Profielschets Teammanager HRM en Organisatie

advertisement
PROFIELSCHETS
TEAMMANAGER HRM & ORGANISATIE
verbinder – motiverend – ondernemend – van visie naar actie
WATERSCHAP ZUIDERZEELAND
Algemeen
Waterschap Zuiderzeeland is als overheidsinstantie belast met het beheer van het
oppervlaktewater in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de
Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie
Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente Lemsterland, provincie
Friesland) horen bij het beheergebied.
Het waterschap is in zijn beheergebied verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het
watersysteembeheer en de afvalwaterzuivering. Als overheidsorganisatie die middenin de
samenleving staat zorgt het waterschap voor een veilige woonomgeving en duurzaam
waterbeheer.
Men opereert in een context van voortdurende maatschappelijke, wettelijke en
klimatologische veranderingen.”
Water is een belangrijk ordenend element in Flevoland en draagt bij aan de kwaliteit van
de leef- en werkomgeving, die zich tussen de twee en de vijf meter onder de zeespiegel
bevindt, letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De taken en opgaven van
het waterschap vereisen een hoge kwaliteit van mensen en middelen. Vakmanschap,
veiligheid en verbinding maken zijn hierin essentieel.
Samenwerking
Waterschap Zuiderzeeland ziet samenwerking als een belangrijk instrument om de missie
en doelstellingen als waterschap inhoud en gestalte te geven. Toekomstbestendigheid en
duurzaamheid zijn belangrijke pijlers bij het aangaan van samenwerkingsrelaties; op
regionaal niveau en daarbuiten zijn daartoe initiatieven.
Organisatie
De circa 250 medewerkers van waterschap Zuiderzeeland werken met inzet en passie
samen. De organisatie wordt geleid door de directie, afdelingsmanagers en
teammanagers.
In 2013 is er een nieuwe sturingsfilosofie voor het waterschap geïntroduceerd en vanaf 1
september 2013 is de nieuwe organisatie een feit met de nieuwe organisatiestructuur en
het organisatiebrede ontwikkelingstraject ‘Water Werkt’ is in uitvoering.
Het team Human Recources Management & Organisatie bestaat uit 9 medewerkers
verdeeld over o.a. de gebieden HR-advies; rechtspositie; ZZL-academie; kwaliteit;
ARBO; ondersteuning OR.
1 van 3
Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering (ca. 30 fte) waar ook het
cluster Bedrijfskundig Advies (financieel, juridisch, inkoop) en het team Managementinformatie onderdeel van uit maken.
De 3 eenheden maken verbinding en zorgen voor een hoogwaardige en goed afgestemde
dienstverlening richting de klant. De teammanagers bevorderen en stimuleren de samenwerking en integraliteit van de advisering aan de organisatie.
De organisatie ontwikkeling kent de volgende thema’s:
 Werken vanuit vertrouwen en inspiratie
 Verantwoordelijkheid geven en nemen
 Samenwerken met elkaar en anderen
 Slagvaardig zijn
 Doelgericht en actiegericht werken
 Een professionele, zakelijke omgeving met gerichte sturing.
Een en ander wordt in de praktijk gebracht op basis van recent geformuleerde kernwaarden; door het vormgeven aan de afdelings-/teamspecifieke ontwikkelopgaven en
door individuele- en groepsgewijze opleiding en training.
Functie Teammanager HRM & Organisatie
Voor en met uw team
U bent een inspirerende en resultaatgerichte Teammanager HRM & Organisatie die kan
verbinden, bruggen bouwt en sturing kan geven aan de verdere doorontwikkeling van
het team in het kader van het organisatiebrede Water Werkt ontwikkeltraject. U stuurt,
als leider op inhoud én samenwerking (makelaar in kennis en kunde). U creëert een
open, ondersteunende cultuur. U bent een bindend leider die een voorbeeldfunctie voor
de medewerkers vervult en gaat voorop in ontwikkeling. Eenmaal genomen besluiten
weet u overtuigend te communiceren met uw medewerkers en u creëert daarmee mede
draagvlak. U stimuleert en faciliteert om in nieuwe omstandigheden concrete resultaten
en successen te halen. Uw uitstraling is enthousiast, dynamisch. U geeft ruimte enerzijds
en sturing anderzijds. U kent uw mensen, weet hen te raken, bent empatisch en zakelijk.
