Checklist ontvankelijkheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen

advertisement
Oproep 2 Nieuw Industrieel Beleid – Nieuwe Fabriek voor de Toekomst
Bijlage AV3 bij het aanvraagformulier
Checklist ontvankelijkheid aanvraag
Is de indiener van de aanvraag een bedrijfsgroepering (sectorale, intersectorale of eventueel
specifieke vereniging van bedrijven, ad hoc samenwerkingsverband van bedrijven,..) of een
kenniscentrum? (al dan niet verplicht in samenwerkingsverband, zie 2.1 handleiding)?
Werd de aanvraag door de bevoegde perso(o)n(en) ondertekend?
Beschikt de indiener over een inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van ondernemingen?
Is er voor dit project (of voor dezelfde kosten) geen lopende steun aangevraagd bij een
overheid of worden de kosten van het project niet gefactureerd aan derden?
Heeft u gebruikgemaakt van de ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken formulieren
en andere eventueel aan te leveren documenten?
- Het aanvraagformulier?
- De bijlage AV1 ‘projectbegroting’?
- Ingeval van een samenwerkingsverband (bijlage AV2): een ondertekende
samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partners van het
samenwerkingsverband?
- Ondertekende de-minimisverklaringen van alle betrokken ondernemingen?
Heeft u alle vragen beantwoord in het aanvraagformulier?
Is uw project nog niet gestart?
Start uw project op binnen de 6 maanden na indiening van uw aanvraag?
Valt de projectduur binnen de maximale looptijd?
Wordt minimaal 20% van de middelen ingebracht vanuit private bronnen?
Zal uw aanvraag het Agentschap Ondernemen (zowel schriftelijk als elektronisch) bereiken
voor 13 september 2012 om 12 uur?
Heeft u uw aanvraag elektronisch doorgestuurd naar het correcte emailadres?([email protected] )?
Bevat de begroting een gedetailleerde en onderbouwde raming van alle kosten en worden de
kosten concreet benoemd?
Projectvoorstellen die passen binnen het reeds bestaande ondersteuningsinstrumentarium van
de Vlaamse overheid komen niet in aanmerking voor ondersteuning via deze oproep. Heeft u
uw project hierop gecheckt en is er van overlap effectief geen sprake?

















Download