De taalontwikkeling binnen de totale ontwikkeling van kinderen

advertisement
De taalontwikkeling binnen de totale ontwikkeling van kinderen
Op elke school gaan we van het standpunt uit dat we elk kind willen helpen
uitgroeien tot een eigen persoonlijkheid.
Dat kan alleen wanneer we reeds in de kleuterklas starten met een rijk
taalaanbod aan te bieden en ontwikkelingskansen aan te bieden in de ruimste zin
van het woord.
Elk kind ontwikkelt zich op verschillende vlakken tegelijk.
In de totale persoonlijkheid van het kind kunnen we verschillende
ontwikkelingsdomeinen onderscheiden.
Zo’n ontwikkelingsgebied is een deelgebied in de persoon van het kind.
Dit trachten we dan ook te stimuleren door het scheppen van rijke
ervaringskansen .
Door die ontwikkelingsdomeinen af te bakenen krijgen we
- een beter zicht op alle deelgebieden
-komen alle deelgebieden voldoende aan bod
en vestigen we extra aandacht op alle domeinen.
In de praktijk zijn de ontwikkelingsdomeinen niet strikt te scheiden.
Vandaar de stippellijn in het schema.
Bijvoorbeeld:
Een kleuter die de begrippen “veel, onder,boven ,tussen” nog niet kent kunnen we
ons afvragen of het te maken heeft met de betekenis van de woorden
(taalontwikkeling, onvoldoende kennis van de woordenschat)of dat de kleuter een
verstoorde motorische ontwikkeling heeft (nog niet zelf heeft kunnen ervaren
omwille van een verlamming, spierspasmen in zijn vroege ontw.)
Of dat het kind in zijn denken nog niet zo ver staat (onvoldoende maturiteit door
een vroeggeboorte)
Vandaar is het zeer belangrijk het kind in zijn totaliteit te beoordelen en de
verschillende ontwikkelingsdomeinen na te gaan om te kunnen achterhalen wat
hier aan de basis ligt.
In het centrum bevindt zich de kern van waaruit het kind de kracht put om zich
te ontwikkelen.
Deze positieve ingesteldheid bevat drie basisvoorwaarden die minimaal aanwezig
moeten zijn om tot ontwikkeling te komen.
Vooreerst een goed gevoel van zichzelf: ik voel me goed
Ik kom gr
aag naar school
Ik zit vol energie
Een goed gevoel van anderen:ik krijg voldoende waardering en respect van
anderen
Van de wereld rondom zich: ik wil dingen weten
Ik wil experimenteren en op
onderzoek uitgaan
Deze voorwaarden zijn fundamenteel en leggen de basis in de ontwikkeling van
het kind van in de kleuterschool tot in de lagere school en zijn verdere
levensweg.
Download