Bijlage bij themadienst 9 teksten om over door te denken

advertisement
Bijlage bij hand-out themadienst 9 ‘de alleengaande in de gemeente van
Christus’ . Teksten om over door te denken
Genesis 2:18-25
Als God Zelf zegt dat het niet goed is, dat een mens alleen is, mogen wij dat op
geen enkele manier in twijfel trekken. Ook als alleen gaande, zullen we er wel
eens tegen aan lopen, dat alleen zijn, echt niet alles is. Het is echter ook niet goed
om te denken dat het huwelijk alles is. Ook als je elkaar als man en vrouw
aanvult, is het leven verre van compleet na de zondeval. Christus is het Die maakt
dat wij, met al onze gebreken, in genade kunnen en mogen samenleven!
Jeremia 16:1-9 en Mattheus 24:15-22
Jeremia zou waarschijnlijk erg graag getrouwd zijn en kinderen ontvangen. De
HEERE verbiedt het hem. Dat is voor hem misschien een zwaar juk geweest. Toch
deed Hij dit, uit liefde, om hem veel leed te besparen. De eerst christenen,
vervolgde christenen en in zekere zin, wij allen leven in een tijd, waarin we op
alles berekend moeten zijn. Een reden waarom Jezus zegt: ‘Wee, de zogenden in
die dagen.’ Dit betekent niet dat het ontvangen van kinderen verkeerd zou zijn,
maar het zal zo heftig zijn, in dagen van moeite, van vluchten en vervolging.
Mattheus 19:1-12, m.n. vs 10-12
Jezus spreekt in vers 12 over drie soorten ‘ontmanden’. Van nature, door
anderen, en door zichzelf. Dit bedoelt Jezus waarschijnlijk niet letterlijk, al sluit
het een letterlijke betekenis niet uit. Het gaat erom dat er allerlei redenen
kunnen zijn, natuurlijke en niet-natuurlijke, waardoor wij des te meer in staat
zullen kunnen zijn ons leven in Zijn dienst te besteden. Zelfs als er verlangens zijn
naar liefde en seksualiteit, kan de toewijding aan Hem, dit overstijgen. Dit is
mogelijk ook voor mensen met een homoseksuele of mogelijk transseksuele
geaardheid een weg als God ons deze gave schenkt!
Mattheus 22:23-32
Dat Jezus hier een strikvraag krijgt, moet de uitleg bepalen. Toch is het goed om
op te merken, dat wij hier op aarde het goede mogen zien van het huwelijk, maar
het heeft ook iets voorlopigs. Ook al verlangen wij naar herkenning in het
eeuwige leven, is dit in elk geval niet relevant voor het geluk in het eeuwige
leven. Dat is juist dat wij samen de bruid mogen zijn, Hij de Bruidegom!
Lukas 2: 36-38
Hoe bijzonder, deze haast terloopse verzen over Anna. Overdenk ze eens. Wat
staan daar een levenservaringen in. Toch behoort zij, ondanks haar getekende
verleden, tot de gelukkigste mensen! Zij staat als een van de eerste bij Jezus! Zij is
vrij, om het aan allen te vertellen, die Hem verwachten. Zo kan God ook vandaag
ons leven een nieuwe wending geven, waarin het oude mee mag klinken, maar
het nieuwe het oude overstijgt: dag en nacht dienen!
Jesaja 54:1 en Galaten 4:27, 1 Tim.1:2, Titus 1:3, Filemon 1:10.
Wat in Jesaja profetie is, is in Galaten 4 vervulling. Kinderzegen, blijft ook in het
Nieuwe Testament een zegen. Maar het niet ontvangen van kinderen, is zeker
geen vloek meer. Het kan een weg zijn, die God met je/ons gaat. Het ontvangen
van kinderen kan ook een zorg zijn, als onze kinderen niet in Zijn weg gaan. God
kan ons vruchtbaarder maken dan een gezin met 12 kinderen! Probeer ook een
positieve kant te zien aan kinderloosheid, wanneer je vrij bent om kinderen van
Zijn heerlijk Koninkrijk te mogen verwekken, zoals ook Paulus. Draag zorg voor de
kinderen van de gemeente! Met vreugde!
1 Timotheus 5:1-16
Paulus vindt het ook hier, dat ieder het dichtst bij zijn roeping en toewijding moet
kunnen blijven. Als dat is als (opnieuw) getrouwde, dan is het beter, dan dat
iemand alleen blijft. Het is veel erger als iemand, in een opwelling, zich helemaal
aan de Heere en Zijn dienst zou toewijden, en na een tijdje toch ‘terugvalt’ in een
andere levensstaat, en daarin opgaat, ten koste van het dienstbaar zijn aan Hem.
Weduwen en weduwnaren mogen allereerst arbeiden in hun nageslacht: liefde
geven, bidden voor hen, en indien mogelijk van Hem getuigen, dat ook het
nageslacht hun hoop op God gaat stellen!
Openbaring 19:6-9
Wij zijn gemeente van Christus, onderweg. De gemeente is niet een plek die
bepaald wordt door het perfecte gezin met kinderen, al lijkt het er soms op. Al
willen we het niet, er kan een morele sfeer hangen, die het voor alleen gaande
mensen, moeilijk, zelfs benauwend maakt. Wij zijn echter met hen de
ondertrouwde bruid van Christus, verlangend op weg naar de grote dag! Zalig,
wie dan ook, m/v, als je geroepen wordt naar de bruiloft van het Lam!
Download