- ANBI.nl

advertisement
BELEIDSPLAN 2016 / FINANCIELE GEGEVENS
dd. 1 januari 2016
-
-
-
-
-
De Stichting is opgericht op 13 juli 2015 ten overstaan van Blankhart & Bronkhorst Netwerk
Notarissen te Beekbergen en heeft als doel het verlenen van steun aan christelijke
instellingen en organisaties in de meest brede zin van het woord.
Op 13 juli 2015 is de eerste bestuursvergadering geweest, waarin een aantal aspecten van
huishoudelijke aard zijn besproken: openen van een bankrekening, bevoegdheden en
aanvragen van de ANBI-status. Ook is de Stichting aangemeld bij de Kamer van Koophandel
en inmiddels daar ingeschreven onder nr.63736527.
Op 9 september 2015 is de 2e bestuursvergadering geweest en is een aanzet gegeven tot het
formuleren van doelen, waaraan de Stichting wil doneren. Een aantal doelen zijn in principe
vastgesteld, over anderen wordt nog nagedacht.
Op 29 december 2015 is de 3e bestuursvergadering geweest en is dit nieuwe beleidsplan
2016 opgesteld
Vooralsnog is een bedrag van E 3.000 vastgesteld, te verdelen over en in januari 2016 uit te
keren aan een 8-tal instanties. Het bedrag en het aantal instanties kan ik 2016 nog worden
uitgebreid.
De penningmeester heeft een begroting 2016 opgesteld, die op deze site is gepubliceerd.
Donaties zullen altijd plaatsvinden binnen de doelstelling van de Stichting. Ook zullen de
bepalingen van de ANBI-status voortdurend in acht worden gehouden.
Uit het bovenstaande moge blijken dat de Stichting zich nog in een opstartfase bevindt.
Alle besluiten – van welke aard dan ook- die te maken hebben met het beleid en
huishoudelijke zaken worden vastgelegd in de notulen van iedere bestuursvergadering.
Inmiddels is in 2015 een eerste inkomende donatie gedaan ten bedrage van E 7.500,-
Per ultimo 2015 ziet de financiele positie er als volgt uit:
INKOMSTEN
UITGAVEN
Donatie
Bankkosten E
E 7.500,00
3,00
Banksaldo E 7.497,00
E 7.500,00
E 7.500,00
Het banksaldo staat op rek.nr. NL14ABNA0540449776 bij de ABN-AMRO Mees Pierson, alle
financiële transacties vinden via deze rekening plaats.
Uiterlijk 1 april 2017 zal de volledige jaarrekening van de Stichting over 2015 (vanaf oprichtingsdatum
13 juli ) t/m 31 december 2016)worden vastgesteld en gepubliceerd. Een en ander conform de
statuten.
Het bestuur van de Stichting familie Dr.M.C.Lebret, namens deze de secretaris Gerard van Hal
Namens deze de secretaris, Gerard van Hal.
Download