Intro We luisteren naar Galina Want alzo lief had God de wereld

advertisement
Intro
We luisteren naar Galina
Want alzo lief had God de
wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in
Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leeft!
God heeft de wereld zo lief gehad
We gaan zingen:
God heeft de wereld zo lief gehad
Elly & Rikkert
1. God heeft de wereld zo lief gehad
dat Hij zijn Zoon heeft gegeven
Dat ieder kind dat in Hem gelooft
eeuwig zal leven. Refrein
2. Ja ik weet zeker ik ben zijn kind
t staat in de Bijbel geschreven.
Dat ieder kind dat in Hem gelooft
Eeuwig zal leven. Refrein
Refrein:
Jezus Jezus, 'k buig mij voor Uw troon.
Jezus Jezus, U bent Gods Zoon.
Opening
Opening & Mededelingen
Stil Gebed
Votum & Groet
We luisteren naar een duogesprek
door Nick & Maarten-Dirk
Als je veel van iemand houdt
We gaan zingen:
Als je veel van iemand houdt
Gezang 231: 1, 2 en 3
1. Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt,
da's heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij 't mooiste wat Hij had,
zijn eigen Zoon. Refrein
Refrein:
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk
een mooier geschenk ken ik niet.
2. Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt,
da's heel gewoon.
En de wijzen brachten goud,
mirre en wierook voor het Kind
als eerbetoon. Refrein
3. Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt,
da's heel gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt,
leg je leven in zijn hand;
Hij is Gods Zoon. Refrein
De tien geboden
voorgelezen door Gemma
Ik heb Jezus nodig
We gaan zingen
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Gezang 250: 1 en 2
1. 'k Heb Jezus nodig,
heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig,
dag aan dag.
In m'n handel,
in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.
2. 'k Wil Jezus volgen,
heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen,
dag aan dag.
In m'n handel,
in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
Schriftlezing
Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12
we luisteren naar Joël die ons voorleest uit de Bijbel.
Matteüs 2 1-12 (NBG51)
1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit
het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is?
Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. 3
Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem.
4 En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te
vernemen, waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tot hen: Te Betlehem in Judea, want
aldus staat geschreven door de profeet: 6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste
onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israel weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat
de ster geschenen had. 8 En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zeide: Gaat en doet nauwkeurig
onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga
bewijzen. 9 Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het
Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was. 10 Toen zij de
ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en
bewezen hem hulde. 11 En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud
en wierook en mirre. 12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug
te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.
Er is een kindeke geboren op aard'
We zingen:
Er is een kindeke geboren op d'aard
Gezang 247: 1 , 2 en 3
1. Er is een kindeke
geboren op aard',
Er is een kindeke
geboren op aard',
't kwam op de aarde
voor ons allemaal,
't kwam op de aarde
voor ons allemaal.
2. 't Kwam op de aarde
en had er geen huis,
't kwam op de aarde
en had er geen huis,
't kwam op de aarde
en droeg al zijn ruis',
't kwam op de aarde
en droeg al zijn ruis.
3. Er is een kindeke
geboren in 't strooi,
er is een kindeke
geboren in 't strooi,
't lag in een kribbe,
gedekt onder hooi,
't lag in een kribbe,
gedekt onder hooi.
Gebed
Collecte
tijdens de collecte zingen we:
Een koning is geboren
Gezang 240: 1, 2 , 3, 4 en 5
Een Koning is geboren
1. Een Koning is geboren,
een koning, een koning.
Een Koning is geboren,
heb je 't al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby’tje zo klein,
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de Koning zijn.
4. Wat draagt Hij dan voor kleren,
die Koning, die Koning.
Wat draagt Hij dan voor kleren?
Een jas van hermelijn.
O nee, die Koning die ik ken,
die heeft er zelfs niet één.
En ook geen hemdje van satijn,
maar doekjes om zich heen.
2. Waar is Hij dan geboren,
die Koning, die Koning.
Waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis.
O nee, die Koning die ik ken,
de machtigste van al.
Die kwam niet in een mooi paleis
maar in een arme stal.
5. Hoe kan ik Hem dan vinden,
die Koning, die Koning.
Hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die Koning is dichtbij je,
je hoeft niet ver op reis.
Vraag Hem in 't kribje van je hart,
dat wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis!
3. Waar moet Hij dan in slapen,
die Koning, die Koning.
Waar moet Hij dan in slapen?
Een gouden hemelbed.
O nee, die Koning die ik ken,
die heeft geen bed van goud.
Geen pracht en praal, maar o zo kaal,
een kribbetje van hout.
Cadeau & Verkondiging
door Gerwin en Luce
Verkondiging
Cadeau of Geloof
door Ds. J. Tadema
In antwoord op de verkondiging
Licht van de wereld
Opwekking 595
Licht van de wereld
1. Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment. Refrein
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
2. Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af. Refrein
3. En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
Refrein2x
Danken
door Truida
Collecte & Medley
tijdens de collecte zingen we een medley van verschillende liederen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Als je bidt zal Hij je geven
Blij, blij, mijn hartje is zo blij
Ik zal opgaan naar Gods huis
Dit is mijn gebod
Wees welkom, wees welkom
'k heb Jezus nodig
Gezang 228
Gezang 234
Gezang 261
Gezang 238
Gezang 256
Gezang 250
Als je bidt zal Hij je geven
Blij, blij, mijn hartje is zo blij
Gezang 228
Gezang 234
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.
Als je zoekt
dan zul je 't vinden,
halleluja. Halleluja,
halleluja, halleluja.
Blij, blij,
mijn hartje is zo blij.
Blij, blij,
mijn hartje is zo blij.
Want Jezus is een Vriend van mij,
daarom is mijn jonge hartje
altijd blij (zo blij)
Ik zal opgaan naar Gods huis
Gezang 261
Ik zal opgaan naar Gods huis
met gejubel en gejuich;
ik zal komen in zijn hof met lof.
Ik zal eren onze Heer
die mijn dagen maakt.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.
)
)
)
) 2x
)
)
)
Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.
Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij
Dit is mijn gebod
Wees welkom, wees welkom
Gezang 238
Gezang 256
Dit is mijn gebod,
dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld,
en uw blijdschap wordt vervuld.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkander liefhebt
en uw blijdschap wordt vervuld.
'k heb Jezus nodig
Gezang 250
'k Heb Jezus nodig,
heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig,
dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.
Wees welkom,
wees welkom
o Vredevorst
in de naam van de God van Israël.
Wees welkom,
wees welkom
o Vredevorst
in de naam van de God van Israël.
Hosanna, hosanna,
de Koning van Israël.
Hosanna, hosanna,
de Koning van Israël.
Slotlied
We zingen staande:
Stille Nacht, Heilige Nacht
Gezang 32: 1, 2 en 3
Stille nacht, heilige nacht!
1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij
hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro
en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Zegen
na de zegen zingen we:
Laat iedereen het horen
Op de wijze van “Go tell it on the mountain”
Laat iedereen het horen
Laat iedereen het horen,
zing het, maar mee gebruik je stem.
Dat Jezus wordt geboren,
in een stal in Betlehem.
De engelen en de herders
vertellen ’t op blijde toon.
Het kindje in de kribbe
dat is Gods eigen zoon.
De engel brengt de boodschap,
jou droom word eind’lijk waar
Er word een kind geboren,
Gods kind, geloof het maar!
Laat iedereen het horen,
zing het maar mee gebruik je stem.
Dat Jezus wordt geboren,
in een stal in Betlehem.
Laat iedereen het horen,
zing het, maar mee gebruik je stem
Dat Jezus wordt geboren,
in een stal in Betlehem.
Download