opmaken van een medewerkersplan

advertisement
Beleidsplanningsproces: FASE 6.1 – werkblad opmaken van een medewerkersplan
WERKBLAD OPMAKEN VAN EEN MEDEWERKERSPLAN
Het medewerkersplan wordt gedistilleerd uit de “medewerkersanalyse”. Indien de organisatie dit nog niet gedaan
heeft, kan men de volgende verkorte procedure volgen. Deze verkorte procedure speelt slechts in op het
beleidsplan en is geen volledige medewerkersanalyse, maar het is een goede start.
Stap 1: Is er nood aan verandering op medewerkersgebied? Zo ja, waarom, wat, hoeveel, waar, hoe?
 Wat zijn de medewerkersnoden uit het beleidsplan?
o Bekijk per doelstelling (of per reeks doelstellingen; of enkel voor de strategische doelstellingen)
hoeveel uren/medewerkers/VTE er nodig zijn om deze te realiseren
o Bekijk het totaalplaatje voor het beleidsplan
 Vergelijk de noden op vlak van personeel met de situatie en activiteiten van vorige jaren
 Dit leidt allicht tot verschillen op medewerkersgebied.
o Hebben we genoeg medewerkers?
o Hebben we de juiste medewerkers?
o Het kan natuurlijk ook zijn dat sommige doelstellingen moeten geschrapt, afgezwakt of uitgesteld
worden. Dat m.a.w. men de tering naar de nering moet zetten.
o Gaan de medewerkers akkoord met deze resultaten?
Stap 2: formuleren van de SWOT gegevens relevant voor het medewerkersbeleid
 In deze stap grijpt de organisatie terug naar de resultaten van de gegevensanalyse. Sterktes en zwaktes,
kansen en bedreigingen hebben hun weerslag op het medewerkersbeleid en op de inzet van mensen.
 Wat zijn de interne sterke en zwakke punten van de eigen werking en organisatie en welke gevolgen
hebben zij voor het medewerkersbeleid? Wat kunnen de gevolgen zijn van:
o de sterke en zwakke punten van de geleverde diensten;
o de sterke en zwakke punten van de service van de medewerkers.
 Wat zijn de kansen en bedreigingen voor het medewerkersbeleid, voortvloeiend uit de rechtstreekse
omgeving? Wat kunnen de gevolgen zijn van:
o veranderingen in de doelgroepen/klanten;
o veranderende eisen van de subsidiërende overheid;
o veranderende subsidies;
o veranderingen in de arbeidswetgeving?
Stap 3: opmaken van het medewerkersplan
 Alle opties en plannen worden samengevat in een rapport. Dit rapport is het medewerkersplan, dat gezien
de gebruikte methodiek volledig coherent is en aansluit met het beleidsplan.
 Allicht zitten in het medewerkersplan concrete acties gepland met betrekking tot de inzet van de
medewerkers. Dit activiteitenplan wordt best mee opgenomen in het beleidsplan. Het gaat in het
beleidsplan niet enkel om de toewijzing van de personele middelen per doelstelling, maar ook om de
planning van de noodzakelijk geachte maatregelen om de personele inzet optimaal te doen renderen.
Download