Overeenkomst houdende het verbod van privégebruik van

advertisement
Overeenkomst houdende het verbod van privégebruik van bedrijfsvoertuigen
Tussen
Mevr./Dhr.
HANDELEND IN HOEDANIGHEID VAN GEVOLMACHTIGDE VAN
straat
postcode
hierna de ‘werkgever’ genoemd
En
Mevr./Dhr.
straat
postcode
hierna de ‘werknemer’ genoemd
nr.
plaats
nr.
plaats
WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET :
In het kader van de bedrijfsactiviteiten stelt de werkgever een voertuigenpark ter beschikking van alle werknemers dat
uitsluitend bestemd is voor beroepsgebruik (vertrek vanaf de zetel van de firma naar de werf en terug).
De volgende regels moeten in acht worden genomen door elke mogelijke bestuurder van die voertuigen :
1. vóór de aanvang van de werkdag en na het einde ervan blijven de voertuigen verplicht op de zetel van de firma. Dit wil
zeggen dat elke werknemer zijn verplaatsingen tussen zijn woonplaats en de zetel van de firma (en terug) met eigen
middelen doet ;
2. aan het einde van elke werkdag plaatst de bestuurder van het voertuig dit terug op de terreinen van de firma (loods of koer)
en laat hij de sleutels in het voertuig ;
3. elke verplaatsing die met het voertuig van de firma wordt gemaakt, dient te worden genoteerd in het boordboek van het
voertuig : vermelding van het kilometeraantal vóór en na iedere verplaatsing alsook de bestemming daarvan.
WAARNA HET VOLGENDE WORDT OVEREENGEKOMEN :
Artikel 1
De werknemer zal de voertuigen enkel voor beroepsdoeleinden gebruiken. Het is de werknemer ten strengste verboden de
voertuigen te gebruiken voor privédoeleinden. Onder privédoeleinden worden zowel het woon-werkverkeer als de strikte
privéverplaatsingen (’s avonds, weekend, verlof, rustdagen, dagen van tijdelijke werkloosheid enz.) verstaan.
Artikel 2
Om te verzekeren dat het verbod op privégebruik van de voertuigen wordt nageleefd, doet de werkgever systematische
controles, waarbij :
• de kilometerstand op het dashboard wordt genoteerd. In het begin van elke maand zal de werkgever de kilometerstand van
het voertuig vergelijken met de vermeldingen in het boordboek van het voertuig ;
• het brandstofverbruik aan die kilometerstand wordt getoetst ;
• het gebruik van de tankkaart wordt geverifieerd (indien van toepassing in de onderneming) ;
• erop wordt toegezien dat de voertuigen dagelijks terug naar de onderneming worden gebracht ;
• andere :
Artikel 3
Als de werkgever onregelmatigheden1 vaststelt in het gebruik van de voertuigen, na de controle bepaald in artikel 2, dan zal
1
Voorbeelden : grotere afgelegde afstand dan die welke normaal wordt afgelegd tot aan de werf,
abnormaal gebruik van de tankkaart, voertuig ‘s avonds niet teruggeplaatst in de loods enz.
hij de betreffende werknemer ter verantwoording roepen.
Als de werknemer geen geldige verantwoording kan afleggen, dan zal worden vermoed dat het voertuig werd gebruikt voor
privédoeleinden en dan kunnen de in artikel 4 vermelde sancties aan de werknemer worden opgelegd.
Artikel 4
Als het voertuig, in strijd met artikel 1, toch voor privédoeleinden wordt gebruikt, dan kunnen de volgende sancties worden
toegepast :
• een geldboete van........................ EUR, zoals bepaald in het arbeidsreglement ;
• de betaling door de werknemer van het fiscaal voordeel dat ontstaat door de terbeschikkingstelling van het voertuig ;
• de (tijdelijke) ontzetting uit het statuut van mogelijke bestuurder van het bedrijfsvoertuig ;
• andere :
De inbreuken en de bestraffing ervan zullen aangetekend aan de werknemer worden meegedeeld.
Als de werknemer bovendien in weerwil van artikel 1, met het voertuig zou rijden buiten de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst, dan zal de aansprakelijkheid van de werknemer in geen enkele mate kunnen beperkt worden.
Artikel 5
De onderhavige overeenkomst treedt in werking op
Artikel 6
Elke partij erkent een exemplaar van onderhavige overeenkomst te hebben ontvangen.
Handtekening van de werknemer
(voorafgegaan door de eigenhandig
geschreven vermelding
“gelezen en goedgekeurd”)
Handtekening van de werkgever
(voorafgegaan door de eigenhandig
geschreven vermelding
“gelezen en goedgekeurd”)
Download