Wet en eeuwig leven PP

advertisement
Dit sprak Jezus
• Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, die Gij gezonden
hebt. (Joh.17:3)
• Meent niet, dat Ik gekomen ben om
de wet of de profeten te ontbinden
(Mat.5:17)
1
Eeuwig leven
≈
de wet
Wat is het verband ?
2
3
Doel van de wet :
VRIJHEID
Toen sprak God al deze woorden:
Ik ben de Here, uw God, die u uit het
land Egypte, uit het diensthuis,
geleid heb.
Exodus 20:1
4
Waarschuwingsborden
5
Hoe vrij blijven ?
• Niet de waarschuwingen aanpassen
=> dan wordt ellende groter !
• Besef:
Jezus Christus
wil onze plaats innemen !!
6
Doel van de wet: vrijheid,
besef van wat ons bindt
• Ik ben me echter pas door de wet
bewust geworden van de zonde. Ik
zou immers niet weten wat begeerte
was als de wet niet zei: ‘Zet uw
zinnen niet op wat van een ander is.
(Rom.7:7 NBV)
7
Hoe vrij blijven
• ….het bloed van Jezus, zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonde.(1Joh.1:7)
• Indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig, om ons de
zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid.
(1Joh.1:9)
8
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in
vrijheid zouden leven; houd dus stand
en laat u niet opnieuw een slavenjuk
opleggen. (Gal.5:1 NBV)
9
Hoe vrij komen
• Christus Jezus heeft ons vrijgekocht
van deze vloek door voor ons te
worden vervloekt, want er staat
geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens
die aan een paal hangt.’ Gal.3:13
10
Eeuwig leven en de wet
11
Jezus Christus onze Redder
• Hij heeft de overheden en machten
ontwapend en openlijk tentoongesteld
en zo over hen gezegevierd. (Col.2:15)
12
De Here God geeft rust
• Er blijft dus een sabbatsrust voor het
volk van God.
• Want wie tot zijn rust is ingegaan, is
ook zelf tot rust gekomen van zijn
werken, evenals God van de zijne.
• Laten wij er dus ernst mede maken
om tot die rust in te gaan,
Hebr.4:9-11
13
het woord Gods is levend en krachtig en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard en
het dringt door, zo diep, dat het
vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten
en merg, en het schift overleggingen en
gedachten des harten; (Hebr.4:12)
14
God is Geest (Joh. 4:24)
Jezus het beeld van God (Col.1:15)
15
Download