PEDAGOGISCHE FICHE Traject `Ontwikkeling op het spel`

advertisement
PEDAGOGISCHE FICHE
Laatst gewijzigd op: 29 juni 2010
ORGANISATIE: 11.11.11 JONGERENWERKING
METHODIEK: Traject ‘ontwikkeling op het spel’ + simulatiespel (fifty-fifty voor Langar)
1. Algemene info
Adres: Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel
Tel.: 02 536 11 60
Fax: 02 536 19 02
E-mail: [email protected]
Website: www.11.be/educatie
Openingsuren en bereikbaarheid:
Telefonisch of via e-mail tijdens de kantooruren
Beschrijving en doelstelling van de organisatie:
De 11.11.11 jongerenwerking maakt workshops voor jongerengroepen vanaf 16 jaar en lesmateriaal vanaf 1°
graad SO, aansluitend bij het 11.11.11-campagnethema.
2. Informatie over de methodiek
A. Praktisch
Naam van de methodiek:
Traject ‘ontwikkeling op het spel’ + simulatiespel (fifty-fifty for Langar)
Doelgroep: 3e graad secundair onderwijs ASO
Aantal deelnemers (min. & max.): min.8, max. 25.
Duur: 150 minuten of 3 lesuren.
Materiaal waarvoor de school moet zorgen:
Eén stoel per speler, een televisie en dvd-speler.
Vereiste accommodatie:
Klaslokaal dat voldoende ruim is.
Kostprijs:
€ 120 euro + € 0.30/km vervoerskosten (subsidie mogelijk via Kleur Bekennen)
Reservatie
Via 11.11.11 jongeren (02 536 1160 of [email protected])
In welke provincies kan deze werkwinkel plaatsvinden?
Antwerpen
Brussels hoofdstedelijk gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
B. Inhoudelijk
Thema:
Hoe is ontwikkelingssamenwerking in België georganiseerd – 4 pijlers van ontwikkelingssamenwerking
Algemene beschrijving van de methodiek:
Via een korte diamontage worden we met onze neus op de feiten gedrukt. Indien we een wereld willen waar iedereen
gelijke kansen en rechten krijgt, dan is er nog heel wat werk aan de winkel! Ontwikkelingssamenwerking tracht bij te
dragen aan een rechtvaardigere wereld. Maar hoe is ontwikkelingssamenwerking in België georganiseerd?
In een simulatiespel krijgen leerlingen de uitdaging om hun project te verwezenlijken. Aan de hand van een vloerpuzzel
worden daarna de verschillende actoren van ontwikkelingssamenwerking verduidelijkt en gaan we dieper in op de
verschillende organisaties, doelstellingen, gekende campagnes en vaak voorkomende begrippen. Tenslotte zoeken we
onze eigen plek binnen de complexe wereld van ontwikkelingssamenwerking.
Doelstelling van de methodiek (kennis, vaardigheden, houdingen):
Leerlingen hebben inzicht in de structuur van de wereld van ontwikkelingssamenwerking.
Leerlingen kennen de 4 pijlers van ontwikkelingssamenwerking en de verschillende spelers onder deze 4 pijlers.
Leerlingen kunnen zichzelf een plaats geven in de wereld van ontwikkelingssamenwerking.
Verloop van de methodiek :
Inleidend balspel - Waaraan denken de leerlingen bij het woord ‘ontwikkelingssamenwerking’?
10 min.
De leerlingen staan in een cirkel en gooien een ‘wereldbolbal’ naar elkaar. Telkens als een leerling de bal in
handen krijgt vermeldt deze persoon waaraan hij/zij denkt bij het woord ‘ontwikkelingssamenwerking’. De
bal gaat in een sneltempo rond.
Beelden & feiten ‘De wereld anno 2010’ – film –
5min
De leerlingen krijgen een korte reportage te zien van beelden en feiten over de ongelijke verdeling in de
wereld in 2010.
Spel fifty-fifty for Langar
60 min.
