20170606 infoblad ErasDu EXTRA

advertisement
ERASMUS DUAAL
Buitenlandse stagemogelijkheden voor Duaal Lerenden
Uitgebreide info
In het voorjaar van 2018 en 2019 zullen in totaal minstens 100 Duaal Lerenden kunnen deelnemen aan een
werkstage van 2 weken in het buitenland.
Voor de basisinfo over het project verwijzen we naar www.Erasdu.eu onder de link “Basisinfo”
In dit document geven we meer gedetailleerde info over het project.
Kan dat wel, Leren en Werken en meedoen aan een stage in het buitenland?
Ja, dat kan, want!
• De stage betreft geen traditionele leerlingstageovereenkomst of opleidingsovereenkomst zoals de lerende deze
heeft met een bedrijf in Vlaanderen. Het is een buitenlandse stage in het kader van de algemene opleiding
waarbij het verwerven van bepaalde competenties in een internationale context centraal staan.
• De lerende voldoet aan het voltijdse engagement gezien de buitenlandse ervaring aansluit op de component
werken en de component leren en als dusdanig dan ook niet indruist tegen de invulling van beide componenten.
• Alle aspecten met betrekking tot aansprakelijkheid, verzekering en begeleiding worden afgesproken via een
learning agreement tussen de zendende organisatie, de lerende en de organisatie waar de lerende de
buitenlandse stage loopt.
• De buitenlandse stage gebeurt mits toestemming van het bedrijf in Vlaanderen waarmee de lerende een
overeenkomst alternerende opleiding heeft. Deze learning agreement komt niet in de plaats van de
overeenkomst alternerende opleiding; deze blijft gewoon doorlopen.
Wat is de rol van de deelnemende Vlaamse scholen/opleidingscentra?
SYNTRA Vlaanderen neemt als promotor de coördinatie van de projectactiviteiten en het administratieve en
financiële beheer op zich, in samenwerking met de contactpunten op koepelniveau.
De contactpunten per koepel coördineren de projectwerking binnen een onderwijskoepel, en ontmoeten elkaar in
het consortiumoverleg voor overleg rond het management van het gehele project.
De coördinerende contactpunten per koepel zullen op hun beurt werken met lokale contactpunten in de
uitzendende opleidingscentra, scholen of de scholengemeenschappen. De rol van de lokale contactpunten in de
deelnemende Vlaamse scholen/opleidingscentra houdt in (beperkt tot 1ste schooljaar):
Timing
Sept/okt 17
Uitzenden
Werving kandidaten: lokale contactpunten
organiseren gerichte communicatie naar
lesgevers beroepsgerichte vorming in de
betrokken sectoren en rechtstreeks naar
kandidaten
•
•
Ontvangen
Informeren van eigen bedrijvennetwerk over
project: mogelijkheid tot ontvangen van
buitenlandse stagiaires
Informeren van brede netwerk: mogelijkheid tot
opnemen rol gastgezin
Okt/Nov 17
Kandidatuurstelling, profilering en selectie
van kandidaten
Nov. 17
Uitwisseling info over het profiel van de geselecteerde Duaal Lerenden en hun leerverwachtingen
Dec17/Jan18
Feb. 18
Werven van potentiële stageplaatsen in eigen
bedrijvennetwerk
Matching van Duaal Lerenden met bedrijven +
zorgen voor verblijfsaccomodatie
Organisatie infosessies voor deelnemers
i.s.m. de Vlaamse consortiumleden
Ma/mei 18
Mei/juni 18
Zomer 18
Uitvoering stages: mogelijk meewerken aan
vliegende monitoring/begeleiding in
buitenland
Organisatie van lokale/regionale
mobiliteitsdisseminatiemomenten, met
medewerking Duaal Lerende
Eerstelijnsmonitoring/begeleiding van buitenlandse
stagiaires in Vlaanderen
Meewerken aan tussentijdse evaluatie
project
Hoe gebeurt de werving en selectie van de kandidaten?
Het Vlaams consortium zal instaan voor de opmaak van materialen (folders, insteken voor websites, …) om het
project te promoten naar lesgevers en potentiële kandidaten. Deze zullen worden verspreid naar de contactpunten
binnen de deelnemende scholen en opleidingscentra.
