Informatieavond

advertisement
Informatieavond
groep 8
Wat wordt er vanavond
besproken?

Voorstellen

Vakken

Gang van zaken

Toetsing

Bijzondere activiteiten
Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van
persoonlijke vragen/problemen m.b.t. uw kind.
Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd
altijd een afspraak met mij kunt maken.
groep
8
Vakken in groep 8

Rekenen

Taal

Spelling

Schrijven

Technisch Lezen

Begrijpend Lezen

Aardrijkskunde

Geschiedenis (Nieuwe methode!)

Natuur/Techniek

Studievaardigheden

Engels

Verkeer

Tekenen/Handvaardigheid

Muziek/Drama
groep
8
Gym

We gymmen in het Voortouw en de Beukenlaan
(di-vrij)

Meenemen: gymkleren, gymschoenen

Afspraak vergeten gymspullen: leerling blijft op
school met een werkje

Enkel rollerdeodorant

We werken met een jaarplan, zodat de
verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s aan
bod komen
groep
8
Sociale vaardigheden

Methode voor sociaal-emotionele vorming.

Er wordt gewerkt aan de hand van stellingen en
onderwerpen.

Korte activiteit om de kaart te introduceren (
gesprekje, tekenen, schrijven o.i.d.)
groep
8
Weektaak

Elke week nieuwe taken. Als het reguliere werk af is,
verder gaan met weektaak.

De leerlingen werken zo flink aan een stuk zelfredzaamheid
en planning. Dit wordt steeds belangrijker, zeker met het oog
op het voortgezet onderwijs.
groep
8
Huiswerk

Rekenen (1 keer per week)

Taal/Spelling (1 keer per week)

Topo- en aardrijkskunde huiswerk (1 keer per 3 weken)

EHV (1 keer per week gedurende een periode)

Dicteewoorden schrijven (aan het eind van ieder spellingblok)
Na de herfstvakantie: Geen vaste dagen meer voor het rekenen taal/spelling-huiswerk.
Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct
invullen van de agenda. De leerkrachten begeleiden
het invullen van de agenda stap voor stap.
groep
8
Methodetoetsen

Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week
van tevoren op.

De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal
gesproken aan bod komt.

De toetsen worden met de leerlingen besproken,
zodat ze weten wat ze goed en fout hebben
gedaan.
groep
8
Werkstuk/spreekbeurt/
boekbespreking

In groep 8 doen alle leerlingen een spreekbeurt
en een boekbespreking.

De spreekbeurt wordt gemaakt n.a.v. het
werkstuk.

De eisen voor het werkstuk krijgen de leerlingen
op papier.
groep
8
Cito

CITO midden 8 (januari): Dit is om te bepalen in
hoeverre de leerlingen de verschillende
onderdelen reeds beheersen en waar evt. extra
hulp in groep 8 nog gewenst is.

Eindcito (19-20-21 april 2016)
groep
8
Oudergesprekken

Rapportgesprekken: 26 november en 1 december 2015

Adviesgesprekken: 16-17-18 februari 2016
(Vòòr dit gesprek worden er geen definitieve uitspraken gedaan over
schoolrichtingen van individuele leerlingen.)
groep
8
Typisch groep 8








EHV (theorie en praktijk)
Klassenlunch
Schoolfeest 8 juni 2016
Sportdag 6 april 2016
Kamp:
• groep 1: van 13 t/m 15 juni 2016
(16 juni ochtend vrij)
• groep 2: van 15 t/m 17 juni 2016
Musical  4 juli t/m 7 juli 2016
Afscheidsavond  20 juli 2016 (laatste woensdag)
Donderdag 21 juli laatste schooldag!
groep
8
Social Media

Diploma veilig internet

Thuis
groep
8
Woordenschat

Je moet van 95-98% van de woorden in een tekst de
betekenis kennen, wil je een tekst kunnen begrijpen.

Veel lezen in boeken van een passend niveau

De actualiteit volgen (denk aan Jeugdjournaal,
Klokhuis)

het niet uit de weg gaan van lastige woorden in het
dagelijks taalgebruik (maar juist woorden uitleggen aan
kinderen) kan een bijdrage leveren aan het vergroten
van de woordenschat van kinderen.
Praktische zaken

Fietsen parkeren op het schoolplein

Dinsdag, woensdag en donderdag fruit- groentedag, andere dagen drinken
zonder prik en koekje of fruit.

Agenda is verplicht in groep 8. Deze wordt bijna dagelijks gebruikt.

Schoolsite: www.depontus.nl

Tel. nummer school: 076-5012414 (SMH)/076-5011480 (Keen)
(ziekmelden). Ziekmelden telefonisch of via de schoolsite (formulier
invullen).

Mijn mailadres:

Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden van
schoolsite).

Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten
schooltijd, dit i.v.m. het volle programma, een kind mist anders teveel.
Graag op een ‘ouderwets’ papiertje van tevoren aangeven.

Luizenouders? Na elke vakantie controle, we gebruiken luizenzakken.

We hebben al klassenouders dit jaar!
groep
8
Tot slot

Zijn er nog vragen?

Enorm bedankt voor jullie aandacht.

Een fijn schooljaar en nog een fijne avond!
groep
8
Download