Als coachend leider bent u in staat een effectief team te smeden en de talenten
maximaal te benutten.
Voor klant, organisatie en samenwerkingspartners
U heeft een visie op modern HRM beleid en bent in staat deze op inspirerende wijze over
te brengen. U vertaalt deze ideeën in concrete plannen en acties.
U bent dé organisatieadviseur en verandermanager van de organisatie en geeft leiding
aan projecten zoals: digitaliseren P&O processen, herziening van het functiegebouw,
opzetten van het organisatiebrede strategisch personeelsplan, etc.
Samen met uw medewerkers geeft u invulling aan de rol van sparringpartner en adviseur
van het afdelingsmanagement en de directie.
U vertegenwoordigt het waterschap naar buiten op HRM gebied en in de samenwerking
met andere partijen .
Continu ontwikkelen en leren maakt wezenlijk onderdeel uit van de functie om de
toegevoegde waarde te behouden in de dynamische omgeving.
2 van 3
Als vakinhoudelijk aanspreekpunt van uw medewerkers bent u steeds alert op het
verbeteren van werkprocessen en kostenefficiënt werken. U bent slagvaardig en
besluitvaardig. U participeert in in- en externe overlegstructuren voor de afstemming van
beleidsimplementatie en leidt (deel)projecten of neemt deel aan (grotere) projecten.
U beschikt over een uitgebreid HR netwerk, bij voorkeur binnen het (semi-)publieke
domein en bent hierin actief. U bent uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen die
spelen op HR gebied en weet deze ontwikkelingen te vertalen naar de eigen organisatie.
Uw kwaliteiten
 HBO/WO werk- en denkniveau
 Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring op het gebied van HR waarvan een
aantal jaren in verandermanagement.
 Organisatiekundige kennis; voorbeeldstellend in verandering; ervaring met het
regisseren van organisatieontwikkeling
 Teambuilder die coacht, stimuleert en enthousiasmeert
 Verbinder tussen medewerkers, management directie en bestuur
 U communiceert op heldere en transparante wijze
 Initiator en regisseur van complexe HR projecten
 Actief bijdragend aan in- en externe projecten met een HR component
 Planmatig en doelgericht bij de realisatie van afdelings-, organisatie- en sectorale
doelstellingen
 Ondernemend, zakelijk. Bij voorkeur werkervaring binnen de non profit sector
Arbeidsvoorwaarden
Gelet op de veranderopgave met daarbinnen concreet te behalen resultaten, wordt U een
project dienstverband van 3 jaar aangeboden. Daarna bestaat de mogelijkheid tot
omzetting in een vast dienstverband.
Salaris op fulltime-basis/36 uur: maximaal ca. € 67.000 bruto per jaar. Daarnaast
beschikt u over het Individuele Keuze Budget van maximaal ca.20% (ca.€ 13.000) ter
bekostiging van onder andere pensioen; vakantie; extra verlof en opleidingskosten.
Reiskostenvergoeding.
Binnen de organisatie is er veel aandacht voor team- en individuele ontwikkeling.
Standplaats Lelystad.
Procedure
Waterschap Zuiderzeeland laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door bureau
Diemen & Van Gestel. Het bureau verricht de voorselectie van kandidaten en draagt
kandidaten voor aan de selectiecommissie van het waterschap.
De procedure kent een aantal stappen waaronder een assessment en het inwinnen van
referenties. Afronding van de procedure vindt plaats vóór 20 december 2014.
De beoogde datum van indiensttreding is januari 2015.
Uw CV en motivatiebrief kunt u vóór 10 november 2014 via de onderstaande link
toezenden aan Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur.
Voor nadere informatie kunt u bij haar terecht: 0346-354354.
solliciteer op deze vacature
3 van 3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards