Reactie van de Taalwerkgroep van het Overlegcentrum van

advertisement
Reactie van de Taalwerkgroep van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen in
verband met de hernieuwde discussie over het gebruik van het Engels als onderwijstaal
in het hoger onderwijs.
Tijdens de week van 14 januari 2008 laaide de discussie over het gebruik van het Engels als
onderwijstaal in het hoger onderwijs in Vlaanderen opnieuw op. Aanleiding was een –volgens
de onderwijsminister Vandenbroucke-fout bericht dat er te weinig buitenlandse studenten
binnen het Erasmusproject in de Vlaamse hogescholen les volgen. De discussie verlegde zich
echter naar de participatie van buitenlandse studenten aan de basisopleiding in het Vlaams
hoger onderwijs. Dit zou –vergeleken met gelijkaardige situaties in het buitenland- vrij laag
liggen. Anders gezegd: het Vlaams hoger onderwijs is minder aantrekkelijk voor buitenlandse
studenten.
Onmiddellijk namen sommigen de gelegenheid te baat om een grotere plaats voor
Engelstalige cursussen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen te bepleiten. We stellen
vast dat elke aanleiding gretig wordt aangenomen om de discussie ten nadele van het
Nederlands en ten voordele van het Engels te heropenen. De vroeger afgesproken regeling
voor de plaats van het Engels in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt dan altijd opnieuw
in vraag gesteld.
We herhalen hierbij onze vroeger ingenomen standpunten.
De basistaal van het onderwijs in Vlaanderen is Nederlands, en dit is ook zo voor het hoger
onderwijs; de Vlaamse emancipatie, de culturele, intellectuele en economische ontwikkeling
van het Vlaamse volk is op dit principe gegrondvest
We houden vast aan de bedongen 10 % eventuele anderstaligheid in het hoger onderwijs en
het Nederlandstalig compensatieaanbod : dit was al een uiterste toegeving.
Wie geeft de Engelstalige cursussen? Indien dit op hoogstaand niveau moet gebeuren, dan
moet het Engels onberispelijk zijn en komen welhaast alleen “native” Engelstaligen in
aanmerking.
Wie zal de Engelstalige cursussen volledig begrijpen? Engels is immers voor buitenlandse
studenten dikwijls ook een vreemde taal. En voor de Vlaamse studenten wordt het
noodzakelijk zich in de taal te verdiepen. Sociaal zwakkeren, die het al moeilijk hebben om
deel te hebben aan hoger onderwijs, krijgen het nog moeilijker.
Indien we beide laatste vragen beantwoorden, dan ontmoeten we zowel voor de Vlaamse
docenten als voor de studenten een discriminatie : het Nederlands wordt als minderwaardig
beschouwd in vergelijking met de zogenaamde “lingua franca”. Dit herinnert ons op
griezelige wijze aan de achteruitstelling van het Nederlands als taal van kennis en cultuur
tijdens de vorige eeuw.
We stellen bovendien vast dat voor sommigen de economische globalisatie de culturele
gelijkschakeling veronderstelt en wensen ons tegen dit inzicht te verzetten.
We volgen de vraag van de bevoegde minister om het Vlaamse hoger onderwijs in het
buitenland te promoten.
We wensen hierbij alle deelnemers in het debat geluk, die de moed hadden de verdediging
van het Nederlands op zich te nemen.
Namens de Taalwerkgroep van het O.V.V.
Huguette De Bleecker-Ingelaere
Download