PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 29 juni 2010

advertisement
PEDAGOGISCHE FICHE
Laatst gewijzigd op: 29 juni 2010
ORGANISATIE: 11.11.11 JONGERENWERKING
METHODIEK: Workshop Armoede op het spel. De
Millenniumdoelstellingen
1. Algemene info
Adres: Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel
Tel.: 02 536 11 60
Fax: 02 536 19 02
E-mail: [email protected]
Website: www.11.be/educatie
Openingsuren en bereikbaarheid:
Telefonisch of via e-mail tijdens de kantooruren
Beschrijving en doelstelling van de organisatie:
De 11.11.11 jongerenwerking maakt workshops voor jongerengroepen vanaf 16 jaar en lesmateriaal vanaf 1°
graad SO, aansluitend bij het 11.11.11-campagnethema.
2. Informatie over de methodiek
A. Praktisch
Naam van de methodiek:
Armoede op het spel. De millenniumdoelstellingen.
Doelgroep: 3e graad secundair onderwijs ASO
Aantal deelnemers (min. & max.): min. 8, max. 25.
Duur: 100 minuten of 2 lesuren.
Materiaal waarvoor de school moet zorgen:
Eén stoel per speler, een televisie en dvd-speler.
Vereiste accommodatie:
Klaslokaal dat voldoende ruim is.
Kostprijs:
€ 90 + € 0.30/km vervoerskosten (subsidie mogelijk via Kleur Bekennen)
Reservatie
Via 11.11.11 jongeren (02 536 1160 of [email protected])
In welke provincies kan deze werkwinkel plaatsvinden?
Antwerpen
Brussels hoofdstedelijk gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
B. Inhoudelijk
Thema:
Millenniumdoelstellingen
Algemene beschrijving van de methodiek:
10 jaar geleden ondertekenden 191 regeringsleiders de Millenniumverklaring van de VN: 8 meetbare en concrete
doelstellingen om tegen 2015 armoede, ziektes, ongelijkheid en milieuproblemen de wereld uit te helpen. Anno 2010
stellen we jammer genoeg vast dat er nog heel wat werk aan de winkel is!
8 groepjes gaan zich verdiepen in die Millenniumdoelstellingen. Ze worden expert in één van de doelen en gaan op weg
naar een bijeenkomst van de regeringsleiders in New York. Slechts 1 groepje zal de bijeenkomst op tijd kunnen bereiken
en daar aan het woord kunnen komen. Het komt er dus op aan om de juiste stukjes weg te verdienen. Maar er zijn
hindernissen onderweg… en de tijd loopt!
Doelstelling van de methodiek (kennis, vaardigheden, houdingen):
Deelnemers kennen en begrijpen dit armoede-uit-de-wereld plan, de Millenniumdoelstellingen. Ze begrijpen dat
de eerste 7 doelstellingen een betere menselijke ontwikkeling in het Zuiden beogen en dat onder de 8 e
doelstelling enkele opdrachten voor de rijke landen staan.
Deelnemers begrijpen dat er een belangrijke rol is weggelegd voor alle 191 staats- en regeringsleiders die deze
Millenniumdoelstellingen ondertekenden, dus ook voor de Belgische overheid.
Deelnemers begrijpen dat de campagne "2015. De tijd loopt" een samenwerking is van de Vlaamse NoordZuidbeweging die loopt over tien jaar en dat die een Vlaams antwoord is op de internationale roep vanuit Porto
Alegre (Wereld Sociaal Forum) om een wereldwijde campagne te voeren gericht op de realisatie van de
Millenniumdoelstellingen.
De deelnemers kunnen op basis van de inhoud van de workshop bewust de keuze maken om solidariteit met de
campagne en actie van 11.11.11 (en de grotere tegenbeweging wereldwijd) te betonen.
Verloop van de methodiek :
Teaser
5 min.
Een leuke intro.
De Millenniumdoelstellingen in beeld
12 min.
DEEL 1 (4 min)
Deze 8 filmpjes geven weer hoe de wereld er zou moeten uitzien in 2015.
DEEL 2 (8min)
In 8 filmpjes getuigen enkele voorname personen vanuit hun vakgebied over één van de doelstellingen.
Interactieve methodiek
73 min.
DEEL 1 INTRODUCTIE EN KLASVERDELING
De begeleider pijlt naar de kennis over de millenniumdoelstellingen bij de leerlingen en op basis daarvan
worden groepjes van experten gevormd.
DEEL 2 Op weg naar de VN top
De leerlingen puzzelen hun weg naar de VN top. Dit doen ze door wegenkaarten te verdienen. Hoe meer
goede anwoorden hoe sneller ze in New York zijn. Doorheen de opdrachten en vragen ontdekken ze
zoveel mogelijk over de Millenniumdoelstellingen.
DEEL 3 Eigen boodschap
De eerste groep krijgt de kans om te spreken op de VN top. Zij bereiden in groep voor wat ze op de VN
top zouden willen verkondigen. De andere groepen krijgen de kans om hun mening te geven.
En actie ‘wachtspotfilmpje en foto’
We houden druk op de ketel, zeker en vast tot en met 2015. En we doen dit op een leuke manier.
Eerst kijken de leerlingen naar de wachtspot. Van hieruit gaan ze over tot actie en dit leggen we vast op
een foto.
10 min.
100 min
Verwijzing naar ontwikkelingsdoelen en eindtermen:
Aardrijkskunde
De leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die met betrekking tot ontwikkelings-, welvaarts- en
milieuproblemen.
Nederlands
De leerlingen zijn bereid een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen.
De leerlingen kunnen op beoordelend niveau standpunten/meningen of oplossingen voor problemen uiteenzetten en
motiveren in een gedachtewisseling, discussie, (werk)vergadering.
Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling
De leerlingen herkennen in duurzaamehidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische
aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.
Context 5: politieke-juridsiche samenlevng
De leerlignen geven aan hoe zij kunnen deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van de samenleving
De leerlingen tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en kinderrechten.
De leerlingen zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die van anderen
De leerlingen tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die
geld voor burgers, organisatie en overheid.
De leerlingen erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons
democratisch bestel.
De leerlingen tonen het belang aan van internationale oraganisaties en instellingen.
De leerlingen geven voorbeelden die duidelijk maken hoe de mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.
Context 6: socio-economische samenleving
De leerlingen leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en
aanwendt.
De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart.
De leerlingen zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in de wereld.
Wat is de rol/taak van de leerkracht tijdens de methodiek:
De leerkracht wordt uitgenodigd om deel te nemen.
Ideeën voor de leerkracht om vooraf in de klas rond het thema aan de slag te gaan:
De betrokkenheid van de leerkrachten tijdens en na het spel is van veel groter belang. Het inleiden neemt ook
een stuk het verrassingseffect weg van de workshop.
Ideeën voor de leerkracht om doorheen het schooljaar (op een procesmatige manier) in de klas verder rond
het thema te werken:
Wil je graag verder werken in de klas rond de millenniumdoelstellingen dan vind je op onze website www.11.be/educatie
lesmateriaal voor de eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs.
Graag verwijzen we je ook graag naar de databank van kleur bekennen. www.kleurbekennen.be of naar de portaalsite
met meer achtergrondinfo over de millenniumdoelstellingen :
http://www.11.be/themas/thema/detail/millenniumdoelstellingen,1045
Aandachtspunten / opmerkingen:
Andere thema’s
11.11.11 heeft een uitgebreid aanbod rond verschillende thema’s zoals waardig werk, globalisering, enz. Alle informatie
over dit aanbod is te vinden via de website www.11.be/educatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards