Beleidsplan Stichting Effectief Altruïsme Nederland – Maart 2017

advertisement
Beleidsplan Stichting Effectief Altruïsme Nederland – Maart 2017
RSIN:
Website:
857171367
​www.effectiefaltruisme.nl
1. Inleiding
In dit beleidsplan legt Stichting Effectief Altruïsme Nederland (hierna “de stichting” genoemd)
het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op 14 maart 2017.
Het beleidsplan zal minimaal eenmaal per jaar worden herzien.
2. Doelstelling van de stichting
Zoals in de statuten is vastgelegd, is de doelstelling van de stichting een zo groot mogelijke
positieve impact te hebben op alle levens, door mensen en organisaties aan te moedigen en in
staat te stellen zoveel mogelijk goed te doen.
De stichting beoogt volledig het algemeen belang te dienen, en heeft derhalve geen
winstoogmerk.
3. Werkzaamheden van de stichting
De stichting heeft als voornaamste functie een platform te bieden voor projecten met een
effectief altruïstische inslag. Dat wil zeggen: projecten die zoveel mogelijk positieve impact
hebben op alle levens.
Projectideeën kunnen worden gepresenteerd door de stichting zelf, of door mensen of
organisaties bij de stichting worden aangemeld. Vervolgens selecteert de stichting op basis van
de verwachte impact projecten en projectuitvoerders om te ondersteunen. Deze
projectuitvoerders werken op vrijwillige basis aan het project.
Voor elk project wordt een duidelijk kader vastgesteld, met daarin onder andere de verwachte
input en output en de manieren waarop de stichting het project zal ondersteunen.
De uitvoerders hebben uiteindelijk zeggenschap over het project, maar de stichting stelt wel
voorwaarden aan de ondersteuning, waaronder een tussentijdse evaluatie en een evaluatie na
afloop. Wanneer tijdens een project blijkt dat de doelstellingen niet voldoende behaald worden;
de afspraken in het kader niet worden nagekomen; of activiteiten worden ontplooid die niet in
lijn zijn met de doelstelling van de stichting kan de ondersteuning worden ingetrokken.
1
De ondersteuning die de stichting tijdens een project geeft kan bestaan uit:
● Verbinding met het internationale ‘effective altruism’-netwerk en met de kennis en
expertise die daarbinnen aanwezig is
●
Verbinding met relevante personen/organisaties in het Nederlandse netwerk van de
stichting
●
Een online en/of offline werkplek en hulpmiddelen om aan het project te werken
●
Dekking van kosten (bijv. voor de huur van een ruimte, overnachting van een spreker of
het plaatsen van online advertenties)
●
Regelmatige feedback en advies
Voorbeelden van projecten die op dit moment door de stichting worden ondersteund zijn:
●
Het creëren en onderhouden van een ​website met daarop informatie om op allerlei
manieren in je eigen leven zoveel mogelijk goed te kunnen doen
●
Het ondersteunen van een ​netwerk van lokaal gevestigde groepen van mensen die
pogen effectief goeddoen in hun eigen leven toe te passen
●
Het organiseren van een ​evenement waar mensen en organisaties die aan de slag
willen handvatten krijgen om effectiever goed te doen; met elkaar in contact komen; en
ook direct samen aan de slag kunnen gaan (bijv. door te doneren aan een effectief goed
doel of samen de voorbereidingen voor een project te starten)
●
Het organiseren van één of meerdere crowdactions met effectief altruïstische inslag in
samenwerking met ​CollAction​.
4. Werving van gelden
De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij ontvangt op de volgende manieren de benodigde
financiële middelen om haar kosten te kunnen dekken en doelstelling te kunnen bereiken:
Donaties van particulieren
De stichting ontvangt eenmalige en regelmatige donaties van individuen die aan haar
doelstelling willen bijdragen. ​Dit geschied onder andere door crowdfunding via het platform
Heroes & Friends​.
Donaties van organisaties
De stichting ontvangt fondsen van organisaties die aan haar doelstelling willen bijdragen.
Zij doet enkel een fondsaanvraag wanneer er een duidelijke overlap zit tussen haar doelstelling
en die van de betreffende organisatie.
Overige kostendekking
Bij het uitvoeren van haar activiteiten kan de stichting soms om een kostenvergoeding vragen.
Zo kan aan bezoekers van een evenement een bijdrage gevraagd worden voor bijvoorbeeld het
dekken van de kosten van de locatie en catering. Deze vergoedingen zijn enkel om de kosten te
dekken en de stichting in staat te stellen haar doelstelling beter na te streven, en zijn nooit een
doel op zich.
2
5. Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting.
Derhalve kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als
ware het eigen vermogen.
6. Beheer van gelden
De stichting heeft een betaalrekening en spaarrekening bij Triodos Bank N.V.:
Naam:
Stg Effectief Altruïsme
IBAN betaalrekening:
NL48 TRIO 0338 5113 26
IBAN spaarrekening:
NL35 TRIO 2019 0960 21
BIC:
TRIONL2U
De Penningmeester, Directeur en Operationeel Manager hebben toegang tot de gelden van de
stichting. De Penningmeester beheert de salarisuitgaven en overziet en controleert de uitgaven
die de Directeur en Operationeel Manager doen voor de uitvoering van dagelijkse
werkzaamheden van de stichting. Hierbij is directe instemming van de Penningmeester vereist
voor uitgaven boven de €1.000.
7. Besteding van gelden
Alle gelden worden besteed ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Uitgavenposten bestaan voornamelijk uit projectkosten zoals promotiekosten en locatiehuur;
personeelskosten; locatiehuur voor vergaderingen; onkostenvergoedingen voor vrijwilligers; en
administratiekosten.
Het beloningsbeleid is erop gericht het eventuele personeel van de stichting te belonen volgens
maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de doelstelling
van de stichting en haar status als algemeen nut beogende instelling.
De bestuurders ontvangen geen beloning, enkel een reiskostenvergoeding voor de vergadering.
3
8. Mensen
4
Download