Titel niveau 1 - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

advertisement
01.03 De school
Adres:
Prosperdreef 3
3001 Heverlee
De school bestaat uit volgende entiteiten:
-BBOG (Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs): Directie:
Mevrouw De Roost
Tel algemeen: 016/38 06 50
-IBSO (Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs):
Directie: Mevrouw Patricia Janssens
Tel algemeen: 016/38 06 60
-Internaat
BBOG
Doelgroepen

kinderen met ernstige leerstoornissen; onderwijsvorm type 8

kinderen met een licht mentale handicap; onderwijsvorm type 1

Kinderen met een matige tot ernstige handicap; onderwijsvorm type 2

Kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum; onderwijsvorm type 1,2 & 8
Type 1: Onderwijs voor kinderen met een licht mentale handicap
Doelgroep

Traaglerende jongens en meisjes voor wie het gewoon onderwijsaanbod ontoereikend is.
Leeftijd

van 6 tot 13 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot 15 jaar.
Kenmerken

Functioneel onderwijs; de bruikbaarheid voor het dagelijks leven en de maatschappelijke
redzaamheid staat voorop, daarnaast is er nog ruime aandacht voor cognitieve vaardigheden.

Individuele handelingsplannen op basis van de specifieke hulpvragen van elk kind.

Leren in kleine klasgroepen, met aangepaste leermiddelen, volgens hun eigen tempo.

Speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (sociale vaardigheidstraining).

Geïntegreerde behandeling door logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten

Individuele ondersteuning door BLIO (Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs)

Flexibele, klasoverschrijdende werking

Speelleerklas: spelenderwijs wordt aan de basisvoorwaarden gewerkt voor de totale
ontwikkeling van het kind
Speelleerklas Type 1
Doelgroep
11D01
1
Jongens en meisjes met een licht mentale handicap die nood hebben aan het inoefenen van de
basisvaardigheden op het vlak van:
* het schoolse leren
* taal
* motoriek
* sociaal-emotionele ontwikkeling
* werkhouding
Type 2: Onderwijs voor kleuters en kinderen met een matige tot ernstige mentale handicap
Doelgroep

Jongens en meisjes met een algemene achterstand op het communicatieve, sociale, psychosensomotorische, emotionele en motivationele vlak.
Leeftijd

Van 2 jaar 6 mnd. tot 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 8 jaar (kleuteronderwijs)

Van 6 jaar tot 13 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 15 jaar (lager onderwijs).
Pedagogische kenmerken

Individualisatie en persoonlijke begeleiding van kleuters en kinderen via een handelingsplan op
maat.

Door het gebruik van pictogrammen een veilig klimaat creëren met voorspelbaarheid en
structuur.

Werken met SMOG of BETA om de communicatie te bevorderen.

Training van de ADL-vaardigheden (activiteiten dagelijks leven) als voorbereiding op een zo
zelfstandig mogelijk functioneren.

Een nauwe samenwerking tussen enerzijds het multidisciplinaire team dat instaat voor de
opvoeding van het kind (school – paramedici – CLB) en anderzijds het thuismilieu.

Training van schoolse vaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven voor functioneel
gebruik.

Paramedische begeleiding door logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.
Type 8: onderwijs voor kinderen met ernstige leerstoornissen
Doelgroep

Jongens en meisjes met stoornissen in de taalontwikkeling, en/of in de ontwikkeling van lees-,
schrijf-, en/of rekenproces.
Leeftijd

Van 6 tot 13 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot 15 jaar
Pedagogische kenmerken

Remediëren en compenseren van de leerproblemen zodat de kinderen zo vlug mogelijk
kunnen terugkeren naar het gewone onderwijs.

Individuele handelingsplannen op basis van de specifieke hulpvragen van elk kind.

Speciale aandacht voor de ontwikkeling van het denken en voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling

Leren in kleine klasgroepen, met aangepaste leermiddelen, volgens hun eigen tempo.

Geïntegreerde behandeling door logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.
11D01
2

Individuele ondersteuning door de BLIO (Bijzondere Leermeester Individueel Onderwijs)

Flexibele, klasoverschrijdende werking

Geïntegreerd onderwijs (GON): begeleiding vanuit het B.O. voor kinderen die de stap
terugzetten naar het gewone onderwijs.

