tik de adresgegevens en druk TAB om naar het volgende vak

advertisement
Aan de fractievoorzitters van de Tilburgse politieke partijen
Onderwerp: inbreng ANBO voor het nieuwe collegeprogramma
Tilburg, 21 maart 2014
Geachte mevrouw, heer,
Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de tijd aangebroken is voor collegeonderhandelingen en het opstellen van een beleidsplan 2014 – 2018 vraagt de ANBO afdeling Tilburg e.o.
u zich er sterk voor in te spannen dat onderstaande punten in het te maken beleidsplan
opgenomen worden.
1. Huisvesting
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, verzorgingscentra sluiten. Dit betekent dat
ouderen meer thuis verzorgd gaan worden. Deze zorgvraag brengt ingrijpende aanpassingen in bestaande woningen en nieuwbouw met zich mee. Volgens de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur is er in Nederland een tekort van 40.000 woningen. Het tekort loopt op
met 12.000 woningen per jaar.
In het te maken beleidsplan van de gemeente dient opgenomen te worden: het in kaart
brengen van de huisvesting van mensen die nu al een zorgvraag hebben en vervolgens
welke maatregelen men moet treffen om aan de gebleken woonbehoefte te voldoen.
Faciliteer wooninitiatieven van senioren gericht op langer zelfstandig wonen, al dan niet met
collectief opdrachtgeverschap. Daarbij vormen afspraken met woningcorporaties, bouwers
en zorgaanbieders de sleutel. De woonvisie van de gemeente is daar een werkbaar
instrument toe. Waar nodig dient regelgeving te worden aangepast.
Koppel energiebesparingsprogramma’s aan het levensloopbestendig maken van woningen.
2. Gezondheid
Eind 2012 heeft de GGD Hart voor Brabant een gezondheidsmonitor gemaakt van 14.000
zelfstandig wonende 65-plussers in haar werkgebied. Conclusies waren o.a.:
 1 op de 5 ouderen heeft geen helpende hand in de omgeving;
 1 op de 8 mantelzorgers is zwaar belast;
 het vermogen om regie te voeren over het eigen leven neemt sterk af met de leeftijd;
 leeftijdgerelateerde aandoeningen, psychische problematiek en valongevallen komen
veel voor.
Uit de proeftuinen “Versterking van verpleging thuis” blijkt dat het kunnen terugvallen op de
ondersteuning van de wijkverpleegkundige, zowel bij de acute gezondheidsproblemen als bij
geleidelijke achteruitgang, een belangrijke bijdrage levert aan het gevoel van veiligheid van
kwetsbare ouderen en mantelzorgers.
In het te maken beleidsplan dient opgenomen te worden:
* de wijkverpleegkundige
* steun aan de mantelzorgers o.a. door voldoende respijtzorg en dagbesteding te
realiseren
* preventieve ouderenzorg (informatie over leefstijl, goede voeding en bewegen)
*
*
extra aandacht voor kwetsbare groepen en personen; ondersteuning voor diegenen die
geen sociaal netwerk hebben en de middelen/kracht niet hebben om zelf diensten in te
kopen via maatwerkvoorzieningen op grond van de nieuwe Wmo
een zorgvuldige overheveling van AWBZ naar Wmo t.a.v begeleiding, dagbesteding en
verzorging.
3. Armoede
In het te maken beleidsplan moet staan dat het huidige armoedebeleid voortgezet wordt.
Men moet actief op zoek gaan naar ouderen die uitsluitend A.O.W. hebben of A.O.W met
een klein pensioentje om hen te wijzen op de verschillende financiële regelingen voor deze
doelgroep.
4. Arbeidsparticipatie ouderen om bestaanszekerheid te houden
In het te maken beleidsplan moet staan, dat de gemeente werk maakt van de reïntegratie
van oudere werklozen met een bijstandsuitkering en samenwerkt met sectoren en bedrijven.
Een activerend arbeidsmarktbeleid is cruciaal. Waar geen mogelijkheden zijn voor reguliere
arbeidsplaatsen komt beschermde arbeid in beeld. De instrumenten die de gemeente ter
beschikking staan vanuit de participatiewet zullen maximaal moeten worden ingezet.
Zet als gemeente een lokaal of regionaal netwerk op van werkgevers, die oudere
werkzoekenden weer aan het werk willen helpen.
5. Loket Z dient in meerdere wijken fysiek aanwezig te zijn.
Het aantal ouderen, dat geen gebruik maakt van internet is groot. Zij zullen aangewezen zijn
op een adres in de wijk.
6. Zeggenschap van ouderen dient op wijk- en stedelijk niveau geregeld te worden.
Tot slot, de politieke partijen hebben eerder al van ouderenorganisaties notities ontvangen
over deze punten waarover ouderen zich ernstige zorgen maken, zoals
1. Politieke statement van Overlegnetwerk Tilburgse Ouderen over het seniorenbeleid
2. Manifest Gemeenteraadsverkiezingen van de landelijke ANBO.
Wij hopen in het komende collegeprogramma deze punten terug te zien als
beleidsvoornemens. Daarmee maakt u voor een kwart van de Tilburgse bevolking het leven
in onze stad aangenaam.
Joop Bruinsma,
voorzitter ANBO afdeling Tilburg e.o.
Secretariaat: Linge 69
5032EX Tilburg
Download