Beleidsplan Stichting vergroten levensvreugde

advertisement
Beleidsplan
Stichting vergroten
levensvreugde

Algemene gegevens
Stichting Vergroten Levensvreugde
Koninginnlaan 12
731 BR Apeldoorn
RSIN nummer
: 856717745
K.v.K. nummer
: 66836018
Bankrekeningnummer : NL23RABO0312394543

Doelstelling
De stichting is opgericht met het doel om gelden bijeen te brengen voor het vergroten van
levensvreugde voor mensen met een beperking of een ziekte.
Middels jaarlijkse deelname aan activiteiten met een uitdagend karakter worden sponsoren en
donateurs benaderd met het doel geld bijeen te brengen voor een jaarlijks te kiezen goed doel.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting ontvangen géén belonging voor hun werkzaamheden. Onkosten,
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Activiteiten 2016 / 2017
Begin 2017 is er deelname aan de ScanCoveryTrail ( http://www.scanct.nl).
Tijdens deze rally gaan Eric Jansen en Roland Turk in één week tijd kris kras door Scandinavië naar de
Noordkaap. Tijdens deze week wordt er ruim 7.000 kilometer gereden en dat onder omstandigheden
met veel sneeuw, ijs en temperaturen welke kunnen dalen tot wel min 47 graden Celsius. De rally gaat
op vrijdag 6 januari van start en de finish is op zondag 15 januari 2017. De rally zal op RTL7 worden
uitgezonden.
Onder de naam The Ice Rockets wordt via een website en facebook veel aandacht gevraagd en
sponsoren gezocht. (http://icerockets.nl/ en https://www.facebook.com/icerocketsScanCT).
Goed doel: het schenken van een tovertafel aan demente ouderen (Martinushof in Twello) en
verstandelijk beperkten (De Lathmer/Zozijn in Wilp).
Meer informatie over een tovertafel kunt u vinden op: http://activecues.com.
Per tovertafel is voor de aanschaf € 6.602,97 nodig en voor drie jaar service en onderhoud € 435,60.
Voor twee tafels is dus een totaalbedrag van € 14.077,14 nodig. In de bijlage treft u de offerte aan.
Beleidsplan Stichting vergroten levensvreugde
pagina 1

Financiën
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. De stichting heeft derhalve geen
personeelskosten maar alleen gemaakte onkosten.
Een globale indicatie van de jaarlijkse onkosten
Website
Kantoorartikelen
Boekhouding
Kamer van Koophandel
Bankkosten
PR en communicatie
Totaal jaarlijkse kosten

€
€
€
€
€
€
250
50
150
50
100
250
€
850
Vermogen van de stichting
De stichting heeft geen winstoogmerk en een eventueel batig saldo zal bij ontbinding van de stichting
worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noig is voor de continuiteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting

Website
De volgende documenten worden op de website gepubliceerd.
Het adres van de huidige website luidt momenteel: http://icerockets.nl









de naam van de stichting;
RSIN nummer van de stichting;
het post- of bezoekadres van de stichting;
een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de stichting;
het beleidsplan van de stichting;
de namen en functie van de bestuurders;
het beloningsbeleid;
een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
een financiële verantwoording.
Beleidsplan Stichting vergroten levensvreugde
pagina 2

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vergroten Levensvreugde bestaat uit:
Voorzitter, L.W. Jansen, wonende: Jupiter 68, 7391 AE Twello
Secretaris, R.C.J.H. Turk, wonende: Dijkweideweg 9, 7384 BS Wilp
Penningmeester, E.J. Rens, wonende: Bergstrasse 22, 48455 Bad Bentheim

Bijlagen



Kopie inschrijving KvK
Kopie oprichtingsakte
Offerte Tovertafels
Beleidsplan Stichting vergroten levensvreugde
pagina 3
Download