Het spel speelt zich af in een denkbeeldig land, Langar. Zowel op bestuurlijk als op menselijk vlak kampt
het land met verschillende behoeften. Langar wil het algemeen welzijn van de bevolking optrekken en
tracht dit te doen door verschillende partijen te betrekken. De leerlingen worden uitgedaagd om 6
verschillende projecten in het land te realiseren. Samen zijn de groepen verantwoordelijk voor het
welslagen van alle projecten.
Vloerpuzzel
65 min.
Ronde 1 Uitleg bij de 4 pijlers van ontwikkelingssamenwerking
De begeleider legt de 4 titelpuzzelstukken op de grond. ‘ontwikkelingssamenwerking in België’:
1° pijler of directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking
2° pijler of multilaterale ontwikkelingssamenwerking
3° pijler of indirecte bilaterale ontwikkelingssamenwerking
4° pijler
De leerlingen krijgen hierna per 2 de overige puzzelstukken met de invulling van deze pijlers. Na overleg
mogen ze zelf hun puzzelstukken onder de juiste pijler leggen. Als de leerlingen alle stukken hebben
gelegd, overloopt de begeleider pijler per pijler of de stukken een juiste plaats gekregen hebben.
Ronde 2
De leerlingen krijgen per twee voorbeelden uit de actualiteit waarin de verschillende actoren van
ontwikkelingssamenwerking naar voren komen en uit waar deze in de vloerpuzzel thuishoren. Zo ook
zoeken zij waar de projecten uit het spel fifty fifty for langar passen in de vloerpuzzel.
Als iedereen klaar is worden de voorbeelden besproken.
Ronde 3
De leerlingen bekijken de verschillende soorten hulp, enkele belangrijke begrippen en campagnes om deze
te plaatsen binnen de wereld van ontwikkelingssamenwerking.
Uitleidend balspel
10 min.
Tijdens de nabespreking wordt opnieuw de ‘wereldbolbal’ gebruikt. Hier gaan we na wat de leerlingen
vooral onthouden hebben, wat nieuw voor hen was,…
150 min
Verwijzing naar ontwikkelingsdoelen en eindtermen:
Aardrijkskunde
De leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die met betrekking tot ontwikkelings-, welvaarts- en
milieuproblemen.
Nederlands
De leerlingen zijn bereid een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen.
De leerlingen kunnen op beoordelend niveau standpunten/meningen of oplossingen voor problemen uiteenzetten en
motiveren in een gedachtewisseling, discussie, (werk)vergadering.
Technisch-technologische vorming (ASO)
De leerlingen kunnen gefundeerd oordelen over de rol van ondernemingen/organisaties in en voor de samenleving
bijvoorbeeld met betrekking tot welvaart, ontwikkeling, welzijn, …
Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling
De leerlingen herkennen in duurzaamehidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische
aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
Context 5: politieke-juridsiche samenlevng
De leerlignen gevan aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving
De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten.
De leerlingen zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen
De leerlingen tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die
geld voor burgers, organisatie en overheid.
De leerlingen tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen.
De leerlingen geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.
Context 6: socio-economische samenleving
De leerlingen leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en
aanwendt.
De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart.
De leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld.
Wat is de rol/taak van de leerkracht tijdens de methodiek:
De leerkracht wordt uitgenodigd om deel te nemen.
Ideeën voor de leerkracht om vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan:
De betrokkenheid van de leerkrachten tijdens en na het spel is van veel groter belang. Het inleiden neemt ook
een stuk het verrassingseffect weg van de workshop.
Ideeën voor de leerkracht om doorheen het schooljaar (op een procesmatige manier) in de klas verder rond
het thema te werken:
Om het thema verder uit te diepen in de klas verwijzen we graag voor verschillende methodieken naar de databank van
Kleur bekennen.
Meer achtergrondinformatie vind je op de portaalsite van 11.11.11 : www.11.be
of via http://www.11.be/themas/thema/detail/vlaamse_ontwikkelingssamenwerking,1039
Aandachtspunten / opmerkingen:
Andere thema’s
11.11.11 heeft een uitgebreid aanbod rond verschillende thema’s zoals de millenniumdoelstellingen, globalisering, enz.
Alle informatie over dit aanbod is te vinden via de website www.11.be/educatie
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards