Masterplan 2015 – 2020 voor VAKO – handbal te

advertisement
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Waarom een Masterplan
3. Vako en de toekomst
4. Verenigingsontwikkeling tot 2020
5. Financiering va de ambities
6. Financiële doelstellingen
7. Hoe te bereiken
8. Beleidsmatige taken TC
9. Beleidsmatige taken trainers
10. Overlegstructuur
11. Organigram Vako handbalvereniging
12. Jeugdplan2015 – 2020
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Aanvalstechniek en tactiek
Verdedigingstechniek en tactiek
Aandachtspunten Technische Commissie
Jaaroverzicht trainingsschema F en E-jeugd
Jaaroverzicht trainingsschema C-jeugd
Jaaroverzicht trainingsschema A en B-jeugd
Schema B-jeugd
Schema C-jeugd
Schema D-jeugd
Schema E en F-jeugd
De keeper / keepster
Pestprotocol ( in voorbereiding )
Verklaring Omtrent Gedrag ( in voorbereiding )
Inleiding
De vraagstelling kwam voort uit een erg simpele gedachte
Hoe staat het met de sponsoren en welke sponsorcontracten zijn er.
Het was dus een redelijk formele en legitieme vraag waar eerlijk gezegd
geen duidelijk antwoord op gegeven kon worden. Daarmee wordt één van
de belangrijkste pijlers voor elke vereniging dan ook, onderuit gehaald,
namelijk het financiële aspect om een vereniging op redelijk “normale”
wijze te besturen.
Waarom een Masterplan voor een handbalvereniging?
Allereerst moet je je afvragen wat je wilt bereiken met een dergelijk stuk
en zal je bepaalde (beleids) terreinen moeten afbakenen.
Enkele essentiële basisprincipes zijn in feite hiervoor al, weliswaar
summier, beschreven.
 Een lange termijnvisie op het gebied van verenigingsontwikkeling
 Een lange termijnvisie op het gebied van technische
handbalvaardigheden
 Een lange termijnvisie op bestuurlijk niveau
 Een lange termijnvisie op financiën
 Digitale ontwikkeling als website, sociale media en andere vormen
Daarnaast een gezamenlijke visie bestuur versus sponsor commissie, over
 Wie de belangen behartigt van “grote” accounts
 Wie de belangen behartigt van “kleine” accounts
 Wie initieert sponsor / promotie / acties binnen de vereniging
Verder zijn er raakvlakken te noemen op andere ( beleids) terreinen als
 Contacten met de gemeente
 Contacten met andere verenigingen die gebruik maken van de
sporthal
 Gezamenlijke inkoop van sporttenue’s
 Andere verenigingen die handbal als sportactiviteit hebben
Het doel van dit Masterplan is een toekomstgerichte behoeftebepaling
Een korte inleiding geeft inzicht waarvoor het bestuur heden ten dage voor
staat en die het beste voor heeft met Vako als handbalvereniging.
Elke Euro contributie die een lid afdraagt aan de penningmeester wordt op
dit moment volledig besteed aan:
 Zaalhuur
 Afdracht aan het Nederlands Handbal Verbond
 Trainerskosten
Daarnaast wordt ook verwacht dat de vereniging, lees het bestuur, nieuwe
tenue’s aanschaft, nieuwe ballen inkoopt, geen contributieverhoging
doorvoert, leuke dingen organiseert, etc. Deze zaken zouden gefinancierd
moeten worden vanuit de sponsoropbrengsten. Juist de
sponsoropbrengsten zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen.
Hiermee wordt direct één van de al eerder belangrijkste pijlers benoemd,
de basis van elke vereniging, financiën. Toch zal dit aspect in een later
stadium ter sprake gebracht worden omdat het aangeven van kaders of
afbakening eerst beschreven dient te worden.
Verenigingsontwikkeling tot 2020
Er zal het nodige geformaliseerd moeten worden omdat er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid naar de leden. Met andere woorden:
Het bestuur is immer aansprakelijk te stellen door de leden voor elke actie
die zij doet en dient daarvoor rekening en verantwoording af te leggen
tijdens de ledenvergadering.
 Gemaakte afspraken, sponsorcontracten, financiën, rooster van
aftreden, notulen, verzekeringen, functieprofielen, etc. deze
onderdelen zullen tijdens het seizoen 2014 – 2015 bijzondere
aandacht krijgen. Het bestuur stelt zich verder op het standpunt dat
er dubbelfuncties bekleedt worden om bij onvoorziene
omstandigheden adequaat in te kunnen spelen. Zie bijgaand.
Voorzitter – vice voorzitter
Secretaris – 2de secretaris
Penningmeester – voorzitter
Voorzitter TC – vice voorzitter
Idealiter is de duur van een zittingstermijn van 3 jaar per
bestuurder / functie. Helaas blijkt dit een utopie te zijn omdat niet
elk lid bestuurlijke ervaring heeft of in een bestuur wilt plaatsnemen.
Daarbij moet opgemerkt worden dat er ook sprake moet zijn van een
consistent beleid en dat er niet per nieuw bestuur een andere weg
ingeslagen gaat worden.
 Het ledenaantal van Vako handbal loopt structureel terug met
enkele leden per seizoen en dit moeten we gaan ombuigen naar een
ledengroei. Deels heeft dit te maken met leden die verhuizen, bij
een andere vereniging gaan spelen, vriendinnetjes die een andere
sport gaan beoefenen en dan anderen meenemen of gewoon
stoppen. Anno 2014 zijn er 90 leden en in 2015 moeten dat 125
leden zijn.
Daarvoor zullen diverse ledenwerfacties ontwikkelt moeten worden
en de enthousiaste inzet van de leden zal daarbij een onderdeel
moeten zijn.
 Verbetering van de contacten met andere sportverenigingen die
gebruik maken van de sporthal, gedeelte smart is nog immer halve
smart. Gezamenlijk een signaal af kunnen geven bij de gemeente op
financieel vlak, tijdsindeling van het aantal beschikbare uren,
uitwisseling van ervaringen.
 Mogelijke subsidiemogelijkheden bij gemeente, N.H.V., NOC/NSF
 Een lange termijnvisie
 Een lange termijnvisie
handbalvaardigheden
 Een lange termijnvisie
 Een lange termijnvisie
op het gebied van verenigingsontwikkeling
op het gebied van technische
op bestuurlijk niveau
op financiën
De financiering van de ambitie van VAKO Handbal is een uitdaging!
De afgelopen 3 jaar heeft de vereniging ingeteerd op haar reserves. Uitgaven
lagen structureel hoger dan de inkomsten. Deze verliezen zijn gefinancierd
vanuit de in eerdere jaren opgebouwde reserves. Deze reserve loopt nu snel
terug en bedraagt per 30-6-2014 nog € 3.200. Dit houdt in dat vanaf het
seizoen 2014-2015 er een sluitende begroting zal moeten komen waarbij de
inkomsten en de uitgaven minimaal aan elkaar gelijk moeten zijn.
De penningmeester is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het financiële
beleid van de verening. Het financiële beleid moet ten dienste staan van de
ambitie en de doelstellingen van de club maar kan wel een beperkende factor
zijn.
Het is niet de bedoeling dat de beperkte financiële middelen alleen opgevangen
worden door bezuinigingen. Alleen bezuinigen zal ten koste gaan van de
activiteiten van de club en zal de club alleen maar kleiner maken en op den duur
wellicht te klein. Ambitie en vooruitgang zal dus gefinancierd moeten worden
vanuit sponsorgelden en subsidies. Een actieve bijdrage van commissies
om hun eigen plannen en activiteiten financieel haalbaar te maken is
noodzakelijk.
Ook een toename van het aantal leden is van groot belang. Op dit moment is de
situatie zo dat er sprake is van een afname van het aantal leden maar een
gelijkblijvend aantal teams. Dit houdt in dat de vaste kosten van het team
(zaalhuur en teambijdrage bond) door een kleiner aantal leden moet worden
gedragen. De daling van een aantal leden zorgt dus niet voor een evenredige
daling van de kosten en ontstaat er een disbalans.
Voor de komende jaren zijn de doelstellingen als volgt:
 Een jaarlijks sluitende begroting met een resultaat van minimaal
+ € 500,=
 Een reserve / eigen vermogen per einde seizoen 2015 van
€ 25,= per lid oplopend tot € 50,= per lid per einde 2020.
 Aan alle kortlopende verplichtingen wordt voldaan.
 Per einde seizoen zijn alle openstaande rekeningen betaald.
 Het hebben van een hoofdsponsor.
 De contributieverhoging beperkt zich tot een inflatiecorrectie en
aanpassingen in verband met verhoging van huur en
bondscontributie.
De volgende voorwaarden worden gehanteerd:
 Er worden geen langlopende verplichtingen aangegaan.
 Er worden geen leningen afgesloten.
Hoe gaan we dit bereiken:
 Begroting wordt vastgesteld door de leden in de algemene
ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen
 Budgeten toekennen aan de commissies. Deze budgeten
zullen niet overschreden mogen worden.
 De penningmeester brengt tijdens de bestuursvergaderingen
verslag uit van de resultaten, de begroting en de prognose
zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
 Vooraf afstemming en overleg tussen commissies en
penningmeester over de financiële gevolgen en haalbaarheid
van activiteiten en te maken keuzes. Commissies zullen zelf
een actieve bijdrage moeten leveren om een plan of activiteit
financieel haalbaar te maken.
 Toename aantal leden
 Bezuinigingen doorvoeren daar waar mogelijk
 Vergroten sponsorinkomsten
 Gebruik maken van subsidiemogelijkheden en activiteiten
hierop afstemmen.
Praktische uitvoering in nabij toekomst:
 Geen consumpties meer op rekeningen bij Sporthal De
Kamp.
 Zaalhuur beperken, efficiënt gebruik van de zaal.
 Geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging van het
lidmaatschap.
 De contributie wordt jaarlijks aangepast (verhoogd) met een
prijsindexatie (inflatiecorrectie) en volgt tevens de
procentuele stijging van de zaalhuur en de bondscontributie.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgelegd in de
algemene ledenvergadering.
Het is niet de bedoeling dat de beperkte financiële middelen alleen opgevangen
worden door bezuinigingen. Alleen bezuinigen zal ten koste gaan van de
activiteiten van de club en zal de club alleen maar kleiner maken en op den duur
wellicht te klein. Ambitie en vooruitgang zal dus gefinancierd moeten worden
vanuit sponsorgelden en subsidies. Een actieve bijdrage van commissies om hun
eigen plannen en activiteiten financieel haalbaar te maken is noodzakelijk.
Ook een toename van het aantal leden is van groot belang. Op dit moment is de
situatie zo dat er sprake is van een afname van het aantal leden maar een
gelijkblijvend aantal teams. Dit houdt in dat de vaste kosten van het team
(zaalhuur en teambijdrage bond) door een kleiner aantal leden moet worden
gedragen. De daling van een aantal leden zorgt dus niet voor een evenredige
daling van de kosten. Deze disbalans moeten we voorkomen.
Beleidsmatige taken Technische Commissie
Beleidsmatige taken welke door de Technische Commissie uitgedragen dienen te
worden zijn:









De visie die Vako handbal nastreeft
Vaststellen van een profielschets (hoofd) trainer
Vaststellen van een profielschets trainer(s) jeugd
Vaststellen van een profielschets trainer(s) senioren
Opleidingsplan voor (verenigings) Bondsscheidsrechters
Procedure indeling van teams
Vaststellen kaders aan welke toernooien er wordt deelgenomen
Jaarlijkse evaluatie van bovengenoemde taken
TC belegt per 3 maanden een overleg met trainers en coaches voor
evaluatie
Beleidsmatige taken trainers
Beleidsmatige taken die de trainers moeten uitdragen:





Een positieve uitstraling van de teamleden
Een sportieve uitstraling van de teamleden
Een respectvolle uitstraling
Opstellen jaarlijks trainingsplan met jaarlijks een verhoogde ambitie
Evaluatie en verantwoording aan Technische Commissie met
verbeterpunten indien de gestelde ambitie niet is behaald.
Overlegstructuur
Dagelijks Bestuur (DB)
Het Dagelijks Bestuur heeft maandelijks overleg en zo nodig extra bij eventuele
knelpunten. Als afgevaardigde zijn tijdens dit overleg de voorzitters van de
Technische Commissie en de Jeugd- en Promotie Commissie aanwezig om vanuit
haar / zijn expertise het DB te ondersteunen.
Technische Commissie (TC)
Zij komen één keer per twee maanden bij elkaar om het beleid te toetsen, zo
nodig komen zij vaker bij elkaar bij geconstateerde knelpunten en bij de
uitvoering van het beleid. De TC initieert per 3 maanden een overleg tussen de
trainers en coaches waarvan verwacht wordt dat zij die (verplicht) bijwonen.
Tijdens dit overleg wordt het afgelopen kwartaal geëvalueerd en zo nodig
bijgestuurd.
Trainers overleg (TO)
Onder leiding van de hoofdtrainer zal er (verplicht) elke 3 maanden een
uitwisseling van ervaringen gehouden worden. Daarbij is de voorzitter van de TC
aanwezig als afgevaardigde van het DB. Dit overleg zal in elk geval onderstaande
punten moeten bevatten.
1. Bespreken trainingstactiek zoals verwoord in het trainingsplan(zie
bijlage 1)
2. Ontwikkeling spelers / sters ( zie bijlage 2)
3. Zo nodige (vroegtijdige) bijstelling van het trainingsplan
4. Delen van kennis en ervaring
5. Schriftelijke terugkoppeling aan het D.B.
Jeugd- en Promotie Commissie ( JPC)
Zij dragen zorg voor het opstellen van een jeugd- en promotie plan dat per
seizoen kan wijzigen. Het is geen vaststaand plan en kan flexibel ingezet worden.
Per activiteit wordt een begroting ingediend en de penningmeester zal aan de
hand van de onderbouwing akkoord gaan met de begroting of om een bijstelling
vragen. De jeugd- en promotiecommissie is self supporting en bepaalt hun eigen
Organigram Vako Handbal
Dagelijks
Bestuur
Wedstrijd /
Secretariaat
Technische
Commissie
Jeugd- en
Promotie
Commissie
Hoofdtrainer
Trainers
vergaderschema. Per vergadering dient er een verslag ingediend te worden bij
het DB.
Het organigram geeft de samenstelling weer hoe de bestuurlijke verantwoording
is gesteld bij Vako.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:





Een voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid ( voorzitter Technische Commissie)
Algemeen lid ( voorzitter Jeugd- en Promotie Commissie)
Vanuit het DB hebben de genoemde functionarissen toegang tot de verschillende
commissies en op verzoek van het DB dienen leden die zitting hebben in de
commissies verantwoording af te leggen aan het DB. Elke commissie heeft vanuit
haar midden een voorzitter en secretaris benoemd. Dit om ervoor te zorgen dat
de commissie haar speciale taken kan uitoefenen waarvoor de commissie is
opgezet en omdat er van elke commissievergadering een verslag wordt
opgemaakt, welke aan het DB gestuurd wordt. Op deze wijze heeft geen enkele
commissie of commissielid een eigen verantwoordelijkheid maar wordt deze
overgedragen aan de gekozen leden van het Dagelijks Bestuur.
Jeugdplan 2015 - 2020
De hoofdtrainer zal erop toezien dat de trainingsinhoud van het jeugdplan wordt
nageleefd. De te geven oefenstof is afgestemd binnen de kaders die zijn
aangegeven in het jeugdjaarplan. ( zie bijlage 1)
 De Technische Commissie zal in overleg met de trainers de teams
gaan samenstellen.
 De teamsamenstelling zal in grote mate afhangen van de leeftijd
van het lid. Iedere categorie heeft namelijk een leeftijdsgrens, zie
daarvoor de richtlijnen van het Nederlands Handbal Verbond.
Daarbij zullen handbalvaardigheden een belangrijke rol spelen bij
het samenstellen van het team.
 Volgens een opgesteld jaarplan, welke onderdeel uitmaakt van het
Jeugdplan 2015 – 2020, zal er worden getraind. In het jaarplan
staat per week aangegeven welke oefenstof behandeld moet
worden.
Per leeftijdscategorie sluit de oefenstof nagenoeg op elkaar aan
zodat elk lid uit een jongere leeftijdscategorie kan meetrainen /
spelen bij een oudere leeftijdscategorie, aansluitend aan haar / zijn
leeftijd.
 Per leeftijdscategorie is een overzicht gemaakt, van mini tot aan
senioren. ( zie bijlage 2)
In het overzicht is tevens aangegeven welke handbalvaardigheden
het lid moet beheersen op een bepaalde leeftijd. Vanuit dit
gezichtspunt gezien bestaat er dus al een mogelijkheid om de
talenten van de betreffende speler / ster te beoordelen.
Bij elke hogere leeftijdscategorie worden de vaardigheden
uitgebreid. De hoofdtrainer zal toezien dat de vaardigheden op een
correcte wijze worden aangeleerd. De Technische Commissie
bepaalt wanneer er een evaluatie plaatsvindt tussen de TC,
hoofdtrainer en de trainers of de aangegeven oefenstof ook
daadwerkelijk is behandeld. Deze periode mag niet langer zijn dan 6
weken of zoveel te eerder wanneer daar aanleiding toe bestaat.
Het programma kan eventueel aangepast worden als spelers / sters
achterblijven en individuele begeleiding nodig hebben.
Download