Speelleerklas: voor 6-jarigen die het 1° leerjaar nog niet kunnen aanvatten.
Speelleerklas Type 8
Doelgroep
6-jarige normaalbegaafde kinderen, die het 1° leerjaar niet kunnen aanvatten, omwille van problemen
op verschillende vlakken:
* schools (tekorten in leervoorwaarden)
* werkhouding
* sociaal-emotionele ontwikkeling
Programma: 5 grote domeinen:

Trainen van de leervoorwaarden

Aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen

Intensieve taalstimulatie

Verbeteren van de leer- en werkhouding

Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. zelfvertrouwen, sociale vaardigheden)
Auti-werking
Type 1/8
Doelgroep

Jongens en meisjes met stoornissen in de taalontwikkeling en/of in de ontwikkeling van het
lees-, schrijf- en/of rekenproces en een stoornis binnen het autismespectrum.

Traaglerende jongens en meisjes met een stoornis binnen het autismespectrum.
Leeftijd

Speelleerklas

Van 6 jaar tot 13 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot 15 jaar.
Pedagogische kenmerken

Individualisatie en persoonlijke begeleiding van kinderen via een handelingsplan op maat.

Werken vanuit de educatieve benadering

Via verheldering en verduidelijking een veilig klimaat creëren met voorspelbaarheid en
structuur.

Training van sociale en maatschappelijke vaardigheden.

Nauwe samenwerking tussen enerzijds het multidisciplinaire team dat instaat voor de
opvoeding van het kind (school – paramedici – CLB) en anderzijds het thuismilieu.

Paramedische begeleiding door logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten
Speciale aandacht voor:

Specifieke problemen binnen het autismespectrum.

De begeleiding van de aanvaardingsproblematiek van de ouders
11D01
3

Een nauwe samenwerking met externe diensten.
Type 2
Doelgroep

Jongens en meisjes met een jonge ontwikkelingsleeftijd en een stoornis binnen het
autismespectrum.
Leeftijd

Kleuters

Van 6 jaar tot 13 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot 15 jaar.
Pedagogische kenmerken

Individualisatie en persoonlijke begeleiding van kinderen via een handelingsplan op maat.

Werken vanuit de educatieve benadering.

Via verheldering en verduidelijking een veilig klimaat creëren met voorspelbaarheid en
structuur.

Training van sociale en maatschappelijke vaardigheden.

Werken met SMOG of BETA om de communicatie te bevorderen.

Training van de ADL-vaardigheden (activiteiten dagelijks leven) als voorbereiding op een zo
zelfstandig mogelijk functioneren.

Nauwe samenwerking tussen enerzijds het multidisciplinaire team dat instaat voor de
opvoeding van het kind (school – paramedici – CLB) en anderzijds het thuismilieu.

Paramedische begeleiding door logopedisten, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.
Speciale aandacht voor:

Specifieke problemen binnen het autismespectrum.

De begeleiding van de aanvaardingsproblematiek van de ouders.

Een nauwe samenwerking met externe diensten.
Geïntegreerd onderwijs (GON)
Doelgroep :

Leerlingen uit type 8 (leerlingen met ernstige leerstoornissen), die de stap (terug) zetten naar
het gewoon onderwijs, netoverschrijdend, op voorwaarde dat zij minstens 9 maanden voltijds
buitengewoon onderwijs hebben gevolgd.

Leerlingen uit het gewoon lager en secundair onderwijs, netoverschrijdend, met een specifieke
hulpvraag : vb. ASS, motorische problemen. Binnen de regio Vlaams Brabant.
Wat is GOn ?

Samenwerkingsverband tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.