De selectie van de kandidaten zal gebeuren o.l.v. de coördinator/verantwoordelijke van de Duaal Lerende op niveau
van de school/het opleidingscentrum op basis van input door de docenten en de trajectbegeleider (en via de
trajectbegeleider komt ook de input van de mentor op de leerwerkplaats) van de Duaal Lerende en een gesprek met
de Duaal Lerende.
De selectiecriteria en de respectieve weging ervan zijn:
Criterium - Weging:
• Motivatie - 40
• Maturiteit (persoonlijk en beroepstechnisch) - 30
• Basiskennis taal doelland - 15
• Akkoord met praktische afspraken (o.a. evaluatie, bereidheid tot meedoen aan communicatieblog, …) - 15
Er moet een kort verslag van de selectie opgemaakt worden door de uitzendende organisatie.
Bij overbenutting en/of onderbenutting van het aantal stageplaatsen wordt er eerst een schifting gemaakt op niveau
van de onderwijskoepel/netwerk. In 2e instantie kan er verschoven worden tussen de deelnemende koepels in het
Consortiumoverleg.
Welke formulieren moeten er ingevuld worden?
Aan de scholen en opleidingscentra die als uitzendende organisaties willen deelnemen aan het project, wordt
gevraagd om een korte samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de betrokken onderwijskoepel of
SYNTRA Vlaanderen.
Voor de deelnemers worden de in te vullen (en te ondertekenen) documenten maximaal geïntegreerd in 1 Excel-file
– waarin zoveel mogelijk gegevens als mogelijk gekopieerd worden - met de volgende onderdelen:
• Gegevens van de uitzendende organisatie, de deelnemer en de Vlaamse mentor
• Candidate CV and Expectations Form (in te vullen in het Engels)
• Goedkeuring deelname aan een buitenlandse stage door het Vlaams leerbedrijf
• Goedkeuring deelname aan een buitenlandse stage door ouder/voogd (voor minderjarige deelnemers)
• Overeenkomst inzake de betoelaging voor Erasmus+ Werkstages (met uitzendende organisatie)
• Work Placement Agreement for Vocational Education and Training (met uitzendende organisatie, deelnemer en
ontvangend bedrijf – in het Engels)
• Europass Mobiliteit
Deze onderdelen dienen in verschillende fases van het project ingevuld worden.
Daarnaast dient de deelnemer na de stage:
• Een stageverslag op te maken
• Een online Europese bevraging in te vullen
Welke verzekeringen moeten er afgesloten worden?
Er dient gezorgd te worden dat de volgende verzekeringen in orde zijn voor de deelnemers:
• Ziekteverzekering via Belgische mutualiteit en Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)
• Arbeidsongevallen:
o Ofwel detacheert de huidige Vlaamse werkgever de jongere voor de betrokken periode naar de
stageplaats in het buitenland, zodat de verzekering arbeidsongevallen van de eigen werkgever ook op de
stageplaats van kracht blijft. We weten uit ervaring dat deze procedure omslachtig is. De Vlaamse
werkgever moet in dat geval de deelnemer doorbetalen tijdens de buitenlandse stage.
o Ofwel zorgt de uitzendende organisatie voor een arbeidsongevallenverzekering op de buitenlandse
stageplaats. We raden deze procedure aan.
o De bijkomende kosten worden gedekt door het project
• Burgerlijke aansprakelijkheid werkplek, via buitenlandse werkgever door ondertekening van de
stageovereenkomst
• Burgerlijke aansprakelijkheid algemeen via een bijkomende verzekering, afgesloten voor de deelnemers door de
deelnemende uitzendende organisatie
Wat zijn de vergoedingen?
Voor de deelnemers is er een reis en een verblijfsvergoeding voorzien. Deze hangen af van de af te leggen
reisafstand en het land van verblijf. Meer info over de verblijfsvergoedingen via https://s3-eu-west1.amazonaws.com/files.epos/Ka1/Handleiding/2017/KA1_VERBLIJFSVERGOEDINGEN%202017.pdf
De vergoedingen voor de reiskosten zijn de volgende:
De uitzendende organisatie ontvangt ook een managementkost: deze zal (indicatief) iets meer dan 100€ per
deelnemer (uitgestuurd én ontvangen) bedragen.
Hoe kom ik meer te weten, en waar kan ik mijn interesse als school/centrum tonen?
Ga naar www.erasdu.eu !
Download