aangevraagd.
Actualiteit
Dit beleidsplan heeft betrekking op het beleid van de stichting in de jaren 2016-2018. Het beleidsplan wordt
jaarlijks herzien en waar nodig geactualiseerd. De werkingsperiode van het beleidsplan wordt daarbij dan
telkens een jaar opgeschoven.
De te verrichten werkzaamheden
De doelstelling van de stichting luidt conform art 2 lid 1 van de statutenwijziging d.d. 4 november 1999:
“de stichting stelt zich ten doel met al haar middelen de in de gemeente Vught gevestigde stichting: Stichting
de Vlasborch-hierna te noemen de Vlasborch- en haar cliënten te ondersteunen bij die zaken die vallen buiten
de subsidiabele zorg en dienstverlening van de Vlasborch en die niet op een andere wijze gefinancierd kunnen
worden, met het oog op de bevordering van het welzijn en welbevinden van de cliënten van de Vlasborch, en
voort al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”
Ter uitvoering van deze doelstelling beantwoordt de stichting aan materiële hulpvragen van de Vlasborch.
De stichting heeft een procedure opgesteld waaraan deze hulpvragen moeten voldoen om in aanmerking te
komen voor toekenning van financiële middelen.
Het voltallige bestuur beoordeelt de materiële hulpvraag en stemt deze af met de criteria.
Indien een hulpvraag toegekend is, worden de financiële middelen uitgekeerd conform de procedure:
Administratieve verwerking giften Vrienden van de Vlasborch .
Werving van gelden
De stichting verwerft inkomen uit al dan niet eenmalige schenkingen, erfstellingen, legaten en lokale acties.
Hiernaast ontvangt de stichting rente op haar vermogen. De inkomsten uit schenkingen zijn de afgelopen jaren
teruggelopen. De stichting zal zich het komende jaar inzetten om meer naamsbekendheid te krijgen bij
bewoners van de Vlasborch en familie. Hier is in 2009 een start mee gemaakt door een feest te laten
organiseren voor alle bewoners en familie van de Vlasborch.
Het beheer van vermogen
De stichting beheert het vermogen door dit aan te houden op een ABN AMRO Ondernemerstopdeposito. Deze
rekening kent een aantrekkelijke rentevergoeding. De stichting zal het vermogen ten alle tijden risicomijdend
beheren.
Bestuurssamenstelling
a. Voorzitter/Penningmeester
Dhr. G.A.E. van der Sluijs
b. Secretaris
Dhr. J.A.T.M. van de Griendt
c. Lid
Mw. J.H.H. Bender
Beschikken over financiële middelen
De tekeningbevoegdheid met betrekking tot de bankrekeningen is als volgt vastgelegd:


De voorzitter is zelfstandig bevoegd
De penningmeester is met een bestuurslid gezamenlijk bevoegd om te tekenen.
Er mogen geen betalingen hoger dan € 100,- euro plaatsvinden zonder dat deze geaccordeerd zijn door het
voltallige bestuur. Dit kan vastgelegd worden in een verslag van de bestuursvergadering of via de mail indien er
op korte termijn geen bestuursvergadering plaats vindt.
Verhouding kosten van verwerving en beheer
De kosten van verwerving en beheer moeten in een redelijke verhouding staan tot de uitgaven die de stichting
doet ten behoeve van het doel van de stichting. Deze verhouding zal worden aangetoond middels de
administratie van de stichting.
Onder beheerskosten vallen onder andere de kosten die verband houden met het voeren van administratief
beheer. Deze werkzaamheden worden door de penningmeester uitgevoerd zonder beloning. Eventuele
onkosten kunnen in rekening gebracht worden bij de stichting.
Voor alle bestuurders geldt dat zij hun werkzaamheden uitvoeren zonder beloning, met uitzondering van een
onkostenvergoeding.
De besteding van de middelen
De jaarlijks te besteden middelen bedragen maximaal de in dat jaar ontvangen schenkingen, erfstellingen,
legaten, inkomsten uit lokale acties en rente. Indien bedragen in enig jaar niet besteed zijn, kan het bestuur
besluiten deze bedragen door te schuiven naar een volgend jaar.
De stichting besteed daarnaast een gering bedrag aan bureaukosten zoals, afdrachten Kamer van Koophandel
en bankkosten. De bestuurders kunnen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte onkosten.
Als uitloop van 2015 wordt €21.000,00 bijgedragen aan De Vlasborch voor:
-
De aanschaf van een rolstoelauto
De Bouw van een dierenverblijf voor de cliënten
Het inhuren van een artiest
Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van februari 2016.
Download