Leerlingen met een handicap kunnen les volgen in het gewoon onderwijs, met ondersteuning
en begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs.
11D01
4
Programma

Pedagogische, didactische of paramedische ondersteuning van de leerlingen in het gewoon
onderwijs.
Pedagogische kenmerken

Geïndividualiseerde ondersteuning van de leerling bij de overstap van buitengewoon onderwijs
naar gewoon onderwijs.
IBSO Woudlucht is een open school in een groene omgeving voor leerlingen van :
Het basisdoel van onze school is het organiseren van opvoeding en onderwijs voor de types 1, 2,
4(ASS) en 7(ASS).
Deze types worden als volgt beschreven:
Type 1 van het buitengewoon onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en
adolescenten met licht mentale handicap.
Hun mogelijkheden zijn van die aard dat zij elementaire schoolse kennis en vaardigheden kunnen
verwerven en een beroepsvorming kunnen doormaken die voor hen een integratie in het gewoon
sociaal en beroepsmilieu laat voorzien.
Type 2 van het buitengewoon onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en
adolescenten met matig of ernstig mentale handicap.
De mogelijkheden van kinderen en adolescenten met matig mentale handicap zijn van die aard, dat
door een sociale vorming en een aangepaste opleiding met arbeidskarakter, hun opname in een
beschermd socio-professioneel milieu kan worden beoogd.
De mogelijkheden van kinderen en adolescenten met ernstig mentale handicap zijn van die aard dat
door aangepaste opvoedende activiteiten hun sociale redzaamheid kan worden bevorderd.
Type 4 van het buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van kinderen en
adolescenten met lichamelijke gebreken, is bestemd voor leerlingen met (...) fysieke letsel. (...) bij wie
het multidisciplinair onderzoek vaststelt dat zij het onderwijs in een gewone school niet kunnen volgen
omwille van de medische en paramedische behandelingen en orthopedagogische voorzieningen die zij
regelmatig nodig hebben.
Het type 7 van buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedingsbehoeften van auditief
gehandicapte kinderen en adolescenten, is bestemd voor de leerlingen die wegens doofheid of
slechthorendheid regelmatig medische en paramedische behandelingen en/of orthopedagogische
voorzieningen nodig hebben.
Om de basisdoelen van de school te realiseren wordt uitgegaan van de eigen aard van de leerlingen.
Opleidingsvorm 1
(het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing)
Deze opleidingsvorm is bestemd voor leerlingen van type 2, d.w.z. leerlingen met een ernstig mentale
handicap.
In opleidingsvorm 1 bereiden we de leerlingen voor op een toekomstig leven in een beschermend
leefmilieu. Geleide taken, aangepast aan het niveau van elke leerling afzonderlijk, vormen het
11D01
5
werkschema. Gestructureerd werken is de boodschap! De huiselijke sfeer in ons klaslokaal biedt de
leerlingen een vertrouwelijke omgeving waarin zij gestimuleerd worden om elk op hun manier hun
mogelijkheden en vaardigheden te ontwikkelen. Zelfredzaamheid, communicatie, sensomotoriek en
sociale vorming primeren. Een optimale integratie wordt eveneens bevorderd door tal van
buitenschoolse activiteiten (o.a. zeeklassen, sportdagen, winkelen, bezoek aan de bibliotheek, de
brandweer, het ziekenhuis, de tandarts, …)
Opleidingsvorm 2
(het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking)
Deze opleidingsvorm is eveneens bestemd voor leerlingen van type 2, maar dan met een matig mentale
handicap.
Hier bereidt men de kinderen voor op een latere integratie in een sociaal en professioneel
beschermende omgeving.
Opleidingsvorm 3
(het buitengewoon secundair beroepsonderwijs)
Hier kunnen de leerlingen terecht van type 1. D.w.z. leerlingen met een licht mentale handicap. In deze
opleidingsvorm is de didactische benadering concreet en onmiddellijk gericht op het gewone
arbeidsmidden en een latere maatschappelijke integratie.
Na een observatiejaar of een observatiejaar met auti-werking (zie blz. 6), volgen de leerlingen 1 van de
volgende 3 opleidingen :
grootkeukenmedewerker (in teamverband opdrachten uitvoeren in een grootkeuken);
interieurbouwer (houtbewerking en schrijnwerk);
tuinbouwarbeider (planten en gewassen telen en tuinonderhoud);
nadien kunnen zij hun schoolloopbaan afronden met een bijkomend jaar,
nl. een alternerende beroepsopleiding (ABO) die bestaat uit :
- 2 weekdagen opleiding op school
- 3 dagen ervaring op de werkvloer
De cursisten zijn ingeschreven bij de VDAB die deze opleiding heeft erkend
als beroepsopleiding. De RVA verleent de deelnemers een vrijstelling van
wachttijd.
11D01
6
Download