Levende woorden, van een onuitputtelijke bron

advertisement
Spreuken 24:3-4
Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd;
door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit.
De Vader der heerlijkheid, de God van onze Here Jezus Christus, geeft ons de
Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen. Zodat wij weten
welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de
heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven. De
overweldigende rijkdom zijner genade wordt getoond naar zijn goedertierenheid
over ons in Christus Jezus, door deze genade zijn wij behouden, door het geloof.
Dit kunnen wij niet uit ons zelf, het is wederom een gave van God, niet uit
werken, zodat niemand kan roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus
Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen, eerst kinderen des toorns, nu huisgenoten Gods.
Psalm 127:1b
Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Eigen werken worden opgezet om de eer en bewondering te krijgen van mensen,
ijdelheid is de grondslag, mensgericht is de drijfveer, Gods naam wordt wel
genoemd, maar Gods wil wordt niet gedaan. Het fundament van een huis die
niet op het woord van God is gebaseerd, is op los zand gelegd, en zal bij de
eerste de beste storm één grote bouwval worden. Een ieder die tot Jezus komt en
zijn woorden hoort en ze doet, diens huis wordt gebouwd op een diep gegraven
fundament. Komt er dan tegenslag als watervloed, dan kan het niet wankelen,
omdat het goed gebouwd is op de rots van ons behoud, Hij waakt en bewaart.
2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen,
wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen,
niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.
Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen, wij zijn op weg naar ons hemels
huis, onze tijdelijke aardse tent is op dit moment waarin wij wonen. Alles wat
wij doen of laten wordt in deze tent verricht, hebben wij deel aan het sterven van
Jezus, dan worden wij overkleed met onze woonstede uit de hemel. Wij haken
ernaar, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen worden bevonden, het
sterfelijke moet door het leven worden verslonden. Ons verlangen is naar Hem
die alles bewerkt, het willen en het werken, zodat ons huis vol is van de Vader.
Psalm 23:6b
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
Download