PowerPoint-presentatie

advertisement
Invoegdienst `t Veerlicht
1Tess. 1:1
1 Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente
van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de
Heere Jezus Christus is:
Rom 16:16
16 Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten
van Christus groeten u.
1Kor 14:33
33 Want God is geen God van wanorde, maar van
vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.
Invoegdienst `t Veerlicht
Efe. 2
19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en
huisgenoten van God,
20 gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen
is,
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd,
verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning
van God, in de Geest.
Invoegdienst `t Veerlicht
Mat. 16
16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de
Christus, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent
u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat
niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de
hemelen is.
18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze
petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van
de hel zullen haar niet overweldigen.
Invoegdienst `t Veerlicht
Efe. 5
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor
haar heeft overgegeven,
Invoegdienst `t Veerlicht
1Kor. 12
12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft,
en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel
zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één
lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn
van één Geest doordrenkt.
Download